Skien Venstres kommunevalgprogram 2011-15

Skien Venstre er klare med sitt kommunevalgprogram for perioden 2011-15.
Vi vil også komme med en “kortversjon” om en kort stund.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


VENSTRES IDEGRUNNLAG

Venstre stoler på det enkelte menneskets evne og vilje til å engasjere seg og være en aktiv samfunnsdeltaker. Vi mener politisk arbeid er for viktig til å ivaretas av en liten del av folket. Derfor vil vi bidra til et bredt og folkelig engasjement med spredning av makt. Derfor kjemper Venstre for at det lokale selvstyret, med åpenhet og innsyn i politiske prosesser, og lokalpolitikere som ikke er heltidspolitikere skal være kjernen i vårt folkestyre.

Venstre er som parti uavhengig av særinteresser.

Når Venstre utformer sin politikk skal mennesket alltid stå i sentrum. Vi baserer våre standpunkt på klare verdier som vil skape et sosialt varmere samfunn. Vår sosialliberale ideologi er tuftet på at frihet for den enkelte forutsetter ansvar for hverandre. Venstre vil styre i stort, men slippe løs i det små.

Det er det skapende mennesket som er den grunnleggende drivkraft i samfunnet. Derfor skal den enkelte få vilkår og rammer for personlig vekst og utvikling. Dette vil bl.a. stille store krav til et variert utdannings- og kulturtilbud.

Vi har et stort ansvar for å sikre livsgrunnlaget for kommende generasjoner. Venstre ser det som grunnleggende viktig å være opptatt av miljøspørsmål og ønsker å være et foregangsparti på miljøområdet. Vi vil bygge på føre-var-prinsippet forent med et klarere fokus på gjennomtenkt forvaltning av naturressursene.

Venstre vil arbeide for at flest mulig mennesker skal ha mulighet til å bruke sine evner og sin arbeidskraft. Venstre ønsker et samfunn hvor alle opplever å være deltakere. Dette må også gjelde flyktninger som har kommet til Norge. Samtidig ønsker Venstre at en form for “borgerlønn” bør utredes, som et minimumsgrunnlag for alle.

Venstre er et radikalt reformparti som har tillit til at velgere og folkevalgte er i stand til å forvalte et stort ansvar på de grunnleggende lokalpolitiske områder: Helse og omsorg, oppvekstvilkår, miljø, næring og utdanning. Venstre ser at mennesker er likeverdige, men ikke like. Derfor vil Venstre at kommunene skal ha frihet til å fatte beslutninger som ivaretar dette.

Venstre er Norges eldste parti og Norges eneste gjennomførte liberale parti. Lurer du på hva som er innholdet i Venstres ideologi? Venstres prinsipprogram forklarer dette i en kortform som 10 liberale prinsipper.

1. Friheten skal gjelde overalt, for alle
Liberalismens mål er enkeltmenneskets frihet. Venstre vil utvide den enkeltes mulighet til å ha makten i eget liv — uavhengig av kjønn, livssituasjon og bakgrunn. Vi hviler først når friheten gjelder overalt, for alle.

2. Det personlige ansvaret er ufravikelig
Alle har ansvar for egne valg. For Venstre er dette like grunnleggende som retten til frihet. Vi er overbevist om at den som gis anledning til å ta ansvar, griper muligheten — og gjennom det vinner økt verdighet og frihet. De som trenger samfunnets hjelp til å leve et verdig liv, skal få det.

3. Alle har ansvar for hverandre, for miljøet og for kommende generasjoner
Alle har ansvar for hverandre og for å sikre at kommende generasjoner har samme muligheter til frihetsutfoldelse som oss. Vi plikter å hjelpe andre med å sikre forutsetningene for frie liv, blant annet gjennom å bygge sterke felles institusjoner, ved å bekjempe fattigdom og ved å respektere naturens egenverdi og bærekraft.

4. Virkelig frihet forutsetter felleskap og rettferdighet
En fri verden kjennetegnes av rettferdighet, verdighet og muligheter for alle. Frie samfunn har lokale, nasjonale og globale felleskapsinstitusjoner og et godt sikkerhetsnett for alle. Frie samfunn er rettferdige og åpne — hvor enhver person med de nødvendige evner og innsatsvilje, skal kunne nå enhver posisjon i samfunnet.

