Melinda Kvinlaug med interpelalsjon om barnevernet

Fylkestingsmedlem Melinda Kvinlaug ber “fylkesordføreren invitere til et møte mellom Fylkesmannen og fylkestinget, der vi i fellesskap kan drøfte mulige endringer av barnevernstjenesten og det offentlige hjelpeapparatet på systemnivå og lage et felles forslag til kvalitetsforbedring av barnevernstjenestetilbudet for oversending til Barne- og familiedepartementet.”

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**

Melinda Kvinlaug

Foto: Jan Kløvstad

Til Fylkesordføreren
Interpellasjon til fylkestingets møte, 27. april 2011
Barnevernet og det offentlige hjelpeapparatet, levekår og folkehelse i Vest-Agder
Levekår og folkehelse er et politisk satsingsområde. Etter vår mening vil en kvalitetsforbedring av det offentlige hjelpeapparatet være avgjørende for at en skal lykkes med denne satsingen.
Fylkesmannens årsrapport 2010 etter tilsyn av barnevernstjenesten i fylket avdekket 4 lovbrudd og 9 bekymringer, derav: "Lang saksbehandlingstid, brudd på taushetsplikt, manglende innsyn i dokumenter, manglende referater i saker, manglende journalnotater, at tjenesten ikke svarer på henvendelser, at de ikke leter i barnets nettverk ved plassering i fosterhjem og barn som ikke har tilsynsfører." Et stort antall klagesaker ble ikke gjort noe med, og dette begrunnes i rapporten slik: "slike saker er vanskelig å behandle da de ofte har gått på hvordan foreldre opplever å bli møtt av saksbehandlere o g ting som skal ha blitt sagt i lukkede møter. Her er det ulike meninger som fremkommer og som det ikke har vært mulig å ta standpunkt til."
Venstre har på bakgrunn av rapporten sendt en bekymringsmelding til Fylkesmannen, der vi blant annet spør om:
Kan Fylkesmannen innføre et målbart verktøy som kvalitetssikrer kontroll av ansattes opptreden, profesjonalitet og respekt i møte med brukerne av tjenesten, og som sikrer at barn og foreldres rettigheter blir ivaretatt i møte med Barnevernet.
Stilles det krav til at anmelders navn skal være kjent for Barnevernstjenesten ved anonyme bekymringsmeldinger? Hvis ikke, hvordan kvalitetssikres dette arbeidet juridisk og hvordan blir barn og foresattes rettsvern ivaretatt i slike saker. Er det rutiner for at Barnevernet kan politianmelde personer som har fremsatt en bekymringsmelding hvis det i etterkant fremkommer at denne er usann og at det åpenbart er andre motiver enn bekymring for barnet som ligger til grunn, eksempelvis sjikane eller hevn.
Barne- og familiedepartementet utgav i 2009 en veileder til barnevernstjenesten : "Oppfølging av foreldre til barn/ ungdom plassert i fosterhjem eller institusjon" Punkt 3.1. i denne: "Familiene i kontakt med barnevernstjenesten kjennetegnes ofte av vanskelige levekår. Mange foreldre har ikke utdanning ut over grunnskolen og står utenfor arbeidslivet. Ofte mangler de egen bolig. Familiene kjennetegnes av å være økonomisk marginaliserte. Grunnlaget for plasseringene er ofte foreldrenes psykiske helse og/ eller rusrelaterte problemer," og punkt 3.2.: "Noen av foreldrene har selv tatt kontakt med barnevernet og bedt om hjelp. Denne gruppen foreldre kan føle seg spesielt maktesløse fordi deres åpenhet om familiesituasjonen kan bli brukt mot dem, og de kan bli påtvunget tiltak de ikke ønsker. Foreldrene kan bli frustrerte over at det de mener er en normal reaksjon på en plassering, kan bli tolket som mangelfull omsorg"
Vi er ikke kjent med forskning som viser at omsorgssvikt skulle forekomme sjeldnere i tilsynelatende velfungerende familier der foreldre har høy utdanning og fast arbeid, og ovenstående kan dermed tyde på Barnevernet har en høyere terskel for å undersøke en ressurssterk familie. Videre kan det tolkes som at det eksisterer fordommer ovenfor grupper i samfunnet: " Lavtlønnede, enslige forsørgere, innvandrere eller personer som mottar offentlig hjelp. Dette kan skape en berettiget frykt for å oppsøke hjelp. Venstre har mottatt henvendelser fra fosterforeldre og foreldre som ikke tør å be om hjelp for psykiske lidelser, rusavhengighet eller økonomiske utfordringer, i frykt for at dette i neste instans vil kunne bli brukt mot dem i en barnevernsak.

Venstre mener at barnevernstjenesten og andre deler av det offentlige hjelpeapparatet må fungere optimalt hvis vi skal løse utfordringene knyttet til levekår og folkehelse.

SPØRSMÅL:

Kan fylkesordføreren invitere til et møte mellom Fylkesmannen og fylkestinget, der vi i fellesskap kan drøfte mulige endringer av barnevernstjenesten og det offentlige hjelpeapparatet på systemnivå og lage et felles forslag til kvalitetsforbedring av barnevernstjenestetilbudet for oversending til Barne- og familiedepartementet.

Melinda Kvinlaug
Fylkestingsmedlem for Venstre i Vest-Agder

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**