Hovedutvalget sa ja til beskjeden hytteutvidelse på Risøya

I torsdagens HU-møte gikk utvalget med 5 mot 2 stemmer inn for Dag Jørgen Hveems (V) forslag om at eieren kan utvide hytta som omsøkt. Arbeiderpartiets Erling Stiansen stemte sammen med flertallet, mens hans partikollega Eva Nilsen og Rødts Tine Bang sa nei, uten at de to i møtet begrunnet eller kommenterte sitt standpunkt nærmere.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**

 Dag Jørgen Hveem (V) fikk et klart flertall for sitt synspunkt om at utbyggingen er ”begrenset” og i realiteten ”innebærer en forskjønnelse av området”

Dag Jørgen Hveem (V) fikk et klart flertall for sitt synspunkt om at utbyggingen er ”begrenset” og i realiteten ”innebærer en forskjønnelse av området”
Foto: Trond Svenningsen

Vi skrev på vår hjemmeside www.risor.www.venstre.no for noen dager siden at rådmannen tilrådde over for HU for plan, miljø og tekniske tjenester at hans hyttenabo i Ospedalstranda på Risøya ikke skulle få utvide sin hytte mot øst. Begrunnelsen var økt eksponering av fasade mot sjø.

Samtidig anbefalte rådmannen at det ble gitt dispensasjon til flytting av utedo, tilbygg mot sør og innbygging av terrassen på annekset.

Av begrunnelsen i det vedtatte forslag fra Dag Jørgen Hveem (V) fremgår at utbyggingen er "begrenset" og i realiteten "innebærer en forskjønnelse av området". Noen økt privatisering eller begrensning i allmennhetens tilgang til det allerede delvis privatiserte området, blir det heller ikke, fremgår det av vedtaket. Mulig presedensvirkning er et relevant moment i skjønnsutøvelsen, og dette ble vurdert, men ikke tillagt avgjørende vekt i saken.

Når ingen tilstrekkelig tungtveiende hensyn taler imot, og tiltaket i realiteten medfører et bedre estetisk uttrykk i landskapet, er det etter Risør Venstres oppfatning positivt at hovedutvalget gav eieren mulighet til forlengelsen av fasaden mot øst med 4 meter. Dette dreier seg etter vår oppfatning i bunn og grunn om å gjøre livet litt enklere for folk, også i skjærgården, uten at allmennhetens interesser overhodet berøres, sier varaordfører Jan Einar Henriksen i en kommentar. Forøvrig er det sivilarkitekt Sverre Krefting som har utarbeidet tegningene.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**