5. Alle er likeverdige, men ingen er like
Liberalismen er raus. For Venstre er det en verdi i seg selv at mennesker er ulike og tar ulike valg. Respekten for ulikhet inkluderer fordi den innebærer nysgjerrighet i møte med det ukjente, og toleranse for at det gode liv ikke er likt for alle. Toleranse betyr respekt, ikke likegyldighet eller feighet.

6. Politikk skal fremme livskvalitet og menneskelig vekst
Det liberale engasjementet for frihet går lengre enn å sikre alle materiell trygghet og velstand. Overalt i verden kjennetegnes det gode liv av mer enn det materielle — av kultur og åndsliv, frivillig arbeid og læring. Liberal politikk skal sikre dette som reelle muligheter for alle i et samfunn.

7. Politisk makt skal komme nedenfra
Politisk makt og styring skal forankres i demokratiske institusjoner med stemmerett for alle. Demokrati, ytringsfrihet, organisasjonsfrihet, og trosfrihet er grunnleggende liberale rettigheter. De viktigste avgjørelsene som gjelder fellesskapet, skal tas av folkevalgte organer.

8. Makt skal spres og balanseres
Et liberalt samfunnssystem består av fire bærebjelker: Demokratiet, rettsstaten, det sivile samfunn og markedsøkonomien. Venstre er opptatt av å sikre disse institusjonenes åpenhet, uavhengighet og samspill. En slik spredning av makt og åpenhet om maktutøvelse er nødvendig for å hindre autoritær politikk, maktmisbruk og korrupsjon.

9. Den liberale staten er upartisk, sterk og begrenset
Den liberale staten må bygge sterke fellesskapsinstitusjoner for å sikre frihet og muligheter for alle, uten å frata den enkelte ansvar. Staten må være nøytral overfor livssyn. Den liberale statsmakten må respektere begrensningene i egen makt, og dens systemer skal være enkle og tilgjengelige for borgeren. Staten har et spesielt ansvar for å verne om mindretallets rettigheter. For liberale er det forskjell på det vi ikke liker og det vi vil forby.

10. Liberalismen er optimistisk og alltid underveis
Det liberale samfunnet er alltid underveis og åpent for bedre løsninger, skapt gjennom kraften i de bedre argumenter og gjennom mennesker som får brukt evnene sine. Venstres optimisme er grunnlagt på en sterk tillit til menneskenes skaperkraft og på en tro på at det i fellesskap er mulig å legge grunnlag for frie liv, overalt – for alle.

Miljø

Klima og miljø er et viktig tema både globalt og lokalt. Hvis vi ikke tar ansvar for kloden vi lever på, kan livet bli mye vanskeligere både for oss og våre framtidige generasjoner. Mye må gjøres nasjonalt og internasjonalt, men det er også mye vi kan og må gjøre lokalt. Venstre ønsker å ta ansvar for en mer miljøvennlig utvikling ved å premiere og tilrettelegge for miljøvennlige løsninger i Skien Kommune!

Samarbeid på tvers av kommunegrenser
Venstre vil:

Samordne kollektivtilbudet med tanke på pris og rutetider på tvers av busselskaper/NSB og kommunegrenser
Bygge dobbeltspor på Vestfoldbanen samt å få på plass Eidangertunellen
Utrede, gjerne sammen med eksempelvis Skagerak energi, muligheten til å ta i bruk flere alternative fornybare energikilder som for eks. vindmøller, biogass, osmose, bølgekraft, geotermisk energi, tidevannskraft osv.
Jobbe for flere småskala vannkraftanlegg
Samarbeide langsiktig og forpliktende med nabokommuner vedrørende transport og arealplanlegging
Videreføre samarbeidet med RIG (renovasjon i Grenland).
Bygge et anlegg for matavfall i samarbeid med andre nærliggende kommuner for å produsere biogass
Følge opp klima og energiplanen som den fremgår i fremtidens byer for Skien og Porsgrunn

Enøk:
Venstre vil:

