Rettferdig barnehagefinansiering

Sola Venstre imøteser enkelte endringer i barnehagefinansieringen

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


I Sola kommune finnes flere bedriftsbarnehager. Flere av plassene i disse, er tildelt barn som har andre bostedskommuner enn Sola. Tidligere har det likevel vært Sola kommune sitt ansvar å finansiere disse plassene og utgiftene har ikke blitt refundert av de kommunene hvor barnet hadde bostedsadresse.
Siden andelen bedriftsbarnehager i Sola kommune har vært høyere enn i mange andre sammenliknbare kommuner, har også utgiftene for Sola kommune i denne saken vært uforholdsmessig høye. Det er snakk om store beløp som kommunen har betalt ut uten å få dette igjen i form av ekstra barnehageplasser for barn bosatt i Sola kommune.
Rundskriv om “Likeverdig behandling ved tildeling av offentlige tilskudd til ikke-kommunale barnehager” kom ut i fjor og her slås det fast i §11 om “Refusjon av kostnader knyttet til barn fra andre kommuner” at kommunen har rett til refusjon for kostnader til ordinær drift og andre offentlige tilskudd fra kommunen der barnet er bosatt.
Sola Venstre vil påse at dette følges opp slik at vi får en rettferdig finansiering av barnehageplassene i kommunen og at det gode barnehagetilbudet fortsatt er sikret for Solas egne barn.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**