Fylket som legger til rette for fremtidsrettet næringsvirksomhet

Østfold Venstres nærings- og utviklingspolitikk 2011-2015.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**

Industri, tannhjul

Foto: Microsoft

Østfold Venstre vil at Østfold blir Norges mest attraktive fylke for næringslivet. Østfold skal være en
motor for nyskaping og vekst for hele Norge. For å få dette til ønsker Østfold Venstre å skape et godt næringsklima i Østfold, spesielt for nye bærekraftige og grønne vekstbedrifter. Dette er avgjørende for å sikre flest mulig arbeid, og for å sikre inntekter til et bedre velferdstilbud.

Utgangspunktet for Østfold Venstres næringspolitikk er gode generelle rammevilkår for alle deler av næringslivet, kombinert med en målrettet innsats for å utvikle flere og bedre kunnskapsbedrifter. Slik vil vi sikre verdiskapingen.

Nærheten til Oslo-regionen fører til at mange arbeidstakere med høyere utdanning pendler ut av Østfold. For å bidra til at flere kunnskapsbedrifter etableres i Østfold, må Høgskolen i Østfold bli en mer integrert del av Østfold, og få tettere kontakt med næringslivet. Fylkeskommunen må i større grad enn i dag spille rollen som nettverksbygger og tilrettelegger for kontakt mellom personer og institusjoner som ønsker å skape noe for seg selv og andre.

Østfold har tre næringsutfordringer som må løses de neste fire årene:
•etablere flere kunnskapsbedrifter på tuftene av en stolt industrihistorie
•utnytte potensialet som ligger i kultur- og reiselivsnæringen i Østfold
•bedre fylkeskommunens omdømme som næringsaktør

Fylket som tiltrekker seg kompetanse

 1. kandidat Per Magnus Finnanger Sandsmark vil skape flere nye arbeidsplasser i Østfold.

1. kandidat Per Magnus Finnanger Sandsmark vil skape flere nye arbeidsplasser i Østfold.
Foto: Helge Eek

Framtidens næringsliv er alle de bedriftene som enda ikke er startet. Østfold har en stolt industrihistorie som gjør seg gjeldende gjennom blant annet prosessindustrien og næringsmiddelindustrien. Med utgangspunkt i disse miljøene må Østfold utvikle nye industri- og kunnskapsmiljøer som har vekstpotensial, og som er miljø- og klimavennlige.

Næringspolitikken i Østfold skal baseres på næringslivets behov. Det finnes i dag nok av offentlige programmer og tilskuddsordninger som ikke tar hensyn til eksisterende forhold i Østfold, og som er altfor byråkratiske. Østfold Venstre vil ha enkle, brukerstyrte og målrettede tiltak som kan bidra til at den industrien vi har, kan fornyes i en klimavennlig vekstretning.

Møte, mennesker

Foto: Microsoft

Samarbeidet mellom ulike aktører fra næringslivet selv, utdanningsinstitusjonene og det offentlige må bli bedre enn i dag. Ofte er den største hindringen for å se nye muligheter innenfor næringslivet mangelen på kunnskap om hva andre holder på med. Derfor trenger vi gode møteplasser og nettverk for nyskaping i Østfold. Østfold Venstre vil jobbe for at samarbeidet mellom næringslivet, kommunene og HiØ blir enda bedre. Dette vil bidra til at kompetansen til studenter og ansatte ved HiØ blir tilgjengelig for kommunene og lokalt næringsliv.

Alternativ energi er en næring som vil bli viktig når oljen tar slutt. Østfold må bygge videre på den kompetansen som finnes innenfor blant annet biodrivstoff i dag, og fylkestinget må legge til rette for at denne positive utviklingen fortsetter.

Østfold Venstre vil:
•at utbytte fra Østfold Energi skal gå til investeringer og utviklingsprosjekter, ikke til vanlig drift
•satse på regionalt samarbeid mellom fylkeskommunen, kommunene og statlige etater og arbeids- og næringslivet i Østfold, med størst vekt på nyskaping, samt nettverksbygging og kompetanseutveksling mellom næringsliv og utdanningssystemet
•sikre at Innovasjon Norge og virkemiddelapparatet jobber målrettet mot gründere i alle regionene i Østfold
•ta i bruk offentlig—privat samarbeid på flere prosjekter i Østfold med avtaler med private aktører om fylkeskommunal utbygging, drift og vedlikehold
•utfordre Høgskolen i Østfold til å bli en tydeligere utviklingsaktør i Østfold
•legge til rette for en positiv utvikling av høgskolesentrene på Remmen og Værste
•ta initiativ til en årlig FoU-konferanse som møteplass for framtidsrettet teknologi
•sikre at de videregående skolene bruker og utfordrer Science Center Østfold
•at entreprenørskap og nyskaping blir en integrert del av skolen
•sikre at det regionale forskningsfondet benyttes til Østfolds, næringslivet og klimaets beste
•sikre at det gjennom arealpolitikken legges til rette for nye klimavennlige vekstbedrifter

Fylket som spiller på lag

Østfold Fylkeskommune

Foto: Østfold Fylkeskommune

Fylkeskommunen er selv en betydelig næringsaktør, gjennom store innkjøp, vedlikehold og som arbeidsgiver for lærlinger. Fylkeskommunen skal framstå som en profesjonell innkjøper, og det skal ikke hefte tvil om uavhengigheten til fylkeskommunen. Vedlikeholdet av offentlig infrastruktur må bedres systematisk. Fylkeskommunen må bli flinkere til å rekruttere og følge opp lærlinger innenfor alle fagkretser.