Redusere eiendomskatten med 50 % for alle som bygger passiv og aktivhus, inntil dette blir en standard
Installere led (Light Emitting Diode) belysning i kommunen, dette vil redusere strømforbruket med over 90 % sammenlignet med en tradisjonell glødepære
Intensivere arbeidet med strømsparende tiltak i alle kommunale bygg
Gi økonomisk støtte med redusert eiendomskatt på 25 prosent til innbyggere av Skien kommune som installerer nye fornybare energi kilder
Ha mer bruk av nye fornybare energikilder i kommunale og private bygg som for eks. fjernvarme, vannbåren varme, jord og luft-til-luft-varme, jobbe for å fase ut olje og parafinbrennere
At alle kommunale virksomheter skal være miljøfyrtårn sertifisert i løp av perioden

Samferdsel:
Venstre vil:

Bruke mer alternativt drivstoff på biler og busser
Ha gratis passering for hybrid/elbiler i alle bomstasjoner
Ha gratis parkering for hybrid/elbiler på alle offentlige parkeringsplasser
At kommunen skal bygge opp en elbil flåte på minimum 50 % av bilparken
Innføre vei prising for å ruste opp veinettet, bygge flere gang og sykkelveger og styrke kollektiv transporten
Håndheve forbudet mot tomgangskjøring
Benytte ulike typer trafikkdempende tiltak som beplantning, innsnevring og parkeringssoner for å redusere trafikken i by og boligområder
Fartsgrenser i sentrumsgatene skal være 30 km/t
Piggfridekk-andel bør stimuleres til å bli på 85 prosent

Kollektiv:
Venstre vil:

Få til et mer fleksibelt og effektivt billett system ved å opprette billettautomater på sentrale holdeplasser, gjøre det mulig å bruke bankkort på bussene og innføre flerreisekort
Sikre mulighetene for en fremtidig bybane
Ha lave billettpriser på busser i Grenland. Billettpris 10 kroner for barn og 20 kroner for voksne. Kr 250 for månedskort for ungdom og studenter.
Bygge ut egne kollektivfiler der hvor det er mulig
Ha ett felles kollektivknutepunkt på Landmannstorvet med buss, fremtidig bybane og tog (i fjell)
Øke kollektivtrafikken til der folk jobber for eks. Rødmyr, sykehuset Telemark og Herøya industripark
Gang og sykkelveg:
Venstre vil:
Fullføre turveg rundt Hjellevannet og lage sammenhengende gang og sykkelsti langs Skiens elva
Bygge ut flere gang og sykkelstier
Få på plass sikker sykkelparkering på strategiske steder
Arbeide frem en belønnings ordning for kommunalt ansatte som bruker sykkel til jobben
Bygge flere adskilte sykkelfelt i vegbanene
Gater og fortauer skal ha godt vintervedlikehold med særlig fokus på områder som er adkomst til offentlig kommunikasjon og områder som benyttes mye av fotgjengere.

Biologisk mangfold:
Venstre vil:

Verne om områder hvor det eksisterer rødlistearter.
Hindre utbygging av sårbare områder som for eks. rundt Børsesjø og bevare det unike kulturlandskapet i Gjerpensdalen
Jobbe for at våre vann og vassdrag har levelig vilkår for fisk og andre biologiske arter ved å samarbeide med for eks. Skien jeger og fiskeforening, å gjennomføre ph-måling og kalking av vassdrag om nødvendig.
Bevare grønne lunger og såkalte "100-meters-skoger"
Sikre allmenn tilgjengelighet langs vannfrontene i Skien ved som hovedregel å ikke tillate bygging innenfor et 20 meters belte langs vassdraget fra grensa mot Porsgrunn til Skotfoss.
Lage skjøtselplaner for kommunalt eiet skog.
Ha en oppryding langs Skienselva og vassdraget forøvrig ved å fjerne båtvrak og annen forsøpling

Gjenvinning:
Venstre vil:

Få til en ordning hvor privat husholdning kan kildesortere småelektronikk og sparepærer i for eks. den røde beholderen
Sikre at kommunen og GKI (Grenlands kommunale innkjøps sentral) stiller fortsatt sterke miljøkrav ved innkjøp, for bl.a. å sikre korte transportdistanser for gjenvinning av avfall.
Få på plass flere miljøstasjoner
At mer av søpla må sorteres og gjenvinnes ved blant annet å se på muligheten for gjenvinning av glass og metall hjemme
At det må legges til rette for at biologisk avfall skal kunne brukes til biogass

Helse og velferd

Forebyggende helsearbeid
Forebyggende helsearbeid og hjelp til at mennesker tar ansvar for egen helse er viktig. Både for at den enkelte skal oppleve et godt liv, og for at samfunnet kan prioritere hjelp til de som blir syke og hjelpetrengende.

