Styrket redningsberedskap i nord

Fylkestinget støtter en uttalelse fremmet av Venstre som peker på en snarlig løsning for å korte ned reaksjonstida ved søk og redningsoppdrag i nord.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


Styrket redningsberedskap fra Lofoten til Nordkapp

Troms fylkesting ser behov for å redusere reaksjonstiden for søk og redningsoppdrag på strekningen Lofoten – Nordkapp. Ulykker knyttet til fiskeflåten, skipstrafikken, et økende antall fritidsbåter, veitrafikk, fjellsport, olje- og gassvirksomhet krever kort reaksjonstid. I dag er det kun fast stasjonert redningshelikopter på beredskap på Bodø og Banak i tillegg til Luftambulansens helikopter i Tromsø, noe som kan gi for lang reaksjonstid ved uhell. Brigade nord, som utdanner et høyt antall soldater i Troms, har også etterspurt et redningshelikopter på beredskap.

Troms fylkesting mener at det vil være mulig å finne praktiske løsninger som ikke krever omlegging av den eksisterende basestrukturen for de allerede fast stasjonerte redningshelikoptrene. En løsning kunne være en felles utnyttelse av ressursene til Kystvakta. Da ville man på en kosteffektiv måte og på relativt kort tid kunne etablere en redningsberedskap med helikopter mellom Bodø og Banak.

De nye helikoptrene til Kystvakta, NH-90, som er under innfasing, er raskere og har større kapasitet enn nåværende Sea King-redningshelikopter. Et NH-90 helikopter på beredskap for søk og redningsoppdrag samlokalisert med Kystvakta vil kunne være en felles ressurs til beste for samfunnet innenfor oppgavene definert i Kystvaktloven: Det vil dekke Kystvaktas behov for kontroll og overvåkning i de kystnære havområdene, og vil samtidig være en ressurs til havs og til lands som redningstjenesten, politi og tollmyndighet kan bruke når behovene oppstår.

Troms fylkesting ber Regjeringen vurdere å etablere et helikopter på redningsberedskap mellom Bodø og Banak for å redusere reaksjonstiden for søke og redningsoppdrag mellom Lofoten og Nordkapp. En felles utnyttelse av Kystvaktas nye NH-90 helikopter innen rammen av Kystvaktloven vil kunne være en løsning.

Nye Troms skriver dette.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**