Østfold Venstre vil:
•ha større åpenhet og innsyn i anbudsprosesser og annen fylkeskommunal saksbehandling for å forebygge korrupsjon og styrke den fylkeskommunale revisjonen
•arbeide for å halvere arbeidsgiveravgiften for lærlinger og lærekandidater i Østfold, slik at det blir enklere for disse å komme i jobb
•ta i bruk konkurranse som virkemiddel der det er hensiktsmessig
•at alle fylkeskommunale (direkte og indirekte) kostnader skal regnes med ved anbud, slik at det sikres lik konkurranse mellom fylkeskommunale og private tjenesteleverandører
•redusere fylkeskommunalt eierskap der dette ikke har en spesiell begrunnelse
•forvalte fylkeskommunal eiendomsmasse på en forsvarlig og langsiktig måte
•at næringsliv og befolkning enkelt skal kunne se på fylkeskommunens hjemmesider hva fylkeskommunen bruker og tjener penger på
•gjøre fylkeskommunens virkemiddelapparat mer tilgjengelig for brukere gjennom lengre åpningstider, bedre markedsføring og tettere kontakt med næringslivet
•at virkemiddelapparatet gjøres mer tilgjengelig for minoritetsspråklige

Internasjonalt samarbeid
For at Østfold skal kunne videreutvikles til å bli et internasjonalt attraktivt næringsområde, må fylket utvikle et godt samarbeid med andre regioner i Skandinavia. For å bedre Østfolds fortrinn nasjonalt og internasjonalt vil Østfold Venstre kjempe for at staten fører en helhetlig innovasjonspolitikk som øker mulighetene som ligger i Østfold-regionen.

Østfold Venstre vil:
•markedsføre Østfold internasjonalt som en attraktiv region å bo og arbeide i
•at Østfold fylkeskommune aktivt skal delta i regionsamarbeidet Oslo—Göteborg
•ta initiativ til bedre samarbeid mellom Innovasjon Norge, Forskningsrådet og andre statlige virkemiddelaktører i Østfold
•prioritere arbeid med klima, energi og grønt næringsliv gjennom internasjonalt arbeid

Opplevelsesfylket Østfold
Gjennom to korte sommermåneder syder Østfold med liv, turisme og aktivitet. Østfold Venstre mener at Østfold har et enda større potensial innenfor kultur- og reiselivsnæringen, spesielt utenom sommersesongen.

barn og natur

Foto: i.u.

Med nærhet til både havet og innlandet har Østfold alle fysiske forutsetninger for å være et attraktivt opplevelsesfylke. Men da må fylkestinget legge til rette for at dette fortrinnet utnyttes. Det handler om å utvikle sammenhengene mellom havet og innlandet gjennom klok arealpolitikk. Det handler om god infrastruktur som er helhetlig og på næringslivets og miljøets premisser. Det handler om å bidra til at Østfolds kultur- og reiselivstilbud kan utvikle høyere kvalitet.

Visit Oslofjord spiller en viktig rolle i markedsføringen av Østfold, men bør styrkes slik at de kan ta initiativ til å samarbeide med og heve kvaliteten på opplevelsesnæringene. Det hjelper ikke med dyre markedsføringstiltak dersom besøkende blir skuffet i møtet med Østfold. Vi trenger en kvalitetsoffensiv for reiselivsnæringen i Østfold, der samarbeid, kunnskapsdeling og kompetansebygging går foran intern konkurranse. Som et stort landbruksfylke har Østfold et stort uutnyttet potensial for gårdsturisme og lokal produksjon av mat og drikke.

Østfold Venstre vil:
•oppgradere kollektivtrafikken til og fra populære utfartssteder
•ta initiativ til flere større festivaler utenom sommerhalvåret
•styrke Visit Oslofjords rolle for å heve kvaliteten på opplevelsestilbudene i Østfold
•støtte opp om "Grenseløse Østfold" og kulturtiltak som "Stubbefolket" i Indre Østfold
•gjennom arealpolitikken arbeide for mer handelsaktivitet i byer og tettsteder
•arbeide for at landbruket får en større rolle i opplevelsesfylket Østfold

Video hentet fra YouTube. For full video klikk her.
 Per Magnus Finnanger Sandsmark (Halden) (i midten) er Venstres førstekandidat til fylkestingsvalget. F.v.: 3. kandidat Britt Fladmark Holta (Eidsberg), 2. kandidat Sindre Westerlund Mork (Moss)

Per Magnus Finnanger Sandsmark (Halden) (i midten) er Venstres førstekandidat til fylkestingsvalget. F.v.: 3. kandidat Britt Fladmark Holta (Eidsberg), 2. kandidat Sindre Westerlund Mork (Moss)
Foto: Helge Eek
**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**