Næringsliv

Nord Fron Venstre vil føre en aktiv næringspolitikk for en bedre fremtid. Venstre er partiet som tar de små og mellomstore bedriftene i kommunen på alvor. Nord Fron Venstre har et godt utarbeidet program som er laget i samarbeid med næringslivet selv.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


Næringslivet må bli hørt!
Forutsigbarhet, og langsiktige planer må til om Vinstra og områdene rundt skal kunne utvikle seg sammen med næringslivet. Bedriftene må selv få lov i større grad enn i dag å legge rammer og premisser for videre utvikling av Vinstra som regionsenter ved kommune del planer og reguleringsplaner.

Næringspolitisk forum
Venstre ønsker at kommunen sammen med næringslivet arrangerer et årlig næringsforum. Alle kommunestyre representanter må delta på seminaret som går over en hel dag. Forumet skal ha som mål å gi god informasjon til politikere, og ikke minst ha et preg av opplæring for begge parter, både næringsliv og politikere for å sammen kunne utvikle en bredere forståelse for næringslivets betydning for lokalsamfunnet og kommunen.

Nærings politisk råd.
Venstre vil opprette et næringspolitisk råd som møtes 4 ganger i året, bestående av lederen fra hvert parti, administrasjonssjef og representanter fra næringslivet. Rådet skal sammen drøfte muligheter og forme politikk som setter næringslivet høyt på den politiske dagsorden.

Bompenger.
Den nye E6 blir veldig dyr for pendlere om det legges opp til bompenger etter dagens satser. Venstre mener at de høye bompengene vil skape unødvendig store kostnader på lokalbefolkningen. Venstre ønsker en maksimumspris på strekningen Ringebu-Otta på maksimum 150 tur retur, i tråd med Pendlerforeningens ønsker.

En varm velkomst ved E6 ubygging!
Statens Vegvesen har stipulert at med utbyggingen av E6 vil det komme om lag ett tusen anleggsarbeidere til regionen. Venstre vil legge til rette for entreprenører og anleggsarbeidere som skal bygge ny E6, slik at de raskt og effektivt benytter seg av tilbud vi har i kommunen.

Venstre ønsker at brakkerigger settes opp sentralt i Vinstra og Kvam slik at det er kort vei til idretthall, butikker, restauranter med mer. Vi ønsker at utbyggingen av E6 skal føre mer med seg enn vei, vi ønsker økt omsetning hos de næringsdrivende i kommunen.

Venstre ønsker at næringslivet og hotellbransjen sammen med hytte utleiere og lag og foreninger, tilrettelegge for at anleggsarbeidere inviterer familien opp hit i helger i stedet for å reise hjem. På den måten kan vi generere mer omsetning og trafikk både i kommunale anlegg, og for næringslivet. Vinstra må bli det andre hjemmet til anleggsarbeiderne, et naturlig sted å oppholde seg når man ikke er på arbeid.

Bedrifter og arbeidsplasser.
Venstres bedriftsundersøkelse gir et entydig svar. Politikere må bry seg om, og ikke minst forstå næringslivet i kommunen om det skal bli bedre vilkår for vekst og verdiskaping. Venstre ønsker å gjøre om på dagens ordning med en kommunal næringssjef.

Med innføring av politiske stillinger i kommunen vil Venstre vil fjerne stillingen næringsjef i kommunen. Næringsforeningen skal tar over oppgaven til næringsjefen og representerer næringslivet opp mot politikere og administrasjon. Leder for næringsutvalget skal ha hovedansvaret i kommunen for næringslivets ve og vel.

Venstre vil at kommunen skal ha et utvidet næringskontor sammen med næringslivet, der næringslivet selv ansetter og bestemmer hvem som skal representere dem ovenfor politikere og administrasjon. Venstre mener at administrasjon og politisk ledelse trenger en kritisk og konstruktiv samarbeidspartner som representerer næringslivets interesser.

Lomoen som service og handelssenter.
Nord Fron Venstre vil jobbe for at industrien flyttes vekk fra Lomoen på sikt, og jobbe for å styrke Lomoen som handels og service senter. Nord Fron venstre ønsker en tettere dialog med Sør Fron for å få konsentrert industri til Frya industriområde. Ved en kommunesammenslåing er det naturlig å onsentrere industri til Frya, og handel og service til Lomoen på Vinstra

Utvikling av Kåja, og festivaler.
Det er mange som nyter godt av festivalene som arrangeres i kommunen hvert år. Deltakerne får gode opplevelser men ringvirkningene i handelsstanden merkes enda bedre. Country festivalen gir en ekstra omsetning for næringslivet, idrettslag med mer på om lag 30 millioner kroner hvert år. Peer Gynt festivalen har en ekstra ringvirkning på 20 millioner kroner. Dette er penger som aldri hadde blitt brukt her i kommunen om vi ikke hadde arrangert festivaler.

