Ja til Helse Hordaland

Hordaland Venstre ønsker å styrke lokalsykehusene på Voss, på Stord og i Odda og foreslår derfor at alle fylkets lokalsykehus samles i et nytt Helse Hordaland HF. Et slikt helseforetak vil erstatte Helse Bergen HF og deler av Helse Fonna HF.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**

Medisin, helse, sykehus, lege

Foto: Microsoft

Venstre vil at lokalsykehusene skal ha fødsels- og akuttjenester, anestesi, røntgen, laboratorium, indremedisinske tilbud og generelle kirurgiske tjenester. Universitetssykehusene skal ha et fadderansvar overfor lokalsykehusene, og legge ut egnede sentraliserte funksjoner til ulike lokalsykehus. Dette vil bidra til nødvendig avlastning av universitetssykehusene og samtidig sikre levedyktige fagmiljø ved det enkelte lokalsykehus. Det må også legges til rette for et godt utdanningstilbud ved lokalsykehusene, utvikling av relevante forskningsmiljø samt samarbeid med primærhelsetjenesten og lokalmedisinske sentre i vertskommunene. Dette er ikke bare god distriktspolitikk, det vil også være bra for Bergen og Haukeland Universitetssykehus (HUS). HUS har begrenset kapasitet, og utfordringer innen den mer spesialiserte delen av medisinen tilsier at HUS kanskje ikke bør ha en større økning av det generelle pasientvolumet enn det som følger av befolkningsøkningen i Haukeland sitt nåværende lokalsykehusområde.

Se til Voss
Fedmekirurgienheten ved Voss sykehus er et godt eksempel på en spesialisert oppgave som med fordel er blitt plassert utenfor Haukeland universitetssykehus. Å lære av dette samarbeidet kan være veien å gå for de andre lokalsykehusene på Vestlandet. Andre spesialiserte oppgaver som bør vurderes satt ut til Stord eller Odda kan være for eksempel brystrekonstruksjoner etter kreftoperasjoner og rekonstruktive magehudsoperasjoner etter fedmekirurgi. Her er det et konstant behov. Begge disse inngrepene er relativt standardiserte og krever ikke avansert infrastruktur. Stord og Odda har allerede de nødvendige forutsetninger for slik dagkirurgi, mens postoperativ døgnberedskap for å takle eventuelle komplikasjoner trolig bør opprustes. En slik beredskap vil også kunne benyttes til annen øyeblikkelig hjelp.

Mona Haugland Hellesnes

Foto: Kjartan Almenning

Også innen f,eks indremedisin og psykiatri er det mange oppgaver der et overbelastet Haukelandsystem kan ha nytte av et bedre tilbud i distriktene. Og Valen Sykehus må også i fremtiden være en viktig del av helsetilbudet til mennesker med psykiske lidelser.

Venstre vil selvsagt opprettholde et godt helsetilbud der folk bor og Frank Aarebrot misforstår forslaget vårt når han i BT 17.mars hevder at pasienter i Bergen risikerer å bli sendt langt av sted for eksempelvis rehabilitering eller dialyse. Hensikten er snarere tvert imot — å sikre en mer robust sykehusstruktur hvor også lokalsykehusene er levedyktige.

Forutsigbarhet er viktig
Når det gjelder den faste legedekningen er forutsigbarhet og struktur viktig for leger som søker jobb. I første omgang kan det etableres en ordning med roterende hospitering på HUS, ass.leger under utdanning kan tilbys en frivillig rotasjonsordning osv. Over tid vil det da kunne vokse frem kompetansemiljø med forskningsinnslag. Men, forutsetningen for det er igjen forutsigbarhet, struktur og langsiktighet, fordi slike miljø utvikler seg ikke “over natten”.

Dagens sykehusstruktur skriver seg fra en tid da fylkeskommunen hadde ansvaret for sykehusene. I stedet for dagens lokal-, sentral- og universitets/regionalsykehus bør man nå konsentrere sykehustjenestene i lokalsykehus og universitetssykehus. Denne modellen vil være forutsigbar og vil utvikle mer robuste fagmiljøer. Dette vil gjøre det mer attraktivt for den kommende generasjon spesialister å etablere seg i distriktene.

Mona Haugland Hellesnes, førstekandidat for Venstre til fylkestinget
Anne Marit Buer, sykepleier og 1. kandidat for Venstre i Odda
Håkon Frode Særsten 1. kandidat for Venstre på Stord
Gunn-Vivian Eide, lege og politisk nestleder i Hordaland Venstre
Arild Horn, kirurg og medlem i Bergen Venstre

INNLEGGET STO PÅ TRYKK I BT 24. MARS.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**