Venstre vil styrke lokaldemokratiet

Venstre vil ha et demokrati basert på åpenhet og uavhengighet. Den enkelte borger må sikres nærhet til og størst mulig innflytelse over politiske avgjørelser. Synkende politisk interesse er en utfordring for demokratiet, fordi det overlater viktige beslutninger til andre enn folkevalgte organer. Derfor er lokaldemokratiet bærebjelken i et levende folkestyre, skriver andrekandidat ved fylkestingsvalget Marita R. Røthe.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


Innlegg av Marita Ramberg Røthe – Andrekandidat på fylkesvalglista

Marita Røthe

Foto: Øystein Mørkved

Venstre er av den prinsipielle oppfatning at formannskapsmodellen vil gi et mer levende folkestyre og en mer åpen politisk forvaltning enn den eksisterende parlamentarismen i fylket, men Venstre vil forholde seg til det politiske flertall dersom fylkestinget ikke vil endre modellen. Derfor hadde Venstre i fylkestinget i desember 2010 et forslag om å avvikle parlamentarismen. Dette forslaget måtte fremmes, slik at det nye fylkestinget selv kan bestemme hvilken styringsform det ser seg best tjent med.

I Venstres fylkesvalgprogram foreslås det en rekke tiltak for å styrke lokaldemokratiet. Stikkordene er åpenhet, offentlighet og deltagelse.

For å øke muligheten for innbyggerne til å delta i fylkespolitikken foreslår Venstre å innføre åpen spørretime i fylkestinget og etablering av et politikertorg. Åpen spørretime er en ordning hvor enkeltpersoner, interesseorganisasjoner, fagorganisasjoner og næringsorganisasjoner kan sette sine interesser på sakskartet i politiske organer. Nord-Trøndelag fylkeskommune avskaffet sin ordning med åpen spørretime i 2003 til tross for at den ble brukt flere ganger i året.

Politikertorg er en ordning der de som ønsker det kan få møte alle gruppelederne i de politiske partiene som er representert i fylkestinget. Sakene som ønskes tatt opp meldes inn til fylkeskommunens sekretæriat på forhånd. Som et eksempel kan det nevnes at Trondheim kommune innførte politikertorg i 2005.

Åpenhet om maktutøvelsen er grunnleggende i et demokrati. Fylkeskommunen har gjennom flere år hatt en offentlig elektronisk postjournal på sin nettside. Sammen med en høy grad av offentlig tilgjengelige dokumenter i fylkeskommunen, sikres borgerne på denne måten en stor grad av åpenhet rundt maktutøvelsen i Nord-Trøndelag. Venstre vil forsterke denne satsningen gjennom å utarbeide en offentlig elektronisk postjournal i selskaper som har fylkeskommunen som majoritetseier, og sette av økonomiske midler til dette i kommende fylkestingsperiode. Slik vil Venstre sikre at nordtrønderne får økt innsyn i den offentlige forvaltningen i fylket.

Varslere spiller en viktig demokratisk rolle i dagens samfunn ved å avdekke kritikkverdige og ulovlige forhold i en virksomhet. Nord-Trøndelag fylkeskommune har utarbeidet retningslinjer for varsling, men har ikke noe system der alle varslinger meldes sentralt. Venstre vil at fylkeskommunens ansatte skal ha stor grad av ytringsfrihet og derfor innføre et system der alle varslinger meldes sentralt.

Venstre har alltid gått i bresjen for å utvide demokratiet. For oss handler dette om økt åpenhet og bedre muligheter for deltagelse ved høstens fylkestingsvalg

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**