Politistasjonen i Risør utarmes

Risør Venstre er redd timeglasset er i ferd med å renne ut for Risør politistasjon når det tilsynelatende gjennomføres en stille omorganisering i Holt driftsenhet og Risør står i fare for kun å ende opp med noe etterforskerkapasitet på dagtid. Vegårshei ser også ut til å ende opp med et delvis åpent dagkontor med noe etterforskerkapasitet og samme veg ser det ut til å gå i Gjerstad hvor leieavtalen skal være sagt opp.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**

 Tollboden er en saga blott - skjer det samme med politiet?

Tollboden er en saga blott – skjer det samme med politiet?

Dermed ser det ut til at politimesterens utsagn om at politidistriktet skal driftes basert på dagens antall tjenestesteder inntil sentral bestemmelse er tatt, ikke lenger holder vann og det er urovekkende nuheter.

Risør bystyre har samlet gitt politimesteren en klar tilbakemelding om at en fremtidig politistasjon må etableres basert på politifaglige vurderinger, og ikke som det nå at det utelukkende tas økonomiske hensyn.

En helt ny og moderne politistasjon som ivaretar publikums interesser bør plasseres slik at den er lett tilgjengelig for distriktets innbyggere samtidig som bygget må hensynta de ansattes behov for helse, miljø og sikkerhet.

Ved å etablere en helt ny og moderne politistasjon på Vinterkjær vil alle ansatte måtte flytte på seg og det vil i seg selv gjøre sit til at arbeidsmiljøet for de ansatte ivaretas på en god måte. En slik stedsplassering vil også medføre at alle kommuner/innbyggere må se at de gamle tjenestestedene avvikles og flyttes noen og plasseres i et komunikasjonsmessig senter hvor det jevnlig går offentlig kommunikasjon.

Dersom politimesteren gjennomfører en stille omorganisering i Holt driftsenhet, slik vi nå ser konturene av, er vi redd politimesteren fjerner seg fra en demokratisk prosess, og det vil i så fall svekke politimesterens troverdighet og det er ingen tjent med, aller minst politimesteren.

Slik Risør Venstre ser det bør politimesteren snarest mulig starte arbeidet med å etablere en ny og moderne politistasjon på/ved Vinterkjær, som er et naturlig knutepunkt mellom de fem kommunene i Østre Agder. Da får alle en tilnermet lik avstand fra kommunesenteret til de tjenestene en politistasjon skal betjene og sist, men ikke minst like viktig er at da vil alle tjenestemenn/kvinner og ansatte forøvrig få en felles arbeidsplass hvor de virkelelig kan jobbe i et stort felles team og ivareta det publikum de er satt til å betjene på en best mulig måte.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**