Ønsker fart i boligbyggingen

-Hovedproblemet i Stavanger er for få boliger i forhold til etterspørselen. Veksten i regionen er stor, og beklageligvis har byen tapt tid i arbeidet med å skaffe nye boliger, sier Venstres Helge Solum Larsen, som er nestleder i kommunalstyret for byutvikling. -Uansett hvordan man ønsker å organisere boligpolitikken, med egen utleieorganisasjon eller ei, er det tilgangen på boliger som er viktigst, sier han. Venstre har over år pekt på områder hvor boligbyggingen for lengst burde vært i gang.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**

Helge Solum Larsen

Foto: Thor Erik Skarpen

-Alternative former for organisering, med leiedel som SV nå foreslår, må vi forvente at byutvikling, kommuneplan og utbyggingsavdelingen gir en vurdering av i utbyggingsplanen som skal komme om kort tid, sier Solum Larsen.
Forslaget er ikke særlig nyskapende i forhold til Venstres klare programforpliktelse om en mye høyere andel kommunale boliger.

Venstre har over år pekt på områder hvor boligbyggingen for lengst burde vært i gang:
•Stavanger har tapt fem år i forhold i å få på plass boliger i det store området Forusstranden nord, som ligger miljøriktig plassert ved nye Gausel stasjon og traseen for bybanen. Da Venstre tok opp forslag våren 2006 om å omforme området til boliger og flytte asfaltverket. Da forslaget kom til behandling i bystyret i mars 2006, ble det stemt ned av Sosialistisk Venstreparti, Høyre, Arbeiderpartiet og KrF. Dette området var vurdert til å kunne gi opptil 2000 nye boliger.
•På Husabø er det rom for flere hundre boliger, mange av områdene for lengst byggemodnet, men arbeidet er stoppet av SV og det øvrige flertallet som knytter utbyggingen opp mot realisering av Ryfast. Venstre ønsket heller å lytte til anbefaling fra administrasjonen i Stavanger kommune og se på hvordan kollektivtrafikken på Hundvåg kan forbedres.

Helge Solum Larsen bybane skinner

Foto: Tore B. Kallevig

-Det er ellers i bybåndet mellom Stavanger og Sandnes de største mulighetene ligger, sier Solum Larsen. -Venstre har vært målrettet og satt fokus på behovet for fortetting langs bybåndet Stavanger — Sandnes i en rekke saker.
•Forusstranda nord er et av disse viktige grepene.
•Venstre har også pekt på behovet for å igangsette planprosesser for å se på fortettingsmuligheter i gangavstand fra jernbanestoppene på Jærbanen og langs kommende bybanetrase på fv44.
•Venstre mener det må arbeidet raskt med områdeplanen for Jåttå 2
•Det er nødvendig med snarlig vedtak om boligutbygging i Paradis, og det må snarest komme på plass ny områdeplan for Hillevåg.

-Det er likevel grunn til å minne om at statistikk for Stavanger ikke i alt er sammenlignbar med i tre andre storbyene i Norge, sier Solum Larsen. -Stavanger er del av ett integrert bolig- og arbeidsmarked. Fraflyttinger fra Stavanger er ikke nødvendigvis synonymt med fraflyttinger fra regionen. Men mangel på diskusjon om kommunegrenser er selvsagt er et problem når vi vet at demografien henger sammen med kommunenes mulighet til tjenesteproduksjon overfor innbyggerne.
-Denne diskusjonen vil tilta. Statistisk sentralbyrå har beregnet at innbyggertallet i vår region skal vokse med over 40 prosent fram mot 2040. For å klare dette må løsningene være bærekraftige, både i forhold til plass og utvikling av den såkalte 10-minutters byen, ser Solum Larsen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**