Når det er deg eller dine det gjelder

Nylig ble resultatene fra en evaluering av rusomsorgen i Tønsberg kommune lagt frem. Det handler om hvordan vi tar vare på de rusavhengige i kommunen vår og hva vi gjør for å fange opp dem som trenger hjelp.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


KPMG som utførte evalueringen på oppdrag fra kontrollutvalget i kommunen, vurderte tre ting:
I hvilken grad rusavhengige har et sted å bo, hvordan og i hvilken grad oppfølgingen og tilbudene de får av kommunen er koordinerte, og hva kommunen gjør for å identifisere behovene barn og unge har relatert til rusomsorg.

Rapporten levner ingen tvil. Rusavhengige står tidvis uten bolig og den overordnede koordineringen av rusomsorgstjenestene ermangelfull. Da er det vanskelig å føre et "vanlig" liv. Kommunen har heller ikke egnede verktøy for å kartlegge behov blant barn og unge.KPMG’s anbefalinger handler i stor grad om å evaluere eksisterende tilbud, etablere gode kartleggingsrutiner og legge til rette for koordineringved å avklare og forankre ansvarsforhold og myndighet. Det handler om at noen må ta styringen, få slutt på det som ikke virker og få alle de gode hjelperene til å trekke i samme retning.
Tønsberg Venstre støtter dette. Når det er deg eller dine det gjelder vil du at hjelpeapparatet skal fungere. Vi mener også at deter viktig å styrke samarbeidet med de frivillige organisasjonene, for eksempel Kirkens Bymisjon som hjelper blant andre rusavhengige med å skaffe egen bolig. Vi vil styrke arbeidet med individuelle planer for alle som blir tatt hånd om av rusomsorgen, for å sikre et helhetlig tilbud til den enkelte. I forhold til barn og unge, anbefaler KPMGat kommunen oppretter en kartleggingsordning som gir mulighet til å se omfanget av, og innholdet i, rusavhengighet som berører dem. Vi mener at det i tillegg er viktig å styrke skolehelsetjenesten- en ansvarligvoksen som ser deg og kanskje hvordan du har det. Det enkle kan ofte være det beste.

Rådmannen har kommentert rapporten og sier at de funn som fremkommer stort sett samsvarer med tidligere tilbakemeldinger fra fagmiljøet. I 2010 ble det derfor satt i gang en revidering av rusmiddelpolitisk handlingsplan og en gjennomgang av alle tjenester innenfor rus og psykiatri. Vi er på vei- men det er viktig å huske at når det er deg eller dine det gjelder bryr du deg ikke omplaner, revideringer og evalueringer. Da handler det om å bruke alle tilgjengelige midler for å få et menneske opp av grøften- med en gang. Tilbudet må være der og det må være godt.

I programmet til Tønsberg Venstre sier vi dette om rusomsorg:
Rusomsorg
Venstre vil bekjempe rusavhengigheten, ikke de rusavhengige. Tønsberg kommune må derfor våge å tenke nytt i behandlingen av rusmisbrukere. Vi må arbeide systematisk med å forebygge at nye grupper av barn og ungdom får rusproblemer. Alle som sliter med rusproblemer skal få hjelp av en helhetlig tiltakskjede som er lett tilgjengelig og som tar i bruk et bredt spekter av virkemidler.

Mange som kommer ut fra fengsel har rusproblemer, og dermed problemer å tilpasse seg samfunnet. Veien til kriminalitet er for noen kort. Venstre vil derfor jobbe for at mennesker i som har endt soningen skal få bedre hjelp for å unngå mer kriminalitet. Dette arbeidet må gjøres sammen med frivillige organisasjoner.

Tønsberg Venstre vil
jobbe for at Tønsberg kommune deltar i forsøksordninger for mennesker som er rusavhengige(sprøyterom, heroin- assistert behandling).
jobbe sammen med Kirkens bymisjon som hjelper mennesker å skaffe egen bolig
videreutvikle samarbeidet med de frivillige organisasjonene
samarbeide systematisk med politiet for å redusere det åpne rusmiljøet i Tønsberg
heve kompetansen i alle deler av det kommunale apparatet
sikre god dekning av ambulerende team
sikre en god og helhetlig oppfølging av LAR-pasienter, inkludert daglige aktiviteter
sørge for at alle som har vært til avrusning får tilbud om behandling innen 24 timer
samarbeide med spesialhelsetjenesten om å sikre nok plasser for akuttavrusning.
at alle klienter i rusomsorgen skal ha individuell plan
samarbeide med spesialisthelsetjenesten om å sikre egnet behandling for alle som ønsker å bli rusfrie, herunder sikre et nært samarbeid med psykiatrien
styrke arbeidstreningstilbudet for de som trenger det
at det må legges til rette for en egen sykehjemsavdeling for rusmiddelbrukere

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**