Unge Venstre ønsker at det skal utvikles flere ungdomsfestivaler på Vinstra, som Kåja Camp, og andre festivaler som kan skape gode kulturopplevelser.

Hvor skal et sentrum ligge?
Dagens situasjon vil på sikt ikke føre til et styrket regionsenter. Venstre mener at næringslivet må gå i spissen og klart tone hvor de ønsker et regionsenter. Næringslivets ønsker må deretter følges opp politisk av kommunestyret. Venstre erkjenner at ingen politikere kan vedta et sentrum. Sentrum blir det der næringslivet trives, og der folk ønsker å handle, og holde til. Venstre mener at kommunen må se langt frem i tid og ta modige valg fremover.

Arkitektur og estetikk i Nord-Fron.

Arkitektur og estetikk er viktig for trivselen i nærmiljøet. Dagens Vinstra er et lappeteppe av diverse arkitektur, stilarter, former, farger og bygninger. Vi har mye å lære av andre kommuner som aktivt har satset på helhet de siste 30 årene. Venstre ønsker at politikere, sammen med innbyggere og næringsliv setter en ny retning for arkitektur og estetikk for Vinstra med utgangspunkt i hvordan vi ønsker at regionsenteret skal se ut om 40 år!

Næringspolitikk for Kvam.
Et av de viktigste næringspolitiske nye satsingsområde i Kvam er Kvams fjellet. Venstre ønsker å støtte opp under satsingen på Kvamsfjellet slik at næringsliv og grunneiere kan ta opp konkurransen og tiltrekke seg turister sommer som vinter. Venstre ønsker at kommunen skal sette av tid og resurser til å søke på regionale støttemidler til utvikling av Kvam som turistområde, og regionale støtteordninger fra EU innen turisme og miljø. Venstre ønsker at næringslivet i Kvam sammen med kommunen og fylket søker på regionale uviklingsmidler for å gjøre Kvam om til et kjerneområde for helårs turisme.

Venstre vil at kommunen skal jobbe aktivt med utviklingen Furusjøen rundt som et satsingsområde for sommer og vinterturisme.

Sikringsfond for festivaler og turisme.
Festivalene er avhengig av pent vær, og gode forhold. Om vi er uheldige med forhold i en sesong eller mer vil tapene være så store for arrangører at festivalene kan bli rammet hardt. Venstre ønsker derfor at kommunen sammen med næringslivet setter av penger til et sikringsfond hvert år. Vi ser for oss at kommunen bidrar med 50.000 kroner hvert år, og næringslivet til sammen bidrar med 200.000. På den måten vil vi kunne sikre fremtidige inntekter ved uheldige omstendigheter.

Eierskap i Gudbrandsdalen Energi.

Venstre ønsker å gi tydelige retningslinjer til GEs ledelse om hva vi forventer. Venstre forventer en stabil utbyttepolitikk for å få forutsigbarhet i budsjetter.

Venstre ønsker at GE skal utvikle kraftprosjekter i kommunen som kan gi mer fornybar energi.

Venstre ønsker at konsesjonskraften i større grad tilfaller konsesjonskommunen.

Venstre ønsker at GE skal involvere seg aktivt i alle kraftutbygginger i distriktet.

Venstre ønsker at GE skal utrede muligheten for opprettelsen av vindmøllepark i eierkommunene.

Bygdebyggerpris.
Venstre ønsker å oppmuntre til et miljø der det skal være gøy å lykkes, og det skal være lov å få det til. For å stimulere til økt nyskaping, og for å gi en ekstra heder til dem som klarer å skape arbeidsplasser, oppfinnelser og gode næringskonsepter ønsker Venstre å etablere en bygdebyggerpris. Prisen skal tildeles en eller flere personer som har lykkes i å skape en nyetablering eller gjort en ekstra innsats for for næringslivet i kommunen.

Regionsenter.
Venstre mener at man ikke kan politisk vedta et regionssenter. Regionssenter blir et resultat av en politikk som fører til at folk og næringsliv trives. Ved å føre en aktiv næringspolitikk og sørge for gode levekår for innbyggere vil et regionssenter kunne bli Vinstra. Venstre vil føre en politikk som på sikt kan føre til at Vinstra blir et slikt . Om man ikke fører en aktiv nærings og bosetningspolitikk vil andre steder bli det naturlige regionsenteret i dalen.

Venstre vil også gjøre følgende.

Øke Næringsfondet til 1 millioner kroner i perioden.
Sette av kroner 500.000 .- i perioden til ungdomsbedrift som skal få ungdom til å ta ansvar og bygge sin egen arbeidsplass.
La næringslivet selv få bestemme hvordan næringsområder skal utvikles.
Opprette et næringspolitisk råd der politikere og representanter fra næringslivet kan jobbe sammen i planleggingsprosesser.
Fortsatt gi støtte til et turistkontor.
Støtte Peer Gynt festivalen og andre festivaler som arrangeres i kommune.
Opprette et sikringsfond for regionens festivaler og turisme.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**