Den gode Solaskolen

Skolebruksplan for Sola kommune 2012-2022 legger føringer for hvordan Solaskolen skal utvikle seg. Det skal velges en hensiktsmessig og langsiktig skolestruktur i Sola kommune for perioden 2012 – 2022. Sola Venstre ønsker seg en desentralisert løsning hvor man sikrer kvalitetsbevisste, gode og tidsmessige skoler.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


Sola Venstre ser alternativ B2 som mest formålstjenlig for å ivareta en hensiktsmessig skolestruktur som skal bidra til gode oppvekstvilkår og en opplæring av høy kvalitet.

Alternativ B2 gir sju barneskoler, to ungdomsskoler, og tre kombinerte barne- og ungdomsskoler – totalt 12 skoler. Investeringskostnadene er anslått til nesten 409 millioner kroner. Av de ulike alternativene som ble fremlagt er kostnadsomfanget fra mellom 572 millioner kroner til 373 millioner kroner.

Det bør bygges en kombinert barne- og ungdomsskole på Jåsund. Det er viktig at fremtidige skolebygg som er skissert i forslag B2, i størst mulig utstrekning bør være flerbruksskoler. Flest mulig rom bør være tilgjengelig for lag/organisasjoner/grupper etter ordinær skoletid. Således sikres man tiltrengte forsamlingslokaler og øvingslokaler og kan bygge gode nærmiljøsentra. Dette gjelder ikke minst i et nyetableringsområde som Jåsund.

Vi synes at skolene skal være ressurssentra i nær- og lokalmiljøene og bidra til trygge oppvekstmiljø. Derfor er det for Sola Venstre viktig å poengtere at Dysjaland skole bør bestå som 1-10 skole og det heller gjennomføres den nødvendige utbedring for at dette skoletilbudet kan bestå.

Det vi likevel vil fremheve som en svakhet med løsning B2, er å opprette et felles læringssenter ved Stangeland skole. Det stor usikkerhet knyttet til kostnadene for rehabilitering og ombygging av Stangeland skole. De siste års arbeider ved Sola ungdomsskole, har vist seg at anslag og kalkyler mildt sagt har vært upålitelige.

Det er heller ikke en ønsket løsning å plassere alle som har behov for alternative skoletilbud, i samme skole. Dette blir en slags form for institusjonalisering som vi ikke kan anbefale. De fagmiljøer og tilbud som er bygget opp rundt innføringsgruppene på Sande skole, bør forbli på Sande skole.

Samtidig ser vi det som et godt forslag at lag og foreninger får nye lokaler både i Jåsund og ved Stangeland skole.

Nora Augusta Nilsen, Anja Berggård Endresen, Lars Sommer Knudsen og Rita Torland, Sola, Rogaland

Foto: Joachim Steinbru

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**