Regionalplan for senterstruktur og handel

Fylkesutvalget behandlet i går plan for senterstruktur og handel og for Risør ble resultatet at sentrumsavgrensningen utvides til å omfatte Frydendalsområdet, mens tillatt nytt areal for for plasskrevende varegrupper på Østebø ble satt til 10.000 m2 og minste enhetsstørrelse ble satt til 750 m2.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**

 Minste enhetsstørrelse for nye etableringer på Østebø ble satt til 750 m2

Minste enhetsstørrelse for nye etableringer på Østebø ble satt til 750 m2
Foto: Jan Einar Henriksen

Arealbegrensningen på 10.000 m2 er for liten og vi må gjøre en jobb her frem mot fylkestingets behandling av saken sier varaordfører Jan Einar Henriksen (V) i en kommentar.

I sakskartet står det:
Kommunen foreslår å utvide sentrumssonen for Risør til også å utvide Frydendalområdet. I realiteten vil dette forslaget neppe gi andre muligheter enn det som ligger i høringsforslaget.
For Østebø gir høringsforslaget anledning til å etablere 5.000 m2 nytt handelsareal for plasskrevende varegrupper. Kommunen anbefaler 20.000 m2. Sett på bakgrunn av den faktiske utviklingen i nytt handelsareal synes forslaget vesentlig høyere enn det som kan forventes å være behovet i overskuelig fremtid
.

At Risør som en lojal kommune skal komme dårligere ut enn de som bare kjører på er ikke bra for om en skal ha felles planer på fylkesnivå og derfor må særlig de lokale AP politikerne ta tak i sine partikollegaer som sitter i posisjon i Fylkestinge slik at vi kan få gjennomslag for bystyrets ønske om areal til plasskrevende varegrupper på Østebø. Jeg savner også at vedtaket tar med våre areal på Akland/Vinterkjær avslutter varaordfører Jan Einar Henriksen som nå vil ta kontakt med de øvrige partiene som er representert i fylkestinget.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**