Verdiskaping for framtidig velferd

Debatt under Venstres landsmøte: Verdiskaping for fremtidig velferd

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


Hanne Nora Nilssen sitt innlegg til landsmøtet under debatten:

Jeg er glad for at Venstre nå legger opp til en reform for økt verdiskaping som er desentral, og vil skape mange nye arbeidsplasser. Når vi i Nordland går rundt og sier nei til oljeboring i Lofoten og Vesterålen, blir vi møtt med spørsmål om: “Vil dere ikke ha utvikling? Vil dere ikke ha arbeidsplasser? Hva skal vi leve av?” Nå får vi mulighet til å vise hvordan Venstre konkret vil legge til rette for nyskaping ute i distriktene og flere arbeidsplasser.

Talerstolen.

I dag har vi to aksjelover. Almennaksjeloven og Aksjeloven. Aksjeloven bærer preg av å være skrevet for større selskaper, mens mindre selskapers behov ikke er tilfredsstillende ivaretatt, og spesielt ikke når det gjelder nystiftede selskaper.

På begynnelsen av 2000-tallet ba statsråd Odd Einar Dørum om at det ble etablert en tverrfaglig gruppe til støtte for arbeidet med å fremme en lovendring til aksjeloven. Dette siden den nye aksjeloven ikke var tilstrekkelig for å få til nyskaping.

Gruppen kom med forslag til endringer i Aksjeloven som kan styrke og stimulere til verdiskaping i små og mellomstore bedrifter i Norge. Blant forslagene var holdetid på aksjene for nystiftede selskaper.

Verdiskapningsutvalget har gjort en god jobb. Sluttrapporten er et skritt i riktig retning.
Les mer om Næringspolitisk plattform: Verdiskaping for framtidig velferd

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**