5. Kreative mennesker og nyskapende bedrifter skal trives i Akershus

Vår velferd og livskvalitet er avhengig av et mangfoldig og verdiskapende næringsliv, drevet fram av mennesker med motivasjon, vilje og evne til å skape noe nytt. Venstre vil legge til rette for et variert og desentralisert næringsliv i hele Akershus. Vi vil aktivt stimulere til et næringsmiljø som baner veien for gründere og småbedrifter og en strøm av verdiskapende innovasjoner som bidrar til økonomisk vekst, et mangfold av nye arbeidsplasser og et mer bærekraftig miljø.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**

 Venstre vil stimulere til en mangfoldig og nyskapende næringsutvikling i Akershus.

Venstre vil stimulere til en mangfoldig og nyskapende næringsutvikling i Akershus.

Venstre vil stimulere til mer variert næringsutvikling i hele fylket. Vi mener det er viktig av flere grunner:

Gründernes og småbedriftenes utviklingsmuligheter er av stor betydning for bosetning, arbeidsmarked og for lokal samfunnsutvikling og identitet.
Mange av framtidens arbeidsplasser vil komme i bedrifter som ennå ikke er skapt, og vi skaper best et åpent og inkluderende arbeidsliv gjennom å bane vei for nye jobber basert på et mangfold av bedrifter, forsøk og initiativ.

Venstre vil stimulere til en mangfoldig og nyskapende næringsutvikling i Akershus gjennom de virkemidlene som fylket har til rådighet. Det betyr på følgende måter:

Gjennom å påvirke rammebetingelsene for entreprenørskap og innovasjon på en måte som styrker mulighetene for kreative mennesker og nyskapende bedrifter i Akershus.
Gjennom å skape næringsvennlige rammer for regional utvikling ved hjelp av areal- og miljøplanlegging og framtidsrettede samferdselsløsninger.
Gjennom å styrke det åpne samspillet mellom videregående utdanning, forskning og næringsliv i Akershus, og spesielt støtte opp om forskningsbasert innovasjon knyttet til forskningsmiljøene på Ås, Kjeller og Fornebu.

Akershus Venstre vil:
•At fylkeskommunen skal ta initiativ overfor sentrale myndigheter for å etablere flere private venturefond (investeringsfond for selskaper i tidlig fase)med offentlig forsterkning, slik at den åpne tilgangen til risikokapital for gründere og innovasjoner med stort verdiskapende potensial styrkes vesentlig i Akershus
•Arbeide for at alle personer og bedrifter skal få lik adgang til de landsdekkende
virkemidlene i Innovasjon Norge. Det skal være samme kriterier i Akershus som i andre deler av landet til for eksempel produktutviklingsmidler og etablererstipend
•At det skal legges bedre til rette for forskningsbasert innovasjon og bedriftsetablering i tilknytning til forskningsmiljøene i fylket. Venstre vil spesielt forsterke både forskningsinnsats, pilotutprøving og innovasjonsstøtte til prosjekter som fremmer økt bruk av ny fornybar energi og reduserte klimautslipp
•Arbeide for å styrke grunnfinansieringen fra staten til etablering og drift av regionale næringshager (kontorfellesskap) og innovative bedriftsinkubatorer. Venstre vil spesielt legge vekt på å øke støtten til nye næringshager knyttet opp til helhetlige by- og stedsutviklingsprosesser. Dette vil også redusere omfanget av pendling og skape økte klimagevinster
•Arbeide for å skape bedre rammebetingelser for kulturbasert næringsvirksomhet. Det bør iverksettes tiltak som bedrer samarbeidet mellom offentlig, privat og frivillig sektor for å nå målsetningen om vekst i kulturbasert næring. Tilskudd fra Innovasjon Norge og kulturstøtte fra kulturrådet bør samordnes
•Legge til rette for utvikling av reiselivstilbud i regionen basert på fylkeskommunens reiselivsmelding
•Bidra til økt aktivitet og verdiskaping i landbruket i Akershus, bl.a. gjennom etter- og videreutdanning, innovasjon, entreprenørskap og utviklingsprosjekter innen landbruket, blant annet knyttet til kulturbasert næring og turisme
•Samarbeide med avtalepartene i jordbruksavtalen regionalt om en optimal utnyttelse av midlene i regionen til verdiskaping, miljøoppfølging, rekruttering og likestilling. Forsvare Akershuslandbruket i den regionale kampen om midler over jordbruksavtalen og arbeide for et styrket husdyrhold i Akershus
•At fylkeskommunen bidrar aktivt til å styrke tilgjengelighetene og kvaliteten på etablererrådgivningen i alle deler av Akershus
•Styrke markedsføringen av Akershus som en del av hovedstadsområdet for å tiltrekke flere internasjonale etableringer, investeringer og talenter. Osloregionen skal ha en næringsprofil som virker tiltrekkende på kreative og dyktige mennesker og bedrifter

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**