Høringsuttalelse fra Sola Venstre i anledning kommuneplanen 2011-2022

Sola Venstre har sendt inn høringsuttalelse i anledning enkelte områder som ble omtalt i Kommuneplan 2011-2022.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


Her kan dere lese høringsuttalesen som kritiserer utbyggingen som er foreslått i Kvithei.

Høringsuttalelse til kommuneplan for Sola kommune 2011-2022

Vi viser til forslag til kommuneplan 2011-2022 utlagt for offentlig høring, med frist for uttalelse 15. april.
Uttalelsen gjelder:
– 5.4.4.1 Veg Jnr. 09/75- 125

Endring fra LNF til samferdselsanlegg (vei). Ny adkomstvei til Kvithei boligområde.

– Boligområdet Kvithei som er gult inn i arealkart som fremtidig boligområde.

– Generell del av planen og dens ordlyd

Sola Venstre vil på det sterkeste anbefale en ny og grundig konsekvensutredning i forhold til planlagt adkomstvei i området Kvithei.

Dette mener vi med bakgrunn i ny Naturmangfoldlov som trådte i kraft i 2009. Vi mener det er viktig at kommunen følger nåværende retningslinjer i sitt arealplanarbeid, spesielt i et område med tydelige tegn til mangfold innen dyreliv og planteliv. Vi vil gjøre oppmerksom på lovens paragraf 7 med henvisning til paragrafene 8-12 om hva som må vurderes i utbyggingsaker/arealsaker som disse.
I kommunedelplan for Sola kommune for 2007-2018 står det: “De områdene som ligger inntil eksisterende og planlagt boligområde nord og vest for Hålandsmarka er i dag et stort sammenhengende kystheilandskap, med et særegent dyre- og planteliv. Området er derfor svært viktig for å sikre det biologiske mangfoldet i kommunen”.
Planlagt adkomstveg og utbygging av Kvithei vil komme i direkte konflikt med Naturmangfoldsloven og tidligere uttalelser i kommunedelplan 2007-2018.
Det er et unikt område som bør tas vare på i likhet med resten av det foreslåtte utbyggingsområdet i Kvithei med tilhørende kystlyngheilandskap og salamanderdam. Her finnes flere rødlistede arter som nylig er påvist.
Vi synes det er særdeles viktig at kommunen opptrer etter gjeldene regler når det gjelder planer som omfatter areal, og som spesielt er i konflikt med natur og miljø.
I planens generelle del og målsetninger til kommunen er det skrevet ned gode punkter, men Venstre savner en egen del om områdene miljø og natur. Venstre ønsker at dette kommer inn i kommuneplanen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**