6. Helse- og sosialpolitikk

Venstre vil gi mer til de som trenger det mest, fremfor å smøre tynt ut over alle. I et sosialliberalt samfunn er det viktig med hjerterom for de som faller utenfor det store fellesskapet. Det er et økende forventningsgap mellom krav fra innbyggerne og tilbudet fra det offentlige. Venstre vil jobbe for å minske dette forventningsgapet gjennom en helhetlig gjennomgang av det offentlige tjenestetilbudet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


6.1 Hjerterom for de som faller utenfor

Sosialpolitikken må gå bort fra moraliseringen ovenfor de svakeste og gjøre dem til offer, men istedenfor behandle dem som likeverdige mennesker og gjenreise deres verdighet.

Venstre vil:

* Gjennomføre en ressursanalyse av det offentlige tjenestetilbudet for å sikre at man bruker ressursene på en mest mulig effektiv måte og at de i størst mulig grad kommer brukerne til gode.

6.2 Forebygging

Det er viktig å drive med forebygging i alle aldersgrupper, både i et samfunnsøkonomisk, helsemessig og etisk perspektiv. Dette handler om å sikre mennesker uavhengighet og kontroll over egen situasjon i alle livsfaser. Dette har med verdighet å gjøre. Kommunen må bidra til at enkeltmennesker er i stand til å ta vare på sin egen helse på en best mulig måte, lengst mulig.

Tromsø har en unik mulighet til å ha en sunn folkehelse gjennom en god byutviklingspolitikk og en enestående natur.

Venstre vil:

* Styrke kommunens ansvar for å informere og tilrettelegge ovenfor at enkeltmennesker skal kunne ta ansvar for egen helse.

* At Tromsø Kommune tar i bruk det beste av Safe Community- prinsippene som mange andre norske kommuner har gode erfaringer med.

6.3 Mer til de som trenger det mest

Sosialt ansvar handler først og fremst om å hjelpe de medmenneskene som sliter mest i hverdagen i Tromsø handler dette hovedsaklig om å hjelpe mennesker som sliter med rus- og psykiatriproblemer, noe som ofte opptrer i sammenheng. Venstre anerkjenner at rusmisbruk må betraktes som en sykdom og vil skifte fokus fra straff til forebygging og behandling. Dette handler om å skape verdige liv for rusmisbrukerne, og deres nærmeste.

Helt grunnleggende for Venstres ruspolitikk er å skifte fokus fra moralisering over folks handlinger til å redde liv og helse. Derfor vil Venstre blant annet se på en ordning for sprøyterom som etter erfaringer fra Oslo har bidratt til å redusere antall overdosedødsfall og ført til en betydelig helseforbedring blant rusmisbrukerne.

Venstre vil:

* I samarbeid med offentlige og frivillige aktører sikre at rusmisbrukere og deres pårørende har et godt omsorgstilbud tilpasset den enkeltes behov

* Etablere flere behandlingsplasser og bedre ettervernstilbud for rusmisbrukere. Ingen som ønsker avrusing skal måtte stå lenge på venteliste!

* Utvikle en ordning med sprøyterom

* Sikre at alle får en individuell tiltaksplan og god oppfølging.

* Etablere et bedre tilpasset boligtilbud for alle brukere av Tromsøs kommunale boliger, og bygge flere kommunale boliger gjennom stiftelsen Kommunale Boliger

6.4 Eldreomsorg tilpasset den enkelte

Mange eldre er ved god helse, og det er bra, men mange trenger hjelp og en utstrakt hånd fra storsamfunnet. Tromsø Venstre ønsker en god eldreomsorg hvor kvalitet er det viktigste kriterium. Venstre vil ta et oppgjør med den rådende helsepolitikken som handler om at alle tilbud må være levert av det offentlige. I stedet for vil Venstre at det offentlige skal ta ansvar for finansiering og kvalitetssikring, men i større grad samarbeide med alle gode krefter i samfunnet, som frivillige organisasjoner og private helsebedrifter. Det viktigste må være at alle som har behov for hjelp for et best mulig tilbud, ikke hvem som leverer tjenestene.

En god omsorgstjeneste må bygge på en fornuftig balanse mellom institusjonsbaserte tjenester og en oppsøkende og nærmiljøbasert omsorg. Eldre som har behov for heldøgns pleie og omsorg skal føle seg trygg på at tilbudet finnes. Alle som trenger hjelp i hverdagen må få nødvendig bistand når de trenger det. Det gjelder så vel hjemmetjenester som plass i sykehjem eller omsorgsbolig.

Mange eldre har behov for hjelp, men ikke nødvendigvis en institusjonsplass. Eldre og deres pårørende må få frihet til å velge tilbud som er tilpasset den enkeltes ønsker og behov. Vi vil arbeide for at mulighetene for å kunne velge er til stede.

Venstre vil:

* At utbygging av området Tromsøysund Sykehjem/Otium ferdigstilles i løpet av neste kommunestyreperiode

* Skape et mer variert tilbud innen eldreomsorgen, gjerne med private tilbud som supplement. Brukerne må i langt større grad få mulighet til å bestemme innholdet i tjenestene de får fra det offentlige. I tillegg til å sikre gode sykehjemsplasser, må det etableres alders-/seniorhjem og flere omsorgsboliger for de som trenger et mindre pleieintensivt tilbud.

* Eldresentre og frivillighetssentraler er viktige møtepunkt for mange eldre og bidrar til atspredelse og god helse. Slike møteplasser må styrkes.

* Vurdere etablering av en helsestasjon for eldre

* Ha lavere terskel for å kunne få hjemmetjenester og dermed sikre forebyggende tilbud for eldre som trenger hjelp slik at de kan bo i eget hjem så lenge som mulig

* Sikre fritt sykehjemsvalg, slik at den enkelte selv kan velge hvilket tilbud som passer best. For at valget skal bli reelt, må det etableres flere sykehjemsplasser i både privat og offentlig regi.

* Ha økt bemanning og bedre medisinsk-faglig tilsyn ved sykehjemmene.

* Opprette en sykehjemspluss-avdeling (intermediæravdeling) ved Sør-Tromsøya sykehjem, målgruppen er pasienter som er utskrevet fra sykehus, men som fortsatt har et omfattende pleiebehov.

* Oljeturnus bør innføres som en prøveordning innen helse- og omsorgssektoren

* Innføre en omsorgsgaranti for å kvalitetssikre eldreomsorgen og sikre den enkeltes rettigheter.

* Kommunen skal være ansvarlig for å stille krav til kvaliteten på tjenestene som tilbys og sikre finansiering, men for Venstre er det mindre viktig hvem som leverer tjenesten.

* Sikre rekrutteringen til omsorgsyrket.

6.5 Et sterkt barnevern

Alle barn har rett til en trygg oppvekst. Barnevernet må sikres bemanning og økonomi slik at vanskeligstillte barn kan få nødvendig støtte og hjelp uten lang ventetid.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**