Venstre vil
Styrke skolehelsetjenesten
At eldre som fyller 80 år får tilbud om besøk av helsetjeneste/pleie og omsorg for å kartlegge eventuelle behov og informere om kommunens tilbud
Legge forholdene til rette og støtte frivillig arbeid i organisasjoner, menigheter osv.
Skape gode og meningsfylte tilbud for barn og unge
Føre en streng kontroll med skjenke- og salgsbevillinger for alkohol
Legge forholdene til rette for friluftsliv og turmuligheter
Utstyrsbanken der foreninger, skoler og private kan leie sports- og friluftsutstyr av forskjellig slag skal opprettholdes og ajourholdes i regi av Link Arbeid på Langbryggene.
Bygge flere gang- og sykkelveier

Pleie og omsorg
Skien skal ha gode tilbud til folk med hjelpe- og omsorgsbehov. Det være seg på grunn av alder eller funksjonshemninger av forskjellige slag. Det er i dag i Skien et variert tilbud av bolig med hjelpetilbud, i form sykehjem, bokollektiver, avlastningsboliger, omsorgsboliger etc. Samtidig har kommunen bygget opp en hjemmetjeneste i form av hjemmesykepleie og hjemmehjelp slik at folk med hjelpebehov kan få hjelp i sin vanlige bolig. Det er en utfordring hele tiden for kommunen å legge forholdene til rette slik at innbyggerne har en trygg boligsituasjon. Først og fremst er dette den enkelte borgers eget ansvar. Men det er et ansvar for Skien kommune å bidra til dette hvor den enkelte ikke makter det på egen hånd.

Venstre vil

Bygge et nytt sykehjem på Nenset med ca 60 plasser. Vurdere konkurranseutsetting av dette sykehjemmet forutsatt at kvaliteten for beboerne blir tilsvarende eller bedre enn kommunale sykehjem, og at arbeidsvilkårene for de ansatte følger kommunalt nivå.
Ikke konkurranseutsette eksisterende sykehjem
Bygge omsorgsboliger med livsløpsstandard og lett tilgang til hjemmetjenester i nærheten av et servicesenter. Dette kan skje både i kommunal og privat regi. Boligene skal være et tilbud til eldre og mennesker med forskjellige funksjonshemninger
Når det er behov for ytterligere sykehjemsplasser skal disse bygges i tilknytning til eksisterende sykehjem eller i sentrum
At alle over 75 år som har behov for trygghetsalarm skal få tildelt dette innen 1 uke. For søkere under 75 år skal det vurderes i hvert enkelt tilfelle.
Prioritere mer midler til etterutdanning og kompetanseheving i pleie- og omsorgssektoren slik at samhandlingsreformen kan gjennomføres
At omsorgslønnen følger utviklingen av lønns- og prisindeksen
Sikre at ansatte i pleie- og omsorgssektoren har tilstrekkelig faglige og språklige kvalifikasjoner til at brukerne får et tilfredsstillende tilbud
Det psykiatriske ettervernet/rehabilitering må styrkes ved at det er gode dagtilbud og kvalifisert personale
Støtte Skien diakonale senters arbeid for rusmisbrukere
Støtte Tilja oppfølgingssenter for personer med bakgrunn i rusmisbruk og kriminalitet, og på andre måter sikre en bedre oppfølging for rusmisbrukere og løslatte fra fengsel.
Opprettholde gode kultur- og servicesentre rundt i kommunen
Kommunen må ha gode rammer for startlån, slik at de som har problemer med å få vanlige banklån kan få lån til egen bolig
Arbeide for at minimum 75 prosent av de som arbeider i Pleie- og omsorgssektoren har formell kompetanse. Dette behøver ikke være høyskoleutdanning.
Ledelse og organisering av hjemmetjenester bør kontinuerlig søkes forbedret.

