2. Kunnskap og kvalitet i videregående opplæring

Kunnskap gir økt konkurransekraft for individ, region og nasjon. Kunnskap er dessuten en forutsetning for et aktivt og engasjert liv, og er grunnlaget for frihet og demokrati. Skolen skal bidra til å gi alle like muligheter, og den skal være med på å utjevne sosiale forskjeller i samfunnet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


 Venstre vil satse på kunnskap skolen. Les mer om våre kandidater her.

Venstre vil satse på kunnskap skolen. Les mer om våre kandidater her.
Foto: Gisle Bjørneby 2011

2.2. Kunnskap og læringsutbytte
Fylkeskommunen er ansvarlig for videregående opplæring og fagskoler. Venstre vil ha en skole hvor det er fokus på kunnskap og godt læringsutbytte. Vi vil ha mangfold i opplæringstilbudet, og utvikle et læringsmiljø som kjennetegnes av læringsglede, godt samarbeid og arbeidsmiljø.

2.3. Frihet og selvstyre
Venstre ønsker stor frihet for den enkelte skole til å utvikle sin egenart. Dette ligger i begrepet Temaskole. Hensikten med dette er mindre sentralstyring, sterkere fagmiljøer og større frihet og selvstyre. Venstre mener at skolene skal ha stor frihet til å spesialisere seg innen enkelte fagretninger, og utvikle en bærende idé for skolen. Vi tror skolene blir mer spennende for elever og lærere gjennom frihet og ansvar for egen virksomhet.

 Læreren og skoleledelsen er nøkkelen til at elevene skal oppnå gode læringsresultater.

Læreren og skoleledelsen er nøkkelen til at elevene skal oppnå gode læringsresultater.

2.4. Læreren er nøkkelen til gode resultater
Læreren og skoleledelsen er nøkkelen til at elevene skal oppnå gode læringsresultater. Kompetanseheving for skoleledere og pedagogisk personell må derfor forsterkes med vekt på faglig etterutdanning, herunder innføring av et årlig eller halvårlig kompetanseår der lærere etter et visst antall år kan få permisjon med lønn for å oppdatere sin kompetanse.

2.5. Gjennomføring og frafall
Grunnlaget for å kunne gjennomføre videregående utdanning legges i grunnskolen. Tidlig innsats i forhold til elever i grunnskolen er derfor viktig. Forskning viser at mange av de som ikke fullfører videregående skole kommer dårligere ut på levekårsstatistikker enn de som fullfører skolegangen. De blir tidligere uføre, sliter mer med rus, har dårligere helse og dør tidligere enn andre. Skolen er dessuten en svært viktig arena for framtidsrettet integrering mellom mennesker med forskjellig sosial og kulturell bakgrunn.

2.6. Likeverdig utdanning

Retten til likeverdig utdanning skal være uavhengig av elevers og foreldres økonomi.
Venstre mener at den offentlige skolen skal være bærebjelken i den videregående skolen — men med friskoler som et viktig supplement.

Akershus Venstre vil:

 Venstre vil gi alle lærere tid og ressurser til faglig påfyll gjennom systematisk etter- og videreutdanning. Vi vil ha en god skole for elevene, derfor satser vi på læreren.

Venstre vil gi alle lærere tid og ressurser til faglig påfyll gjennom systematisk etter- og videreutdanning. Vi vil ha en god skole for elevene, derfor satser vi på læreren.

• At elever og lærlinger skal få faglige utfordringer som er tilpasset deres evner og forutsetninger gjennom hele opplæringsløpet
• At elever og lærlinger i yrkesfaglige utdanningsprogram skal oppleve at de tilegner seg kunnskaper og ferdigheter som er relevante for yrket
• At læring skal stå sentralt på alle nivåer gjennom god opplæring, kunnskapsdeling og utveksling av god praksis
• Videreutvikle ordningen med temaskoler der skolene kan utvikle sin egenart. Hensikten med denne reformen er mindre sentralstyring, større frihet og selvstyre og et bedre tilbud for elevene
• Sørge for at vi har de beste lærerne vi kan få. Få på plass et kompetanseløft for lærerne og skoleledere gjennom målrettet videre- og etterutdanning
• Arbeide for at flest mulig ungdommer fullfører og består videregående opplæring. Det er særlig viktig å fokusere på yrkesfaglig opplæring og sikre at teorien oppleves relevant for fagets praksis, og at det er tilstrekkelig med lærlingplasser tilgjengelig etter endt skolegang
• Ha et godt samarbeid med kommunene for å motvirke frafall allerede i grunnskolen
• Styrke rådgivnings- og oppfølgingstjenesten for å hindre frafall
• Bruke skolehelsetjenesten og miljøarbeidere aktivt for å fremme et godt psykososialt miljø i skolene
• Ikke akseptere mobbing, vold, rasisme og rus i skolen
• Etablere gjensidig respekt mellom elever og lærere
• Vurdere en ny videregående skole på Kjeller. Skolen skal knyttes opp mot høgskolen og det etablerte kunnskapsmiljøet på Kjeller, og ha et særskilt fokus på realfag og helsefag
• Gjøre det lettere for elever å velge skole utenfor sin egen region, og arbeide for friere skolevalg innenfor hele Oslo- og Akershusområdet
• Motivere til samarbeid mellom de videregående skolene, næringslivet og samfunnet
• Knytte de videregående skolene opp mot kunnskapsmiljøene på Kjeller, Fornebu og Ås
• Videreføre ordningen med elevbedrifter gjennom Ungt Entreprenørskap
• Øke internasjonal utveksling av elevgrupper og lærere
• Arbeide for et sterkt elevrådsarbeid og gi elevene reell medbestemmelsesrett
• Sikre ungdoms rett til privatliv på skolen. Kameraovervåkning av elever og overvåkning av elevers PC-bruk bør ikke utføres
•Arbeide for økte statlige midler til fagskoletilbudene i Akershus
• Utvikle Romerike folkehøgskole og Follo folkehøgskole med attraktive skoletilbud i tråd med samfunnsutviklingen og elevenes valg
• Videreføre vedlikeholdet av skolebyggene for å ivareta et godt læringsmiljø for elevene og arbeidsmiljø for de ansatte

Se også:
Venstres program 2011-2015
Oversikt over lokale kandidater

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**