Flere tiltak, ikke færre

Venstres Trond Wathne Tveiten svarer Tor Blaha om sprøyterom

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**

Trond W. Tveiten

Foto: Ukjent

Jeg vil bare si først at jeg har stor respekt for det arbeidet Tor Blaha legger ned for byens narkomane, men jeg finner deler av hans kommentar mot mitt siste innlegg litt merkelige. Verken jeg eller Venstre har noensinne sagt at sprøyterom skal komme som en erstatning for allerede eksisterende tiltak eller ta midler fra disse tiltakene. Poenget er at at de eksisterende tiltak skal styrkes, og at sprøyterommene skal komme som et supplement til disse. Det var derfor overskriften til mitt forrige innlegg presiserte at sprøyterom kun var et av tiltakene.

Jeg synes faktisk at det er viktig å se til andre land, som i motsetning til Norge har hatt en suksess med det arbeidet de gjør i forhold til narkomane. Det å lære av andre land er spesielt viktig når man har en politikk på dette området som har vist seg liten effektiv de siste 40 årene.

At de fleste injiseringer ikke skjer på spøryterom stemmer meget godt, for i dag er nemlig hele byen et gigantisk sprøyterom. Bystasjonen, jernbanestasjonen og flere kjøpesentre her i byen sliter med dette problemet. Man kan ikke ha et offentlighet toalett åpent uten å måtte ha vakthold der for å passe på hvem som skal få lov til å bruke det. rengjøringspersonel og kunder settes daglig i fare på grunn av tilgrising fra narkomane. Det at man kan redusere mye av denne offentlige sprøytesettingen, og samtidig kunne gi de narkomane kontakt med hjelpeapparatet, er en god sosialpolitikk som viser hjerterom og respekt.

At sprøyterommet vil fange opp alle har jeg heller aldri hevdet, men det vil fange opp mange nok til å kunne lette resten av samfunnet for en del problemer. Det finnes ingen hokus pokus-ordning, og uansett hva man gjør så vil det alltid være noen som faller utenfor. At narkomane vil komme fra hele landet for å belaste et slikt sprøyterom i Bergen, er en påstand uten hold i virkeligheten. Hvorfor skal de det? De kan fint sette sprøyter hvor de vil i dag uten at det får noen konsekvenser.

Vil ikke vanskeliggjøre politiarbeid
Sprøyterom vil ikke vanskeliggjøre politiets arbeid på noen som helst måte. Skulle det vært noe sannhet i dette utsagnet, så hadde politiet faktisk aktivt jobbet for å arrestere alle som bruker narkotika.

Politiet kommer ikke til å dra rundt i byen og arrestere noen selv om de nærmest tar dem på fersken, og det er heller ikke noe folkekrav om at de skal gjøre det. Svar meg ærlig nå, Blaha; vil du gjøre arrestasjoner til din primæroppgave for å rydde opp i gatene? Hvis svaret er nei så finner jeg motstanden mot sprøyterom enda merkeligere.

Rusomsorg

Foto: Kari Stai

Venstre har en rekke gode tiltak for en bedre rusomsorg, derfor skal jeg bruke siste del av innlegget til å forklare helheten her.

Venstre vil arbeide for å få slutt på narkotikakriminaliteten i Nygårdsparken og at de rusavhengiges situasjon og behandlingsbehov blir tatt på alvor — slik at parken kan tilbakeføres til det rekreasjonsformålet den er tiltenkt. En god ruspolitikk kan bety et bedre liv for mange avhengige og deres pårørende, samt minsket konfliktnivå mellom

ulike grupper i samfunnet. I dag er behandlingsapparatet delt opp i ulike nivå, kommunehelsetjeneste og spesialisthelsetjeneste. Venstre mener at mest mulig omsorg skal være der du bor, i kommunen. Dette må også gjelde de som har problemer med rus.

Vi mener det bør etableres kommunale MO-sentre som har ansvar for å samordne poliklinisk behandling, bolig og rehabilitering, samt koordinering av innleggelser i døgnbehandling. Hver bruker skal ha en fast kontaktperson som de beholder i så mange år de har behov for det, og denne personen skal være koordinator for en individuell plan og være veiviser i det kommunale, statlige og private systemet både når det gjelder økonomi, rusbehandling og lignende. Rusavhengige må ha tilbud om bolig tilpasset det som er realistisk for dem å mestre, og de som har behov for det må få tett oppfølging av boligteam. Ingen ungdom under 25 år skal bo på hospits.

Rusfri bolig må stå klar den dagen ruspasienter skrives ut fra gjennomført behandlingsopphold i rusinstitusjon.

Ingen vidunderkur

Organisering er ingen vidunderkur alene, også nytenkning i innhold må til. Venstre ønsker at det skal være et mangfoldig behandlingsapparat, både polikliniske tilbud og langvarig heldøgnsbehandling, og at det skal opprettes et sprøyterom i Bergen. Et mangfold av behandlingsmuligheter fremmer at flere får behandling som fungerer for dem. Venstre ønsker også at vi skal gå nye veier, og forsøke nye medikamentbaserte behandlingsformer der dette gir gevinst. Bergen egner seg godt som forsøksby for forskningsopplegg med heroinassistert behandling. Bruk av fengsel har liten effekt på rusavhengighet, og vi må derfor avkriminalisere rusavhengiges bruk av tunge narkotiske stoffer, slik de blant annet har gjort med positiv effekt i Portugal.

Trond Wathne Tveiten
8, plass Ventres Liste i Bergen 2011

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**