Spør om uthus i sentrum

Uthusene i tilknytting til mange sentrumseiendommer er viktige miljøfaktorer i sentrumsarkitekturen i Haugesund. I dag har de i liten grad praktisk betydning, og mange forfaller. Tore Nilsen stiller spørsmål om disse i planutvalget tirsdag 16. mars.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


Uthus i sentrum – muligheter for rehabilitering og bruksendringer

Uthus

Foto: Tore Nilsen

Uthusene i sentrum og de nærmeste boområdene rundt sentrum er et typisk og viktig trekk ved Haugesunds arkitektur og struktur. Disse uthusene har tradisjonelt hatt funksjoner knyttet til oppbevaring, klesvask, toalett, vedboder og lignende. Mesteparten av dette er funksjoner som i dag er flyttet inn i hovedhuset, og uthusene står igjen uten det vi kan kalle en funksjonell begrunnelse.

Disse uthusene har etter min mening et stort uutnyttet potensiale. Det er viktig å ta vare på disse uthusene, da de innehar miljøkvaliteter og er med på å definere det sentrale byrommet. Noen steder er uthusene gjort om til næringslokaler eller boenheter. Slik er de gitt en ny funksjon og representerer dermed også en økonomisk verdi for huseier.

Venstre ønsker å stimulere til at huseiere ikke lar disse uthusene forfalle. Da trengs en bevisst tanke omkring hvordan disse uthusene kan disponeres. I den forbindelse er det i første rekke enkelte forhold som Venstre gjerne vil ha avklart:

1. Finnes det reguleringsbestemmelser som er til hinder for at disse uthusene kan tas i bruk til f.eks. næringsformål eller boligformål?

2. Hvilke hensyn etter pbl og byggeforskrifter er det særlig viktig at huseiere tar hensyn til dersom de ønsker å rehabilitere uthusene?

3. Hvilke antikvariske hensyn må tas i denne sammenhengen?

4. Hvilke andre hensyn kan være til hinder for at huseiere rehabiliterer og tar i bruk uthusene til nærings- eller boformål?

Venstre ønsker at administrasjonen kommer tilbake med en sak der utvalget kan få drøfte dette på et prinsippielt grunnlag, slik at utvalgets synspunkter kan inngå som en del av den kommende rulleringen av sentrumsplanen, og eventuelt tjene som en rettesnor for administrasjonens behandling av denne type saker.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**