3. Samferdsel

Akershus fylke utgjør, sammen med Oslo, selve navet i Norges totale samferdselsinfrastruktur. De aller fleste veier, baner og flyruter av betydning i Norge går innom vår region før de fortsetter ut i verden. Oslo og Akershus er Norges vei til Europa, både med kjøretøy, tog og fly. Transportsystemene er avgjørende for regionens og landets vekst og utvikling.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


Samferdselspolitikken skal ivareta tre grunnleggende hensyn: gode transportmuligheter for befolkningen, et miljøvennlig samfunn og verdiskaping for næringslivet.

3.1. Økt kollektivtilbud i Akershus
Det er forventet sterk befolkningsvekst i Oslo og Akershus de nærmeste tiårene. Dette vil medføre økt press på kollektivtrafikken og veiene. Transportmengden i fylket vårt øker i takt med den økonomiske utviklingen, og utslipp og nedbygging av arealer skjer i takt med økningen i veitrafikken. Det er derfor viktig å utbygge et kollektivtilbud som kan ta hånd om økningen i transportbehovet. Oslo og Akershus må også dekke det lokale behovet for arbeidspendling og lokale forbindelser.

Akershus Venstre vil:
•Ha bedre kollektivtransport i alle deler av fylket gjennom økt frekvens, bedre regularitet, god komfort og lavere priser
•Sikre gjennomføringen av et enkelt og effektivt takst- og sonesystem. Vi vil fortsette arbeidet med færre soner i Akershus slik at det både blir enklere og billigere for de reisende, samt at vi nærmer oss lik pris i Oslo og Akershus
•Videreutvikle tilbudet om bestillertransport i områder med få kollektivreisende
•Arbeide for utvidet nattbusstilbud og fjerning av nattaksten
•Legge til rette for at alle – også funksjonshemmede, eldre og andre med tilpasningsbehov – kan reise kollektivt
•At fylkeskommunen, i samarbeid med Ruter og NSB, legger til rette for innfartsparkering (park & ride) flere forskjellige steder i fylket. Vi vil arbeide for å øke antallet til minst 12 000 parkeringsplasser, som skal være etablert nær kollektivtilbud
•Arbeide for et jernbanebasert kollektivtilbud i Osloregionen som står i forhold til nåværende og framtidige behov, også til planlagte nye utbyggingsområder
•At fylkeskommunen gjennom sitt eierskap i Ruter, skal legge til rette for økt bruk av alternativt drivstoff. Vedtatt plan for å få bussene over på klimavennlig drivstoff innen 2015 gjennomføres

 Akershus Venstre vil ha bedre kollektivtransport i alle deler av fylket gjennom økt frekvens, bedre regularitet, god komfort og lavere priser

Akershus Venstre vil ha bedre kollektivtransport i alle deler av fylket gjennom økt frekvens, bedre regularitet, god komfort og lavere priser
Foto: Kristin Over-Rein

•Sikre at billettpriser på kollektivtransport kan konkurrere med pris for bilkjøring. Det bør lønne seg økonomisk å reise kollektivt.
•At prisen på studentkort skal reduseres
•At ungdomskortet skal videreføres med lav pris
•At alle kollektivknutepunkter skal ha tilbringertjeneste i form av gang- og sykkelveier og ringbusser
•Sikre innbyggernes rett til å reise sporløst. Overvåkning og lagring av reisemønster som kan knyttes opp til privatpersoner skal ikke forekomme
•Legge til grunn at all trafikkøkning skal løses gjennom forbedret kollektivtransport
•Innføre et billettsystem som gjør det billigere å kjøpe billett på forhånd, fra automat eller utsalg, slik at det sikres bedre flyt i busstrafikken
•Arbeide for å få mest mulig av godstrafikken over fra vei til jernbane
•Stimulere til økt bruk av lav- eller nullutslippsteknologi i taxinæringen.
•Arbeide for å realisere Langset togstasjon på Minnesund i Eidsvoll
•Arbeide for bedre offentlig kommunikasjon og veinett mellom byer og steder i fylket

 Venstre mener vi må få et sterkere statlig engasjement for å løse regionens, og dermed landets samferdselsutfordringer.

Venstre mener vi må få et sterkere statlig engasjement for å løse regionens, og dermed landets samferdselsutfordringer.
Foto: Sesselja Bigseth


3.2 Økt statlig engasjement i Akershus er godt for hele landet

Venstre mener vi må få et sterkere statlig engasjement for å løse regionens, og dermed landets samferdselsutfordringer. Vi vil spesielt følge opp at nytt dobbeltspor Oslo-Ski blir fullfinansiert av staten og gjennomført raskest mulig.

Togpendlerne i Oslo og Akershus utgjør 50 prosent av NSBs samlede kundegrunnlag, og regionens bilister bidrar til brorparten av finansieringen av de sentrale veiene gjennom Oslo og Akershus ved hjelp av bompenger. Både tog og de sentrale veiene i regionen er imidlertid underlagt statens og stortingets prioriteringer, og det regionale nivået fylkeskommunen har ingen påvirkning på disse prioriteringene. Det ligger et paradoks i at jo bedre vi lykkes med å flytte dagpendlingen over på miljø- og klimavennlig kollektivtransport, desto mindre blir det tilbake av bompengene til å bygge ut tjenestene.

