Er Venstre noe for deg?

Det kan være vanskelig å finne et parti som du er enig med i ett og alt. En fordel med Venstre er at det er høgt under taket, og at partiet ligger i sentrum.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


Venstre har særlig omtanke for:

MILJØET – “Et klimavennlig samfunn”. I større perspektiv er vel dette den viktigste av alle saker. Venstre vil gjøre Norge til et miljøpolitisk foregangsland.

SMÅBEDRIFTER – “Et kreativt og verdiskapende Norge”. Uten et verdiskapende og nyskapende næringsliv blir det lite både til velferd, skole og alle andre formål. Spesielt viktig er det å skape gode forhold for gründere og småbedrifter.

VELFERD – “Varm velferd når du trenger det”. Respekt for ulike ønsker er grunnlaget for verdighet i eldreomsorgen. Kvaliteten på et samfunn kan måles etter hvordan det behandler sine svakeste. Venstre vil gi mer til dem som trenger det mest.

KUNNSKAP – “En skole for kunnskap og like muligheter”. Skolen skal gi både kunnskap og dannelse, og den skal bidra til å levere framtidens skaperkraft. Knapt noen oppgave er viktigere ennd ette. Venstre vil gjenreise respekten for kunnskapen og for læreren.

Ellers er jo Venstre et kulturparti og et distriktsparti (sjøl om vi nok også i Venstre opplever en forskyvning mot by og urbanisme).

En annen fordel er at Venstre både er et miljøparti og et næringsparti. Det skaper et sprik, men det er et sprik som vi ikke kommer unna, og som vi må sy igjen. Vi kan nemlig ikke løse miljøproblemene uten hjelp fra næringslivet. Næringslivet kan bli hovedredskapet for å løse miljøproblemene om vi skaper rammebetingelser for det, f.eks gjennom «grønne skatter», dvs skatt på forurensning og ressursforbruk i stedet for på arbeid.

Enda en fordel med Venstre er at partiet har et udogmatisk syn på forholdet mellom offentlig og privat drift. Venstre ønsker verken mest mulig eller minst mulig av offentlig virksomhet. En sterk og velfungerende offentlig sektor er nødvendig for å bygge et samfunn. Men Venstre er samtidig opptatt av å settes grenser for det offentlige, slik at det ikke eser ut.

Et annen område som Venstre er opptatt av, er levekåra for demokratiet, det åpne samfunnet og den personlige friheten – mot unødige inngrep og kontroll fra det offentlige (se f.eks oppslaget om Ytringsfrihet, lojalitet og åpenhet).

I tillegg søker vi å tilstrebe saklighet og anstendighet i politikken. Vi må holde den etiske fanen høyt, og vi må lære oss å se på saklig uenighet ikke som et problem, men som en ressurs. De samme krav til anstendighet og pålitelighet må gjelde i politikken som ellers i samfunnet.

Nevnes kan det også at Venstre er det eldste partiet i Norge og bærer av den viktigste arven og de grunnleggende verdiene i norsk politikk, knyttet til de sosiale og liberale verdiene. I andre partier har det i enkelte perioder vært leflet med totalitære ideologier. Slikt tankegods har aldri hatt grobunn i Venstre.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**