Sei di meining!

Samfunnsdelen til kommuneplanen for 2011-2023 er no til høyring. Fristen for innspel er 25. mars. Lindås Venstre oppmodar om at flest mogleg engasjerar seg.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


Samfunnsdelen i kommuneplanen legg føringar for korleis Lindås kommune skal utvikla seg dei neste 12 åra. Difor er det viktig at flest mogleg engasjerar seg og gjev innspel.

Har du til dømes meiningar for korleis regionsenteret Knarvik og dei andre kommunesentra på Lindås og på Ostereidet skal utvikla seg; kor ein skal setje av areal til næringsutvikling og busetnadsutvikling, om ein skal nytte dyrka mark til bustadsbygging og om viktige verdiar ein skal vere særleg merksam på, så er det viktig at di meining kjem fram.

Notater

Foto: H. Nilsen

Last ned her

Merknader vert å senda skriftleg til:

Lindås kommune v/ rådmannen
Kvernhusmyrane 20
5914 Isdalstø

eller til: [email protected]

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**