Helse
Kommunen har ansvaret for primærhelsetjenesten som skal dekke borgernes alminnelige helsetjenestebehov

Venstre vil
At det må være så mange fastlegehjemler at det til enhver tid er ledig kapasitet hos fastlegene slik at tilflyttere straks får en fastlege og at det er mulig å skifte fastlege
At legevakta må ha tilstrekkelig kapasitet til å gi et godt tilbud til befolkningen.
Være åpen for å slå sammen legevakttjenestene for Skien og Porsgrunn
Styrke helsesøstertjenesten for skolene, og sørge for at helsestasjonene har tilstrekkelig kapasitet

NAV – Norsk Arbeids- og Velferdsforvaltning
Nav, som nå inneholder tidligere sosialkontor, trygdekontor og arbeidskontor, gir et samlet tilbud til befolkningen på disse områdene.

Venstre vil
At NAV skal være et godt fungerende serviceorgan for innbyggerne og ha kort saksbehandlingstid

Barneverntjenesten
Barneverntjenesten skal primært hjelpe familier til å gi barna god nok omsorg. Om nødvendig kan tvangstiltak brukes.
Venstre vil
At barneverntjenesten må gis tilstrekkelige ressurser slik at det ikke oppstår ventelister i behandlingen av saker
At barneverntjenesten skal ha fokus på å sette inn tiltak tidlig, før problemene har fått utvikle seg for mye, og mens barna er små og det ikke har skjedd en alvorlig skjevutvikling

Flyktninger
De flyktninger som kommer til Norge og som får oppholdstillatelse skal få fast bosted i en kommune

Venstre vil
At Skien skal ta imot et antall flyktninger som passer til kommunens størrelse, sett i forhold til det antall som får opphold i Norge
Sikre at flyktninger har de samme rettigheter og plikter som alle andre borgere
At det må være tilgang på gode tolker i de forskjellige språk
At det må være et godt tilbud om språkopplæring
At det må være et godt tilbud om hjelp til å finne seg til rette i det norske samfunnet
At det må være et godt tilbud om voksenopplæring slik at flyktningene kan kvalifisere seg til et yrke

SKOLE og BARNEHAGE

Skole
Venstre ser på investering i skole og utdanning som den viktigste investeringen samfunnet kan foreta.
Skolens viktigste oppgave er å gi den enkelte elev et best mulig kunnskapsnivå, gode grunnleggende ferdigheter og tro på egne evner.
Skolen representerer sentrale samfunnsverdier.
Samarbeid mellom elever, skole og foresatte er nøkkelen til å møte stadig økende krav og omfattende forandringer som samfunnet står overfor.

Venstre ser fem store utfordringer i skolepolitikken:
Alle elevers rett til å få undervisning tilpasset egne evner og forutsetninger
Kombinere høy faglig kvalitet med friheten til lokal utforming
Sette elevene i stand til å orientere seg i et stadig mer komplekst informasjonsteknologisk samfunn
Gi læreren tid til å være både skapende pedagog og trygg voksenkontakt
Å få elevantallet ned/lærertettheten opp pr klasse/gruppe

Skien Venstre vil derfor ha fokus på disse områdene:

Et likeverdig skoletilbud for alle elever
Venstre vil:
Ha tydelige læringsmål, klare krav til elevene, god kartlegging av den enkelte elevs ferdigheter og kunnskap og god oppfølging/tilbakemeldinger
Ha mer spesialpedagogisk kompetanse på den enkelte skole
Sikre gode overganger: barnehage-barnetrinn-ungdomstrinn-videregående skole
Gjeninnføre praktisk tilvalgsfag i 8.-10. trinn
Forenkle ordningen med utplassering i yrkesliv (alternativ opplæring)
Legge større vekt på rådgiverfunksjonen og sikre kvaliteten på tjenesten

Utvikling, Organisering, Skoleledelse
Venstre vil:
Ha større samspill mellom skole, lokaldemokratiet og næringslivet
Gi større grad av selvstyre for skolen, mindre detaljstyring og byråkrati
Arbeide for åremålstilsetting av rektorer
At skoleledelsen skal få utdanning i skoleledelse både før og etter ansettelse
En organisering av det spesialpedagogiske tilbud som ivaretar inkluderingstanken
Videreføre fritt skolevalg slik som hovedregelen er i dag
Vitalisere FAU — arbeidet
Vurdere, evaluere og kvalitetssikre pedagogisk senter
At planleggingsdager/tid skal samkjøres slik at disse avholdes samtidig i alle skoler og barnehager.
Ha privatskoler som et viktig supplement til den offentlige skolen

