Program 2015: Et liberalt og grønt Kristiansand

Venstre er et sosialliberalt parti. Vi vil skape et samfunn der den enkelte har frihet til å forme sitt eget liv, samtidig som vi tar ansvar for hverandre og miljøet.

Liberal politikk tar utgangspunkt i det enkelte menneske. Det gode liv skapes av frie mennesker som tar egne valg, og som får mulighet til å bruke sine evner til beste for seg og samfunnet. En liberal stat må sikre frihet for alle, uten å frata den enkelte ansvar. De som trenger samfunnets hjelp til å leve et verdig liv, skal få det.

Liberal politikk er optimistisk. Et godt samfunn er bygd på kunnskap, en åpen og tolerant kultur, sosial trygghet og offensive, miljøvennlige løsninger.

Venstre vil gjøre Kristiansand til Norges mest miljøvennlige by. Vi skal skape et nullutslippssamfunn gjennom et miljøvennlig transportsystem, langsiktig byutvikling, miljøeffektive bygg, sikring av grønne områder og varig vern av Skagerrak mot oljeleting. Det skal være enkelt å ta grønne valg i Kristiansand.

Kristiansand skal være mulighetenes og talentenes by. Barn i Kristiansand skal ha barnehager og skoler der de gis mulighet til å ta ut sitt eget potensial. Det skal være et mål å utjevne forskjeller og gi alle som vokser opp like muligheter og et trygt oppvekstmiljø. Venstre vil satse på frivillighet, idrett, kultur og folkehelse, og skape arenaer der hver enkelt får utvikle og dyrke sine evner. Kunst og kultur er et av de viktigste virkemidlene for å gjøre Kristiansand til en enda mer attraktiv by.

Venstre vil ha en nær og levende by. Vi vil øke boligbyggingen langs kollektivaksen, systematisk oppruste lokale torg og møteplasser, og sette inn særskilte tiltak i de deler av byen som trenger det mest. Kristiansand skal være en trygg by med et solid og variert helse- og omsorgstilbud, og vi må sikre gode og verdige bo- og leveforhold for eldre. Sosiale utfordringer må møtes med sosiale tiltak, ikke forbud.

Kristiansand skal være en åpen og raus by der mangfold sees på som en ressurs. Ingen skal diskrimineres på grunn av kjønn, etnisitet, tro, seksuell orientering, funksjonsevne eller alder.

 

________________________________________

Hele programmet for 2015 – 2019 kan lastes ned her.
Du kan også trykke deg inn på hvert enkelt kapitel i listen under.

  1. Innledning
  2. Oppvekst
  3. Miljø og byutvikling
  4. Transport og samferdsel
  5. Næringsliv
  6. Helse
  7. Levekår
  8. Kunst og kultur
  9. Demokrati og mangfold

Programmet for perioden 2011-2015 finner du her.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**