8. Akershus — et fylke med sterkt internasjonalt engasjement

Internasjonalt samarbeid gir mulighet for resultater og utvikling på alle områder. Internasjonalt arbeid kan også være et verktøy for å påvirke rammebetingelser som ikke avgjøres lokalt, regionalt eller nasjonalt. Ikke minst gjør internasjonal samhandling oss bedre i stand til å forstå og delta i det globaliserte og flerkulturelle samfunnet vi lever i.
Mange av utfordringene Akershus står overfor, møter man også andre steder i verden. Andre har allerede vært gjennom noen av de utfordringene vi selv sliter med, og har nyttige erfaringer som vi kan lære av. Derfor må vi knytte bånd internasjonalt og utveksle lærdom på tvers av grensene.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**

 Venstre vil ha et sterkt samarbeid og økt informasjonsutveksling mellom hovedstadsregioner og kompetansesentra for å få gode ideer til utviklingen av Akershus.

Venstre vil ha et sterkt samarbeid og økt informasjonsutveksling mellom hovedstadsregioner og kompetansesentra for å få gode ideer til utviklingen av Akershus.

Venstre vil ha et sterkt samarbeid og økt informasjonsutveksling mellom hovedstadsregioner og kompetansesentra for å få gode ideer til utviklingen av Akershus.

Vi vil bruke internasjonalt samarbeid:

For å bidra til god utvikling i Akershus og levere gode tjenester til befolkningen.
Som et verktøy for dialog, læring og utvikling på alle politikkområder.
For å utvikle internasjonal kompetanse og gjøre innbyggere i Akershus bedre rustet til å leve, studere og arbeide i et flerkulturelt og globalisert samfunn.

Akershus Venstre vil:
•At fylkeskommunen skal samarbeide med regioner i andre land for å utveksle kunnskap
•Ha aktiv bruk av Europakontoret for Osloregionen i Brussel som påvirkningskanal overfor beslutningstakerne i EU
•Styrke informasjonsarbeidet om EUs utdannings- og forskningsprogrammer
•At Akershus fylke skal delta aktivt i Samarbeidsalliansen Osloregionen
•At fylkeskommunen skal ha sitt internasjonale hovedfokus på nærområdene Skandinavia, Nord-Europa og Østersjøregionen, men er positiv til gode samarbeidsprosjekter i andre deler av Europa, inkludert kontakt med utvalgte storbyregioner i Europa
•På visse områder samarbeide utover Europas grenser, særlig gjelder dette på utdanningsområdet og med hensyn til Akershus som et flerkulturelt samfunn
•At fylkeskommunen skal samarbeide med Oslo kommune, Innovasjon Norge og andre aktører om internasjonal profilering av hovedstadsområdet
•Legge til rette for at fylkets aktører deltar i EUs forsknings- og bedriftsrettede programmer, samt bruk av EØS-midler for å utvikle sin virksomhet
•Videreutvikle samarbeidet innenfor "Det nordiske triangelet" med aktiv deltakelse i Göteborg-Oslo-samarbeidet, Skandinavisk arena og "Tilvekstkorridorer"
•Videreutvikle det internasjonale ungdomsnettverket AFK-ung som arena for internasjonalt arbeid i de videregående skolene

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**