En skole uten lærere

I en kommentarartikkel i Østlands-Posten 29. april tar Kåre Pettersen, Venstres 1. kandidat ved fylkestingsvalget, for seg den framtidige lærermangelen i skolen. En god skole er fundamentet for byggingen av hele vårt velferdssamfunn skriver han bl.a. i sin artikkel.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**

 Fra Østlands-Posten 29.04.11

Fra Østlands-Posten 29.04.11

Overskriften er ikke et forsøk på å beskrive en framtidsvisjon hvor læring bare vil skje ved hjelp av ulike teknologiske hjelpemidler. Nei, overskriften kan faktisk bli en realitet om det ikke satses 100 % på å beholde dagens verdifulle kompetanse i skolen.

En svært viktig sak alle er enige om er kampen mot frafallet i den videregående skolen. En annen og like viktig brikke i dette, er kampen mot frafallet av svært god kompetanse i skolen.

I den videregående skolen i Vestfold er det bare drøye 20 % av lærerne som er under 40 år. Sammenlignet med de andre Østlandsfylkene har Vestfold flest lærere over 50 år. Vestfold er også blant fylkene i landet med flest lærere over 60 år. I en rapport om tilstanden i den videregående skolen i fylket (desember 2010), skriver fylkesrådmann at Vestfold innen en 10-års periode kan stå foran betydelige rekrutteringsutfordringer.

I fjor høst gjennomførte Udanningsforbundet en undersøkelse blant 1.000 lærere i Norge, for å kartlegge hvordan situasjonen i skolen faktisk er med tanke på mulige jobbskifter blant lærere med en viss fartstid, samt hva som er viktig for å få lærere til å stå lenger i yrket.

Resultatene fra undersøkelsen var langt fra oppløftende. Uavhengig av alder sa 23 prosent at de mest sannsynlig vil gå over til et annet yrke enn læreryrket, og 32 prosent sa at de mest sannsynlig vil benytte seg av muligheten for førtidspensjonering. Over halvparten av lærerne som er 55 år og eldre, svarte at de mest sannsynlig vil benytte seg av muligheten for førtidspensjonering.

Skolestua Hedrum Bygdetun

Foto: Kåre Pettersen

Venstre mener at vi er nødt til å sette inn en bredde av tiltak for at flere skal velge å bli lærere, men det handler også om en bredde av tiltak som må til for at flest mulig lærere skal stå lengst mulig i jobben sin. Det er simpelthen ikke godt nok når vi får meldinger om at bare et fåtall av lærerne planlegger å stå i jobben frem til de blir 67 år.

Statistisk sentralbyrå (SSB) har i sine prognoser varslet om en underdekning på ca. 18 000 lærere innen 2020. Det er en utvikling som Venstre mer det er påkrevd å ta på alvor. Det bør ikke være tvil om at læreren er den viktigste innsatsfaktor for elevenes læring, og som igjen er med på å dempe opp for elevfrafallet i skolen.

Det er tillatt å tenke nytt
I mars i år foreslo Venstre på Stortinget flere tiltak på nasjonalt nivå for å stimulere til at eldre lærere skal stå lengre i yrket. Forslaget fikk støtte fra alle partiene på Stortinget med unntak av regjeringspartiene.

Venstre er klar over at det er skoleeiers ansvar (kommune og fylkeskommune) å sørge for å ha tilgjengelige ressurser i skolen. Når situasjonen er slik den nå engang er, mener vi imidlertid at det er behov for at staten også bidrar i til en innsats for å styrke utfordringen vi står over for knyttet til lærermangel. Venstre foreslo derfor at det igangsettes tiltak på nasjonalt nivå for å bidra til at lærere skal fortsette lenger i læreryrket: Dette er seniortiltak som må utformes og skje i et samarbeid mellom skoleeiere og lærerorganisasjonene.

Venstre mener det kan tenkes på flere tiltak på nasjonalt nivå for å stimulere til at eldre lærere skal stå lengre i yrket. Blant annet kan man utarbeide ulike bonusordninger for å stimulere til lengre yrkesdeltakelse og eventuelt også utvide bruken av redusert arbeidstid.

Venstre mener også at man må være villige til å se på mulighetene for å kunne gi skattestimulans og/eller fradrag til arbeidstakere over 62 år, som velger å arbeide i stedet for å gå av med pensjon før 67 år. For Venstre er det en forutsetning at staten bevilget midler til kommuner og fylkeskommuner for å finansiere disse tiltakene gjennom de årlige budsjettbehandlingene.

En god skole er fundamentet for byggingen av hele vårt velferdssamfunn. Derfor må utfordringen knyttet til lærermangelen tas på alvor.

Kåre Pettersen

En kamp mot frafallet blant elever i den videregående skolen blir ikke enklere ved at vi kan stå overfor en skole uten lærere de nærmeste årene.

Kåre Pettersen
1. kandidat ved fylkestingsvalget

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**