Uttalelse: Folk først

Norge trenger en ny kurs som setter folk først og systemer og særinteresser i andre rekke. Venstres kandidater vil derfor be om velgernes tillit ved høstens lokalvalg for å gjennomføre en storsatsing på utdanning, nyskapende næringsliv og gjøre Norge til et miljøpolitisk foregangsland. Venstre vil reformere velferdssamfunnet gjennom prioritering og modernisering, gjennom et sterkere lokaldemokrati og mer omsorg til dem som trenger det mest.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**

Venstres logo

Foto: Venstre

Et miljøvennlig og verdiskapende næringsliv
Norge trenger en ny næringspolitikk som stimulerer til og legger forholdene bedre til rette for gründere og for nyskaping. Vi må gripe tak i de nye mulighetene som åpner seg gjennom en mer offensiv satsing på et klimavennlig og grønt næringsliv. Vi trenger mange nye bedrifter om velferden skal sikres for kommende generasjoner. Derfor vil Venstres landsmøte legge til rette for at flere vil starte for seg selv og fjerne diskriminerende regler og ordninger for selvstendig næringsdrivende.

En skole for kunnskap og kreativitet
Venstres mål er å utvikle Norge til et liberalt kunnskapssamfunn. Kunnskap, kreativitet og kompetanse vil både være avgjørende for at hver enkelt skal få mulighet til å ta sine selvstendige valg og det vil være avgjørende for den framtidige verdiskapingen i Norge. En sterk offentlig skole som setter den enkelte elev først, som har høy kvalitet og kompetente og motiverte lærere er Venstres førsteprioritet på veien mot kunnskapssamfunnet. Venstre vil også satse på skolering av rektorene.

Universelle ordninger og innsats for dem som trenger det mest
Gjennom historien har Venstre levert løsninger som gjør velferdssamfunnet bedre. En liberal velferdspolitikk er en politikk som setter folk først og som gir alle trygghet når det trengs. Venstre vil derfor fortsatt forsvare grunnmuren i den norske velferdsstaten — like rettigheter for alle.
Venstre vil prioritere innsatsen i velferdspolitikken for dem som trenger det mest. Vi må bekjempe fattigdom og helseproblemer hos barn og barnefamilier. Mange barn får også sine rettigheter brutt innenfor familien. Venstre mener en styrking av familievernet er et rimelig og effektivt tiltak for å forebygge vold og overgrep i nære relasjoner. I tillegg vil Venstre prioritere viktige velferdsoppgaver som styrket rusomsorg, eldreomsorg og psykiske helsetilbud.

Kamp for klima
Venstres landsmøte har som ambisjon at Norge skal bli et reelt miljøpolitisk foregangsland. Skal vi lykkes, kreves et bredt spekter av tiltak både internasjonalt, nasjonalt og lokalt. Venstres landsmøte vil spesielt peke på behovet for å vri skattesystemet i en mer miljøvennlig retning og ber regjeringen snarest sette ned en ny "grønn skattekommisjon" med sikte på å gjennomføre en grønn skattereform i 2016. Venstre ønsker en klimalov som vil forplikte Norge til å kutte sine egne utslipp med 80 prosent innen 2050. Loven skal forplikte oss til også å lage en reduksjonsplan, brutt ned til femårsperioder fra i dag og frem til 2050. Skal vi lykkes i miljø- og klimapolitikken må vi ha politikere, både nasjonalt og lokalt som er villige til å ta avgjørende valg og også stå ved valgene når de får konsekvenser.

Samarbeid for sterke liberale verdier
Venstres folkevalgte vil finne ulike samarbeidsmønster i ulike kommuner, men Venstre og Venstres kandidater har en felles ambisjon om å styrke det liberale alternativet i norsk politikk. Derfor har vi også et mål om at betydelig flere kommuner skal ledes av en ordfører fra Venstre de neste fire årene.
Et liberalt Norge er et Norge som har rom for mangfold og annerledes tenkende. Et liberalt og framtidsrettet Norge står opp for demokrati og menneskerettigheter. Venstres landsmøte står derfor samlet bak kravene om en mer prinsipiell og liberal politikk når det gjelder områder som personvern, åpenhet og innsyn, ytrings- og livssynsfrihet og en langt ryddigere og konsekvent politikk når det gjelder forholdet mellom individ og stat.
Derfor vil vi legge liberale prinsipper og tankegangen om at det er hensynet til den enkelte borger — folk først — som ligger til grunn for våre prioriteringer og krav om gjennomslag for samarbeidsmønstre rundt om i landet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**