fra st.rep. Borghild Tenden til samferdselsministeren om trasé Dovrebanen

“Kan statsråden bekrefte at den vedtatte traseen for Dovrebanen fra Akershus grense til Espa ikke er i strid med Stortingets vedtak om at hastigheten skal være minimum 250 km/t og er reguleringen forenlig med regelen om å verne et 100-metersbelte langs vassdrag i Norge?

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**

Narvik stasjon

Foto: For jernbane

Stortingets Presidentskap, Ekspedisjonskontoret, Stortinget, 0026 OSLO
Vår ref 11/825- TFA 18.05.2011
Svar:
Kommunedelplanen som omfatter jernbanestrekningen mellom Langset og Espa ble utarbeidet i perioden 2005-2007. Planarbeidet ble gjennomført med utgangspunkt i gjeldende InterCity-strategi, som blant annet innebærer at strekningen ble planlagt med en dimensjonerende hastighet på 200 km/t. Den vedtatte traseen fra kommunedelplanen er senere gjennomgått og vurdert av Jernbaneverket for å se om strekningen kunne tilpasses hastigheter på 250 km/t nord for Kleverud.

NZ

Foto: A.Hovstø

Gjennomgangen viste at strekningen fra Tangenbukta og nordover vil kunne tilpasses en hastighet på 250 km/t uten altfor omfattende konsekvenser. For strekningen gjennom Hestnestunnelen (nord for Kleverud) ville imidlertid en hastighet på mer enn 200 km/t ikke kunne oppnås. Høyere hastighet på strekningen langs Mjøsa ble også vurdert. Der ble konklusjonen at en stivere linjeføring enn den godkjente fra kommunedelplanen ikke vil kunne gjennomføres uten omfattende konsekvenser.

Krysning

Foto: Natur og Ungdom

Planleggingen av prosjektet nytt dobbeltspor mellom Eidsvoll og Hamar var allerede kommet langt på det tidspunktet Nasjonal transportplan ble behandlet i Stortinget. En ev. revurdering av planene for jernbanen for i større grad å imøtekomme et ønske om en dimensjonerende hastighetsstandard på 250 km/t eller mer langs Mjøsa, vil føre til at både byggingen av jernbanen og E6 må utsettes.

Høgfartstog nord

Foto: DB

Det stilles spørsmål ved om reguleringen er forenlig med regelen om å verne et 100-metersbelte langs vassdrag i Norge. I Plan- og bygningslovens § 1-8 Forbud mot tiltak mv. langs sjø og vassdrag heter det i 3. avsnitt: " Forbudet etter andre ledd gjelder så langt ikke annen byggegrense er fastsatt i kommuneplanens arealdel eller reguleringsplan, jf. §§ 11-9 nr. 5 og 12-7 nr. 2." Byggegrense for strekningen Akershus grense – Espa er fastsatt i vedtatte reguleringsplaner. Det vises også til at det i Miljøverndepartementets godkjenning av kommunedelplaner (i februar 2009) er forutsatt gjennomført avbøtende tiltak knyttet til adkomst og opparbeiding av strandsonen, landskapstilpassing og støyskjerming. Avbøtende tiltak er innarbeidet i planene.
Med hilsen
Magnhild Meltveit Kleppa
Jernbaneverket

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**