Skolebygg, læremidler
Venstre vil:
Ruste opp skolens uteområder
Styrke skolens biblioteker og mediasamlinger, sikre IT-satsingen
Sørge for tilstrekkelig vedlikehold av skolebygg
Sikre skoleveier — en aktiv skolevei bidrar til fysisk fostring
Universell utforming av skolebygg
Sikre skolene et ekskursjonsbudsjett slik at elevene kan bli kjent med natur og historie i sitt nærmiljø i Grenland

Kompetanseheving
Venstre vil:
Videreutvikle ordningen med miljøarbeidere og medarbeidere med annen skolerelevant kompetanse.
Utvide fleksible og oppdaterte etter- og videreutdanningstilbud, både i fag og klasseledelse for lærere
Gradvis innføring av en kompetansehevingsperiode for lærere etter et visst antall år, enten for å jobbe i annen relevant arbeid eller videreutdanning med lønn

SFO
Skolefritidsordningen (SFO) er et lokalt utformet frivillig velferdstilbud, ikke et statlig ansvar. Skien kommune bør likevel ha en rammeplan for SFO med konkrete krav til innhold og kvalitet. Det er et mål at SFO integreres i forhold til den enkelte skolens helhetlige plan, og at skolens rektor har det overordnede ansvaret for pedagogisk samordning med SFO.

Venstre vil:

Sikre at SFO fortsetter som et frivillig kommunalt tilbud.
Legge til rette for at kommunen utarbeider en egen rammeplan for SFO
At SFO-lederen skal ha pedagogisk bakgrunn
Venstre er imot heldagsskolen, men for at organisasjoner (idrett, kultur) bidrar i SFO

Barnehage
Venstres mål for barnehagepolitikken er full barnehagedekning sammen med kvalitet og valgfrihet i tilbudet. Barnehagen skal være et sted for lek, kreativitet og hvile. Men barnehager er også et pedagogisk tilbud.
Venstre vil:
At barnehageeiere og foreldre gis tillit til å organisere tilbudet til beste for barna.
Ta vare på de yngste barnas behov for uorganisert lek i hverdagen og barndommens egenverdi i barnehager og skolefritidsordninger.
Videreføre ordningen med enkelte "åpne barnehager"
Vurdere et velkomsttilbud for å introdusere barnehagen for nyankomne flyktninger
Fokus på språkutvikling
Fokus på sosiale koder/kultur
Fokus på tidlig intervensjon der barnets utvikling vekker bekymring
Likebehandling av offentlige og private barnehager
Tillate flere barnehager med fleksible åpningstider kombinert med regler om maksimal oppholdstid
Fritt barnehagevalg og løpende opptak

Næringspolitikk

Skien Venstre vil arbeide langsiktig for at Skien og Grenland skal framstå med positivt omdømme som bosted og som et attraktivt område for å drive næringsvirksomhet.

Skien Venstre vil arbeide for at Skien kommune, gjennom gode rammebetingelser, skal være et førstevalg for etablerere av små og store bedrifter innen et bredt spekter av bransjer.
Dette krever en bevisst politisk innsats og at kommunens ansatte har klar forståelse av egen rolle og betydning som lydhøre og serviceinnstilte tilretteleggere.
Unødvendig detaljfokusering og byråkrati skal unngås. Saksgang skal være ryddig og tydelig fra første stund, både fra politisk og administrativ side.

Venstre vil:

At næringssjef må gis tydelige og langsiktige styringssignaler og gode arbeidsvilkår.

At samarbeidet innen Vekst i Grenland (VIG) må løpende evalueres for ikke å stagnere.

At OPS (offentlig-privat-sammarbeid) vurderes prøvd ut i løpet av valgperioden

At Skien skal være en positiv tilrettelegger for et mangfoldig næringsliv. Styre i stort og slippe løs i det små vil være utgangspunkt for Skien Venstres
tilnærming til lokal næringspolitikk. Unødvendig detaljfokusering og byråkrati skal unngås.

