Vedtar kommunestyret i Råde et ulovlig vedtak torsdag?

Torsdag kan kommunestyret i Råde vedta et ulovlig vedtak. Vedtar kommunestyret innstillingen fra Utvalg for Oppvekst og Kultur i barnehagefinansieringssaken vil Råde Venstre fremme en lovlighetsklage så fort vi får anledning til det.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**

Trafikk, rødt lys

Foto: Microsoft

Råde Venstre vil ved første mulighet fremme en lovlighetsklage på et eventuelt vedtak i kommunestyresak 007/11 – Nytt finansieringssystem for barnehagesektoren dersom innstillingen fra Fast utvalg for oppvekst og kultur 9.mars blir vedtatt.

I vedtaket fra Fast utvalg for oppvekst og kultur lyder blant annet følgende som vilkår for at ikke-kommunale barnehager i Råde skal få offentlig tilskudd:
"Barnehagen skal minimum tilby lønns og arbeidsforhold tilsvarende kommunale barnehager"

I forskrift om likeverdig behandling ved tildeling av offentlige tilskudd til ikke-kommunale barnehager står det i §9; “Kommunen kan sette rimelige og relevante vilkår knyttet til barnehagedriften for kommunalt tilskudd.” Å kreve at private barnehager skal ha tilsvarende lønns- og arbeidsvilkår som de kommunale er å gripe inn i forhandlingsretten mellom arbeidsgiver og arbeidstaker hos en tjenesteleverandør og er derfor ikke et rimelig og relevant krav. Derimot hadde det vært rimelig og relevant å stille krav om ordnede lønns- og arbeidsvilkår (ha inngått tariffavtaler og følge lover og forskrifter om arbeidsforhold og pensjon).

Begrunnelse for at et eventuelt vedtak ikke er et rimelig og relevant krav:

Eldre

Foto: Microsoft

Pensjon
I offentlig sektor er pensjon en del av tariffavtalen og er en bruttoavtale hvor arbeidsgivers andel varierer med de forpliktelser om utbetaling (dekning) bruttoavtalen forutsetter.

I privat sektor er pensjonsavtalene innskuddsbasert med fast årlig innskudd ut fra lønnsnivået, ikke ut fra opparbeidet forpliktelse om utbetaling.

Vedtaket forutsetter derfor et krav om en endring av pensjonsvilkårene som vil få store økonomiske konsekvenser for de private barnehagene.

Sedler

Foto: Venstre

Lønn
Ulike (fag)stillinger lønnes ut fra ulike lønnskoder/-nivåer. Dersom en faggruppe i de kommunale barnehagene skulle oppnå et høyere tillegg enn andre grupper i en gitt sentral tarifforhandling mellom arbeidstakerorganisasjonene og KS eller i lokale forhandlinger i kommunen, vil de private barnehagene bli pålagt å prioritere sine grupper tilsvarende.

Det vil da kunne få konsekvenser ikke bare for Råde kommunes private barnehager, men også ha overslagseffekt for andre private barnehager som er omfattet av avtaler inngått i privat sektor (Private Barnehagers Landsforbund) og som gjelder nasjonalt.

Det vil kunne bety at lokale lønnsforhold i Råde vil kunne styre rammene for private barnehagers prioriteringer i lønnsforhandlinger både i og utenfor Råde kommune.

Hender

Foto: Microsoft

Arbeidsvilkår
Lover og regler gir rammer for arbeidstid og ferie, og eventuell fleksibel arbeidstid. I Råde kan det i tillegg være bestemt lokale vedtekter for åpningstider og for feriestenging i de kommunale barnehagene. Disse vil kunne være styrende for åpnings- og arbeidstid også for de private dersom disse skal være tilsvarende som for kommunale.

De kompetanseplaner og andre avtaleforhold (eksempelvis seniortiltak, rekrutteringstiltak) som foreligger for de kommunalt ansatte som omfattes av den kommunale tariffavtalen, vil nå også kunne bli styrende for de private, selv om dette er avtaler som er inngått i tarifforhandlinger mellom partene i kommunal sektor.

Det er også muligheter for å inngå avtaler om arbeidsverktøy, som datautstyr og telefon. Disse arbeidsvilkårene vil nå også kunne virke styrende for de private barnehagene.

Vi i Råde Venstre mener derfor at vedtaket i Fast utvalg for oppvekst og kultur må endres til “Barnehagen skal ha ordnede lønns- og arbeidsvilkår”, hvis ikke vil vi sende inn lovlighetsklage på vedtaket.

Christian Holstad Lilleng
Ordførerkandidat Råde Venstre

PS! Dersom vedtaket fra Fast utvalg for oppvekt og kultur blir stående må kommunestyret velge mellom tre mulige forløp for å nå kravet om samme lønns- og arbeidsforhold:

1) Gi de ansatte i de private tilgang til pensjonskassen i kommunen (kommunen tar over forpliktelsene)
2) Gi de private 100% lik støtte som de kommunale – samme krav, samme betingelser, samme muligheter.
3) Kommunalisere/ta over de private barnehagene.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**