Nøkkeland og høyspenten

Saken om høyspenten på Kambo og åpning av Nøkkeland skole er en komplisert sak. Venstre velger å prioritere hensynet til folk først, og da er avgjørelsen lett å ta. Det er ikke aktuelt å åpne skolen uten at magnetfeltet fra høyspenten blir fjernet – og det så raskt som mulig.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**

Kraft, elektrisitet

Foto: Microsoft

Da ny skole på Nøkkeland skulle vedtas 21. april 2008, sluttet bystyret seg enstemmig til Venstre og opposisjonens forslag om at høyspenten skal vekk før skolen tas i bruk. Kommuneoverlegen anbefalte oss i praksis å fjerne høyspenten, eller legge skolen et annet sted. Heldigvis ser det ut til at Ap, SV og Rødt endelig har innsett at de må stå ved sine løfter. De har nå snudd og vil, som opposisjonen har krevd, fjerne høyspenten raskest mulig.

Ut fra et føre-var-prinsipp anbefalte kommunens administrasjon også på den tiden å ikke plassere mobilmaster nær barnehager. Den praksis er fulgt opp av hele det politiske miljøet. Saken kan få store konsekvenser for folk og derfor er det viktig at føre-var-prinsippet gjelder for Nøkkeland også, ikke bare når det gjelder mobilmaster.

Siden bystyrets vedtak i 2008, har saken om stråling ikke blitt fulgt opp av Ap, SV og Rødt, som styrer kommunen. Venstre har derfor stilt en rekke spørsmål til bystyrets behandling for å få klarlagt hvor raskt høyspenten kan fjernes og hva det vil koste. Nå som de har snudd tror jeg Venstre og opposisjonens spørsmål har bidratt til det.

Ut fra et føre-var-prinsipp burde ikke skolen ligge så nær høyspenten. Barna på Kambo skole blir sammenhengende utsatt for strålingsfeltet i hele grunnskolen om høyspenten blir stående lenge. Det er, som kommuneoverlegen påpeker, strålingen over tid som har betydning. Dette gjelder hele området — to skoler en barnehage og en rekke boliger.

Venstre setter folk først og vi utarbeidet et forslag som vi sammen med H og FrP fremmet i Miljø- og samferdselsutvalget 5. mai 2008. Ap, SV og Rødt stemte ned forslaget, men Venstre og opposisjonen anket saken inn til bystyret. I bystyrets møte 26. mai 2008, argumenterte Venstre med hvor viktig det er å vurdere stråling etter føre-var-prinsippet. Det viktigste for Venstre var og er forholdene for elevene og de ansatte. Et samlet bystyre (med unntak av en stemme fra SV) vedtok forslaget om å utrede en rekke forhold rundt stråling med utgangspunkt i dette prinsippet.

Hele 2008 og 2009 gikk uten at det kom svar på vedtaket. Venstre tok derfor saken opp igjen i bystyret 22. mars 2010. Dette kom tydeligvis overraskende både på administrasjonen og styringsflertallet. Bystyret ble pussig nok informert av ordføreren om at saken var så omfattende at den krevde en utredning. Var det ikke det vi bestilte to år tidligere? Svar ville nå komme innen sommeren 2010. Det kom som en melding til bystyret i desember.

Konklusjonen i saken er for Kambo skole den samme som for Nøkkeland. Strålingen er helt på grensen til å overstige verdier satt av Statens strålevern. Med framtidig økt belastning vil den overstige grensen. Målingen av strålingen ble foretatt i mars og april 2009.

Venstre valgte å ta opp igjen saken i bystyret 28. februar i år. I svaret til bystyret i desember, ble det vist til at strålingen skal måles hvert år. I ordførerens svar i februar ble det informert om at det ikke er målt i 2010. Samtidig viser svaret at vurderingen av målingene er basert på et gjennomsnitt for hele året etter gitte kriterier fra Statens strålevern. Miljørettet helsevern påpeker at belastningen på høyspenten er "betydelig høyere i vinterhalvåret". Da er strømforbruket og strålingen på sitt høyeste. Venstre mener derfor forholdene er for usikre til å la høyspenten bli stående i årevis.

Det er vårt ansvar som politikere å redegjøre for og begrunne våre standspunkter. Vi gjør våre vedtak på vegne av byens befolkning. Hva ville jeg gjort dersom det var mine barn saken gjaldt? Venstre velger igjen å være føre-var. Vi står på vedtaket som bystyret gjorde i 2008. Magnetfeltet må bort når skolen tas i bruk. Det er akkurat i tide at Ap, SV og Rødt også innser det.

Sindre Westerlund Mork
Ordførerkandidat

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**