Nei til nytt gebyr

Olbjørn Kvernberg fikk stoppet nytt gebyr i kommunestyret.Molde Vann og Avløp ville innføre et helt nytt gebyr for inspeksjon og tilsyn av avløpsanlegg som ikke er tilknyttet kommunens anlegg.
Vedtaket i kommunestyret sendte forslaget tilbake.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


1. Størrelsen på gebyret
I budsjettforslaget fra Molde Vann og avløp KF (MVA) ligger det et nytt gebyr for tilsyn og kontroll på 919 kroner pr. år pr anlegg.
Når dette legges på toppen av slamtømmingsgebyret er det et påslag til eierne av slike anlegg på 59 % for 2011. Gebyret er foreslått innført for en periode på 10 år.
Begrunnelsen for det nye gebyret er Forurensingsforskriftens Kap 12 hvor kommunen har en kontroll og tilsynsoppgave. Dette er ikke nytt, forskriften er fra 2004. I denne perioden har Molde kommune brukt lite ressurser og kun sporadisk tilsyn og oppfølging av slike anlegg.
Kommunen skal i løpet av en periode på 8 år gjennomføre kontroll av alle anlegg. Det betyr at hver enkelt skal betale 7.352 (før prisstigning i perioden) for å få en kontroll i løpet av 8 år.
Dette er lite målretta.
Dette oppleves som svært dyrt, og det er lite samsvar mellom gebyrets størrelse og tjenesten som blir utført.
2. Forurenser betaler
Prinsippet om at forurenser betaler er et godt prinsipp. I forslaget skal alle betale, uansett om du forurenser eller ikke. Det er en bedre modell å gjennomføre en betalt kontroll hos de som etter en analyse har størst risiko for forurensing. Dette er praksis i de fleste sammenlignbare saker når det gjelder tilsyn og kontroll.
3. Kostnadsbildet
I 2010 betales et slamtømmingsgebyr på 1623 kr/år, hvor tømming skjer annethvert år for de fleste. Det betales da kr. 3.256 pr tømming. Tømming administreres av RIR som leier inn tjenesten av kontraktør. For dette tar RIR kr. 1597 pr. tømming til MVA. Da har RIR lagt på sitt påslag.
Da har prisen doblet seg til fra RIR til det hver enkelt betaler.
4. Ny stilling
I budsjettet for 2011 er det lagt inn en ny stilling innen drift og vedlikehold avløp allerede, samt at en er tilbake fra svangerskapspermisjon. Dette bør styrke kapasiteten for å øke tilsyn og kontroll betydelig.
5. Avløpsfond på 5 millioner
Det er en kraftig fondsoppbygging innenfor avløp som øker fra negativt i 2008 til 5 millioner ved utgangen av 2010. Dette er en økning på 5 millioner på to år!
Dette signaliserer at det er rom for en betydelig kapasitet innefor området.
6. Kryssubsidiering
Internrevisjon har påpekt at kostnaden til kontrollen i denne perioden har vært delvis belastet abonnentene tilknyttet kommunalt avløpsnett og delvis på slamtømmingsgebyret. Dette anses å være på kanten av regelverket og bør justeres.
Dette er en underlig påstand.
I RIR sin kontrakt med kontraktør Miljøservice, har de en kontroll og rapporteringsplikt på tankens tilstand.
Det betyr at man deler anlegget ved utløpet av tanken og behandler infiltrasjonssystemet for seg. Dette er lite logisk.
Når RIR gjennomfører slamtømming inklusive kontroll av tankene, kan også dette utvides til å inkludere infiltrasjonssystemet. Det er to mann på bilen, og den tiden det tar å tømme tanken kan brukes til å inspisere infiltrasjonsanlegget.
I rapporter fra RIR til Molde kommune er det påvist 64 avvik/mangler. Av disse er 10 kommentarer om dårlig filtergrøft. Dette indikerer at det gjennomføres kontroll ved slamtømming, og da er det ikke kryssubsidiering.
7. Hvem det berører
Dette gebyret vil bli belastet de som bor i spredt bebyggelse og ikke har tilbud om tilknytning til kommunalt avløp. De må koste dette selv og de betaler et saksbehandlingsgebyr for å få tillatelse.
I budsjettforsalget er dette gebyret satt til kr.6.250
8. Behovet
Det er stor usikkerhet knyttet til behovet for slik kontroll. MVA sier at de ikke har tilstrekkelig oversikt over anleggene. Det er det behov for å få. Dette anses for å være en forvaltningsoppgave, og det bør være en overkommelig oppgave å skaffe seg en slik oversikt. Deretter vil det være behov for en analyse av hvor risikoen er størst, for så å fokusere på de anleggene hvor det er en risiko for forurensing av grunn og vassdrag.

Molde Venstre
Olbjørn Kvernberg
Se artikkel i Romsdals Budstikke :
[eksternlink#https://www.venstre.no/img/photos/source/14430_thumb.jpg]

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**