Akershus Venstre vil:
•Arbeide for at nytt dobbeltspor Oslo-Ski skal bygges raskest mulig. Bryndiagonalen må realiseres samtidig
•Intensivere arbeidet for å skaffe langsiktig statlig finansiering av baneløsningene i vårt område, ref. utbygging av Fornebubanen og AHUS-banen
•Arbeide for statlig deltagelse i større samferdselsprosjekter i regionen som også er til nytte for resten av landet
•Arbeide for bedre finansieringsordninger for kollektivtrafikken i områder med sterk trafikkvekst
•Arbeide for å realisere bedringer på Kongsvingerbanen. Hyppigere avganger og opprusting av linjen kan gjøres med relativt enkle grep
•Arbeide for å utvide tilbudet på Gjøvikbanen, redusere reisetiden med 30 minutter ved å utbedre infrastrukturen og inkludere banestrekningen i Inter-City-strategien
•Arbeide for fullføring av E18 gjennom Follo, og presse på for at Oslofjord-forbindelsen kan bli en reell avlastning for transporten mellom øst- og vestsiden av fjorden. Akershus må samarbeide med Buskerud for å få disse løsningene på plass
•Arbeide for en snarlig igangsatt mulighetsstudie for ny Glommakryssing samt en finansieringsmodell som muliggjør en løsning for trafikkveksten langs Rv22. Venstre vil samtidig arbeide for en nødvendig innfartsparkering ved Svingen stasjon for å gjøre togtilbudet for innbyggere på østsiden av Glomma mer tilgjengelig
•Økt satsing på jernbaneforbindelsen på Østlandet må komme foran en tredje rullebane på Gardermoen


3.4. Oslopakke 3 — lokal samferdselspakke

Venstre har i inneværende periode fått på plass store forbedringer på samferdselsområdet ved gode løsninger innen den lokale samferdselspakken Oslopakke 3. Det er en stor utfordring at mye av pakkens midler allerede er brukt på prosjekter som har sprukket på kostnadene. Det er helt sentralt å få strammet inn prosjektstyringen og forutsigbarheten i samferdselsprosjektene slik at vi får løst de oppgaver som må løses, slik som Fornebubanen, AHUS-banen til Lørenskog, E18 gjennom Bærum, Fv152 i Follo og Rv4 gjennom Nittedal for å nevne noen.

Akershus Venstre vil:
•Arbeide for realisering av Oslopakke 3, som innebærer at minimum 50 prosent av pakken sikres brukt på kollektiv- og miljøtiltak
•Fullføre utbyggingen av Kolsåsbanen samt arbeide for utvidelse til Rykkinn, Bærums Verk og Sandvika
•Bygge gode kollektivløsninger på bane til Fornebu
•Bygge bane til AHUS i Lørenskog, og arbeide for at den forlenges videre til Blystadlia og Lillestrøm
•Arbeide for utbygging av egne kollektivfelt og miljøvennlige forbedringer på vei med tiltak for redusert støy, støv og luftforurensning
•Bygge ny E18 i Vestkorridoren gjennom Bærum og Asker, lagt i miljøtunnel forbi Ramstadsletta, Sandvika og Asker
•Bygge ut Rv22 mellom Lillestrøm og Fetsund
•Bygge ut og gjennomføre trafikksikkerhetstiltak på deler av Fv152 i Follo og Rv4 gjennom Nittedal
•Bygge ny tunnel under Vardefjellet for å bidra til bedre trafikkavvikling mellom Gjerdrum og E6
•Opprettholde retten til å kjøre i kollektivfeltet og gratis bompenger for nullutslippsbiler


3.5. Fylkesveier, gang- og sykkelveier

Fylket har ansvar for drift og vedlikehold av fylkesveiene, gang- og sykkelveier. Det er en utfordring å ivareta trafikksikkerheten og framkommeligheten på en tilfredsstillende måte. Det er en målsetning å ta igjen etterslepet av vedlikeholdet på fylkesveiene våre, og bygge ut gang- og sykkelveiene slik at flere kan benytte sykkel i vårt fylke.

Akershus Venstre vil:

•Prioritere utbygging av gang- og sykkelveier nær tettsteder og skoler, og øke satsingen på bedre framkommelighet for myke trafikanter
•Følge opp vedtatt sykkelstrategi sammen med kommunene og Statens vegvesen
•Arbeide for en kraftig økning av bevilgningene til et sammenhengende gang- og sykkelveinett langs alle hovedveiene i fylket
•Bidra til etablering av lokale bysykkelordninger
•At fylkesveier legges mest mulig utenom tettbebyggelse
•Kreve at veier i fylket blir bygget med en kvalitet som gjør at de tåler norsk vinter
•At vedlikeholdet av fylkesveiene skal styrkes i perioden
•At det også må bygges ut infrastruktur, herunder gang- og sykkelveier, på tvers i fylket
•At større utbygginger må pålegges å utarbeide mobilitetsplaner for hvordan folk skal kunne komme seg på arbeid, og hvordan varetilførsel skal håndteres

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**