Lederen i TU ønsker flere i sving med kommunalt planarbeid

Dispensasjon fra reguleringsplaner støtter kun særinteresser og ikke fellesinteressen. Vi kan ikke erstatte reguleringsplaner med dispensasjoner. Vi kan bare erstatte reguleringsplaner med nye planer.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


Tirsdag 8. mars har Grimstad Adressetidende et oppslag med lederen av TU, Tor Eriksen, hvor han tar opp problemstillingen med manglende kapasitet i administrasjonen hva gjelder planarbeid. Undertegnede er helt enig med Eriksen i at Grimstad kommune trenger å bruke ressurser for selv å utarbeide reguleringsplaner. Dette av flere grunner.
1. Mange av planene i områder med stort press er tilpasset en tid hvor tanken om store tomter og eneboliger var gjeldene. Med den store tilveksten vi har hatt gjennom flere år og den tilveksten vi forventer i løpet av de nærmeste årene, har politikk og holdninger snudd. I dag har Grimstad kommune behov for å fortette og bygge ut i sentrumsnære områder og langs kollektiv aksen. Både miljø hensyn, økonomiske aspekt og innbyggernes behov og ønsker støtter dette.
2. De private aktørene er stort sett enerådende når det gjelder å utvikle og fremme reguleringsplaner. Dette gir Grimstad kommune i for liten grad mulighet for å styre mot en ønsket utvikling av boligfelt og utbyggingsområder.
Når det gjelder påstanden fra Eriksen om at løsningen på dagens situasjon er dispensering fra reguleringsplanene for å imøtekomme utbyggere, er jeg fullstendig uenig! Dette gir alle innbyggere en usikkerhet i forhold til sine hjem og nærmiljø. Da kan ingen være trygg for at det området de bor i er sikret mot at de får en voldsom utbygging inn på seg. Dispensasjon fra reguleringsplaner støtter kun særinteresser og ikke fellesinteressen. Vi kan ikke erstatte reguleringsplaner med dispensasjoner. Vi kan bare erstatte reguleringsplaner med nye planer.
Det er også et annet aspekt ved dispenseringen. Et utvalg som er oppnevnt av kommunestyret — og bla skal arbeide på basis av delegasjon fra kommunestyret — opererer på tvers av det som er kommunestyrets mening. I de tilfellene hvor avgjørelser i TU er anket inn for kommunestyret, har mindretallet fått flertall der. Dette kan tyde på at dispenseringen kan ha gått for vidt — og at det ikke bare er planer som må oppjusteres, men også delegasjonsreglementer.

Tove Nævisdal
Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**