Stor bredde og høy kvalitet i Østfoldkulturen

Østfold Venstres kultur- og idrettspolitikk 2011-2015.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**

Barn, kreativ, skole

Foto: Microsoft

Østfold Venstre vil ha et kulturliv med stor bredde og høy kvalitet. Vi vil få det beste fram i folk, unge og voksne, og derfor vil vi at fylkestinget legger best mulig til rette for at alle kreative sjeler kan vise fram hva de kan.

I et demokrati er det frivillige foreningslivet kunnskapsformidler og kulturbærer, samfunnsbygger og skole. Østfold Venstre ønsker å gi den frivillige sektoren vekstmuligheter ut fra frivillighetens egne vilkår. Det er spesielt viktig å legge til rette for barn og unges muligheter til å engasjere seg i kultur og idrett.

Østfold Venstre vil prioritere arrangementer der flere institusjoner, gjerne fra flere deler av Østfold, samarbeider om arrangementene. Det skal spesielt legges til rette for koordinering og samarbeid mellom de mange planlagte markeringene av grunnlovsjubileet i 2014.

Østfold Venstre vil:
•jobbe for at den nye fylkesscenen i Fredrikstad blir realisert som planlagt, og at det blir en scene for hele Østfold
•jobbe for å etablere en kunsthøyskole knyttet til fylkesscenen og Akademi for scenekunst
•sluttføre konsolideringsprosessen i Østfold-museet for å sikre bærekraftig drift
•at videregående skoler bruker og utfordrer museene aktivt
•legge bedre til rette for frivillige og private aktører
•opprettholde støtten til Blåseensemblet, Opera Østfold, Punkt Ø og Østfold Teater som regionale kulturinstitusjoner
•utvide støtten til lokale og regionale kulturbygg
•prioritere arrangement der flere institusjoner fra hele Østfold er involvert
•kartlegge status og behov for egnete lokaler til ulike kunstformer
•at fylkesbiblioteket skal være en regional pådriver for øvrig bibliotektjeneste i fylket

Kulturminnevern

 1. kandidat Per Magnus Finnanger Sandsmark vil ha et bredt kulturtilbud i hele fylket.

1. kandidat Per Magnus Finnanger Sandsmark vil ha et bredt kulturtilbud i hele fylket.
Foto: Helge Eek

Østfold Venstre vil øke satsingen på kulturminnevern. Vi vil utvikle ordninger som motiverer til at kulturminner blir bevart og nye funn ivaretatt. Østfold Venstre vil utvikle de statlige virkemidlene slik at eierne fortsatt kan ta ansvar for egne kulturminner gjennom bruk. Vi vil gi kommunene økte muligheter til å gripe inn mot spekulativt forfall og skogsdrift som truer kulturminner.

Østfold Venstre vil:
•gi økt støtte til privatpersoner som eier kulturminner i klasse A, for at de skal kunne ha mulighet til å ta vare på disse
•gjennomføre omfattende kartlegging, merking og sikring av Østfolds vernede kulturminner med informasjonsskilt, og presentere disse på Internett
•fullføre byggingen av felles museumsmagasin for Østfold — Trollull i Eidsberg — for å avlaste magasinene i resten av Østfold
•verne Mosseskogen som kulturminne og naturområde

Idrett og friluftsliv

Idrett og folkemusikk

Foto: Ingvild Stegane

Idrett og friluftsliv er viktig for både trivsel, sosialt nettverk og folkehelse. Den offentlige innsatsen må i sterkere grad rettes inn mot å sikre mangfoldet i idretts- og friluftslivs-Norge og gi tilbud som aktiviserer barn og unge. Begge er viktige arenaer for inkludering.

Både idrett og friluftsliv har en helsefremmende effekt gjennom forebygging og ved at det gir gode opplevelser for den enkelte. Friluftsliv er en viktig faktor for identitet og kulturarv, mens idretten er en viktig arena for allmenndanning. I tillegg bidrar friluftsliv til forståelse for betydningen av natur og miljø.

Østfold Venstre vil legge til rette for et mer aktivt friluftsliv gjennom blant annet å styrke frivillig sektor. Tilskuddsordninger må støtte opp om lokalt engasjement.

Østfold Venstre vil:
•skilte og oppgradere tursti- og sykkelnettet i hele Østfold
•sette krav om at det bygges gang- og sykkelstier til nærmeste sentrum/tettsted ved utbygging av nye boligfelt
•samarbeide tett med kommunene og NAV om gode folkehelseprosjekter
•ha minst ett nasjonalt idrettsanlegg i Østfold
•jobbe for å hente nasjonale og internasjonale idrettsmesterskap til Østfold
•kartlegge status og behov for interkommunale idrettsanlegg

Video hentet fra YouTube. For full video klikk her.
 Per Magnus Finnanger Sandsmark (Halden) (i midten) er Venstres førstekandidat til fylkestingsvalget. F.v.: 3. kandidat Britt Fladmark Holta (Eidsberg), 2. kandidat Sindre Westerlund Mork (Moss)

Per Magnus Finnanger Sandsmark (Halden) (i midten) er Venstres førstekandidat til fylkestingsvalget. F.v.: 3. kandidat Britt Fladmark Holta (Eidsberg), 2. kandidat Sindre Westerlund Mork (Moss)
Foto: Helge Eek
**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**