Å prioritere arbeidet med å gjenskape Skien sentrum som et attraktivt og levende bysentrum.
Dette skal oppnås gjennom en målrettet politikk som bidrar til:
– Økt antall boliger i sentrum,
– Økt handel og næringsvirksomhet i sentrum
– En infrastruktur som ivaretar kravet til en miljømessig god og framtidsrettet byutvikling
– Økt aktivitet innen kunst og kultur
– En forskjønning av byen gjennom å ivareta de estetiske verdier som ligger i dagens arkitektur og stille klare estetiske krav til framtidige bygg og arkitektur.

At byutvikling vektlegges i næringspolitikken for å øke kommunens attraksjonskraft og tilflytting til Skien. Sentrale kommunale institusjoner må plasseres slik at de blir drahjelp for en positiv byutvikling.

At kommunens og regionens infrastruktur skal tilfredsstille framtidas krav og bidra til en positiv næringsutvikling og verdiskapning. Dette krever en langt større satsing på utbedring og modernisering av vei- og jernbanenettet til og fra vårt område. En økt veisatsing må ses i sammenheng med en eventuell innføring av veiprising.

At kommunalt næringsarbeid primært skal rettes mot rammevilkår og i liten grad være bedriftsrettet. Kommunens næringspolitikk skal under ingen omstendighet virke konkurransevridende.

Skien Venstre mener at det ikke er en prioritert oppgave for kommunen å inngå som eier i lokale bedrifter. Vedrørende kommunalt eiet bygningsmasse skal det løpende vurderes hvorvidt det er mer hensiktsmessig for kommunen å leie framfor å eie

Skien Venstre vil nøye følge aktiviteten i kommunalt eide bedrifter og selskap. Deres rolle og omfang må løpende evalueres. Det er viktig å ha et nødvendig skille mellom forretningsmessig drift og politisk arbeid.

At Skien og Grenland skal bli et ledende miljø i landet hva gjelder forskning og utvikling, produksjon og anvendelse av alternative energiformer for oppvarming og som drivstoff

Gassrørledning med våt og tørrgass til Grenland. Skien Venstre er positive til gasskraftverk men med ufravikelig krav til CO2 rensing fra dag 1. Det er viktig å beholde og utvikle forskning og innovasjonsmiljøet i Grenland — også innen gass.

Ungdomspolitikk

Ungdommen er fremtiden. Skien Venstre ønsker en by som ser barn og unge som en positiv ressurs, og vil skape en by for og med ungdom. Vi vil øke unges innflytelse i samfunnet, skape arenaer hvor ungdom kan utfolde seg, bedre støttetilbud for unge og legge til rette for en god skolehverdag og varierte fritidstilbud.

Venstre vil:

Deltakelse og demokrati
Synliggjøre ungdomsrådet og øke rådets innflytelse
Videreutvikle skolebesøk på Rådhuset for å skape dialog mellom ungdom og politikere

Venstre vil:

Kultur og transport
Sette opp flere skateramper i kommunen
Fortsette å støtte opp om tilbud som "Stedet" og andre rusfrie fritidstilbud
Sette av flere vegger til lovlig graffiti
Jobbe for at ungdom skal kunne kjøpe barnebillett på bussen fram til de er 18 år

Venstre vil:

Skole og opplæring
Gi alle lærere i grunnskolen etter- og videreutdanning, slik at ingen lærere har mindre enn 30 studiepoeng (et halvt år) i faget de underviser i
Kommunen må tilby flere lærlingplasser, og stimulere til flere lærlingplasser i private bedrifter
Jobbe for å ansette minst én helsesøster på hver videregående skole
Ansette coacher på videregående skoler og ungdomsskoler for å lette på helsesøstrene og lærernes arbeidsmengde, ved at disse hjelper elever som trenger noen å snakke med og løser sosiale problemer
Styrke rådgivertjeneste i grunnskolen og på videregående skole
Kartlegge og følge opp elever som faller ut av videregående skole
Styrke botilbudet for ungdom, ved stimulere til bygging av små, rimelige leiligheter

Venstre vil:

