Ta grep for å bevare villaksen

Sør-Trøndelag fremmer en politisk uttalelse på landsmøtet om de truslene som villaksestammene i elvene våre står overfor.

Oppdrettsnæringen er en viktig næring i distriktskommuner og gir store eksportinntekter. Men fortsatt vekst betinger at en først får kontroll med de problemene næringen påfører villaksen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Våre villaksstammer står ovenfor en rekke trusler som rømming av oppdrettsfisk og spredning av lakselus fra oppdrettsanlegg.
Det er nå over ti år siden villaksutvalget leverte sin innstilling til strategier og tiltak for laksebestandene. I dag er 120 av i alt 450 lakseelver stengt, og utviklingen har jevnt over gått i feil retning for villaksen siden den gang. Det var også den klare konklusjonen som ble gitt av forskerne under konferansen "Villaksutvalget 10 år etter" som ble arrangert av Kunnskapssenter for Laks og Vannmiljø.
De siste hendelsene med rømningene av oppdrettslaks fra Salmar anlegget på Hitra har aktualisert denne saken. Men antallet oppdrettslaks som rømmer er mye større enn i denne ene hendelsen. Ifølge Kunnskapssenteret for laks og vannmiljø var antallet villaks som vandret opp i elvene i Norge i 2005 om lag 700 000 kjønnsmodne individer, og dette antallet er omtrent på samme nivå som antall laks som årlig rømmer fra oppdrettsanleggene.
Venstre mener regjeringen og oppdrettsnæringen må iverksette tiltak for å få kontroll med miljøutfordringene.
Oppdrettsnæringen har skapt mange arbeidsplasser i distriktene, og er en viktig eksportnæring, men svekker sitt omdømme som følge av miljøproblemene den bærer med seg.

Laks i Gaula

Venstre krever:
-Styrke kontrollen med oppdrettsnæringen.
-Nullvekst i tillatt produksjonskvantum av oppdrettslaks inntil næringa kan vise at de har innfridd nullvisjonen om rømninger av laks.
-Oppdrettsnæringa må pålegges å dekke kostnadene ved å overvåke innslag av rømt oppdrettslaks i elvene og tiltak for å rydde opp. Det må være forurenser som betaler.
-Individmerking av oppdrettslaks
-Økt forskningsinnsats i samspill mellom havbruksnæringen og FoU miljøene for å kunne finne løsninger for rømningssikre anlegg, slik som oppdrett på land der det ligger til rette for det og utvikling av lukkede anlegg til havs. Dobbeltsidige merder bør vurderes som strakstiltak.
-Økt forskningsinnsats med sikte på å kunne sterilisere laksen.
-Økt forskningsinnsats for å finne soner for havbruksvirksomhet som ivaretar kravene til miljø og en bærekraftig utvikling.
-Øke innsatsen for å bevare genmaterialet i villaksestammene, og øke yngelproduksjonen for utsetting i lakseelvene.
-Gjennomføre tiltak som bidrar til gunstigere leveforhold for villaksen i elvene.
-Redusert fiske på svake laksebestander slik at den naturlige gytebestanden blir sterkest mulig.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**