Barnas interesser alltid det viktigste for Venstre

Venstre har fått spørsmål fra Arendal kommunale foreldreutvalg om skolepolitikken i denne bystyreperioden, og er takknemlige for det store engasjementet i foreldreutvalga. Her følger Venstres svar:

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


Venstres skolepolitikk 2007-2011
Venstre vil alltid sette barnas interesser fremst. Vi har arbeidd for full barnehagedekning med høgt pedagogisk nivå i egnede bygg. I valgprogrammet for perioden 2007-2011 er skole og oppvekst det fyldigste kapittelet. Hele programmet står på www.arendal.www.venstre.no, og her følger noen utdrag (med korte kommentarer om hva Venstre har gjort i parantes):

– styrke lærernes rolle og den pedagogiske friheten (arbeidd for å minske byråkratipresset på lærerne)
– arbeide for å innføre et kompetanseår for lærerne med lønnet permisjon hvert 7. år for videreutdanning (Ikke merkbar interesse fra andre partier, til tross for sterk interesse fra lærerorganisasjonene)
– styrke skolen som integreringsarena for minoritetsspråklige (Vi har hatt studiebesøk både på Moltemyr og Arendal internasjonale skole og støtta opp om tolketjeneste)
– videreføre renovering av skolebygg (Et samla bystyre har gjennomført renovering av alle skoler og i denne perioden vedtatt og Stuenes og Roligheten)
– prioritere skoleveger og ha flere gang- og sykkelveger av god standard og høy sikkerhet (Med samla bystyre som pådrivere)
– bygge ut den forebyggende helsetjenesten i både grunnskolen og de videregående skolene
– utvikle kunnskapshavna (Venstre er imponert over kvaliteten, og er glade for at vi fra første stund har støtta dette arbeidet. Særleg for matematikk og naturfag er kunnskapshavna glimrende!)

Mye handler også om hvilke rammer regjeringa legger for at en kommune får mulighet til å prioritere , og Venstre er langt fra fornøyd med regjeringas skolepolitiske arbeid.

De viktigste skolesakene
For Venstre har det vært svært viktig å få på plass en løsning for nybygg og restaurering av de skolebygga som stod sist i køen (Stuenes og Roligheten). Venstre stemte sjølsagt for at private skoler skal få samme vilkår for å ta del i statlige momsrefusjonar som de kommunale skolene. Et barn er et barn, uansett hva slags skole barnet går i. Vi har kjempa hardt for gode vilkår for Arendal Internasjonale Skole, og vi er glade for at også Arendal kommunale foreldreutvalg den siste tida har uttalt seg positivt om de svært gode resultata der. Venstre gjennomførte i november-desember 2010 en undersøkelse i samtlige skoler om erfaringene med den regjeriungspålagte frivillige leksehjelpsordninga for 1.-4. klasse som regjeringa underlig nok har pålagt oss i sterk strid med alle faglige råd. Svara var at ordninga er bortkasta.

Skolestrukturen

Venstres førsteprioritet er at skolen skal gi barna best mulig grunnlag for resten av livet, og så tilpasser vi skolestruktur etter det. Vi har ingen planer om å endre skolestrukturen.

Venstres viktigste skolesaker i neste periode
Fra programmet vårt: "Skolen i Arendal skal gi et opplæringstilbud tilpasset alle fra 6 år til 16 år. I opplæringen skal det være et overordnet mål å styrke selvfølelsen hos alle, ut ifra den enkeltes ståsted.
Arendal Venstre vil arbeide for at klassestørrelsene ikke bør overstige 18-22 elever.
Arendal Venstre vil arbeide for tidlig og kvalifisert innsats i lese- og skriveopplæringen. Vi vil også styrke skolens støtteundervisning tidlig i utdanningsløpet.
Venstre vil at alle skoler i kommunen skal tilby leksehjelp med faglærte lærere fra femte klasse.
Opplæringen i Arendal skal gi gode muligheter for fysisk aktivitet. Skolegårdene skal gi rom for et bredt spekter av aktiviteter.
Venstre vil ha et praktisk tilvalgsfag i ungdomsskolen og dermed styrke respekten for praktisk kompetanse. Vi vil også knytte den teoretiske opplæringen nærmere til næringslivet og få til utplasseringer i arbeidslivet.
Vi vil heve skolens anseelse. Hjem, skole og folkevalgte må sammen understreke at utdanning er viktig. Skolearbeid er hardt arbeid, ingenting kommer av seg selv. Det er nødvendig med et faglig trykk fra flere hold.
Skolene i Arendal skal fremstå som attraktive arbeidsplasser. For å stimulere undervisnings- hverdagen skal kommunen være en pådriver for å trekke de ansatte inn i prosjekter og videreutdanning."
Venstre setter barna først.

Dega Abdi Aman og Jan Kløvstad 2

Dega Abdi Aman og Jan Kløvstad 2
Foto: Venstre

Dega Abdi Aman og Jan Kløvstad, bystyremedlemmer for Venstre i Arendal

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**