Helse og sosial omsorg
Støtte opp om frivillig rus- og kriminalitetsforebyggende arbeid, for eksempel Natteravnene
Styrke rusomsorgen, slik at unge rusmisbrukere raskere fanges opp og får tilbud om avrusning, ettervern og oppfølging

SENTRUM – DISTRIKT – SAMFERDSEL
For Venstre er det viktig å utvikle Skien sentrum og distriktenes kvaliteter. Vi ser det som svært viktig å opprettholde sentrum som en mangfoldig, travel, hyggelig og vakker møteplass for mennesker, med aktivitet både på dagtid og kveldstid. Det er bare i sentrum dette er mulig. Samtidig ønsker vi å bidra til at distriktene rundt i Skien blir gode områder å leve i.
Sentrum
Venstre vil:
Legge til rette for flere boliger i sentrum, eksempelvis Kverndalen/Lie-området, nord for Schweigaardsgate, Jernbanebrygga, Klosterøya, Meierikvartalet.
Oppmuntre og legge forholdene til rette for omgjøring av gamle bygårder til boliger.
Arbeide videre med opprusting/forskjønning av offentlige byrom i sentrum
At sentrum skal beplantes tett og planmessig.
På sikt få vekk EPA-brua, eventuelt erstattes av ny bru litt lenger ute.
At Skien Videregående skole skal lokaliseres til Lundetoppen eventuelt Kverndalsområdet.

Myke trafikanter
Venstre vil:
Legge til rette for fotgjengere og syklister ved bygging av gang – og sykkelveier, f.eks. langs Mælagata, Hoppestadveien, Luksefjellveien, Bjørntvedtveien og Klyveveien.
Lage et gjennomgående sykkelveinett i sentrum.
Anlegge gang/sykkelvei langs Skienselva på begge sider.

Veier
Venstre vil:
Akseptere veiprising for å få fortgang i arbeidet med opprusting/bygging av vegnettet i Grenland.
At det ved bygging av nye veier må legges til rette for å få gjennomgangstrafikken ut av Skien sentrum. Dette kan for eksempel gjøres ved et nytt ringvegsystem.
Gå imot ny vei over Bjørnstadjordene som vil legge dyrka jord under asfalt og sterkt redusere lokale friområder

Bane
Venstre vil:
Arbeide videre med etablering av en bybane fra Skien til Brevik, i sammenheng med Bratsbergbanen til Notodden.
Få fortgang i bygging av Eidangertunnellen for jernbanen

Boliger
Venstre vil:
Følge tiltettingsstrategi for videre boligbygging med vekt på bybåndet langs elva
Legge til rette for begrenset boligbygging/huskruller i utkantene i Skien slik at etablerte bomiljøer kan opprettholdes, under forutsetning av tilfredsstillende vann- og kloakkløsninger, og under hensyntagen til natur og kulturlandskap

Kulturlandskap
Venstre vil:
Ta vare på det unike kulturlandskapet og den dyrka marka i Gjerpensdalen

Kommunesamarbeid:
Venstre vil:
Skien Venstre vil når andre nærliggende kommuner er klare for å diskutere kommunesammenslåinger stille seg positive til dette.

KULTUR

Venstre vil satse på kultur for å
Styrke vår kulturelle identitet og nasjonale fellesskap.

Fremme kreativitet, samfunnsengasjement og toleranse.
Øke trivselen og derved styrke kommunen som et attraktivt bosted.

Legge grunnlag for verdiskaping.
Skape arbeidsplasser.

Venstre støtter opp om mangfold og bredde i det lokale kulturmiljø: kunst og kunstformidling, husflid og håndverk, skoler og museer, teater og kino, musikk og dans, idrett og friluftsliv, bevaring av kulturmiljøer og kirke-og menighetsliv.

Venstre vil legge vekt på at kulturtilbudet bevisst inkluderer barn, ungdom, eldre, funksjonshemmede og flerkulturelle.
Offentlig støtte og tilrettelegging er viktig for å bevare et mest mulig levende kulturmiljø. For å fremme engasjement, tilhørlighet og kreativitet er det viktig å kanalisere midler til de frivillige organisasjonene.

Venstre vil ta vare på og videreutvikle Skiens kulturminner og særpreg ved å:
Sikre friområder i nærmiljøene for å legge til rette for friluftsliv

Bevare gammel bebyggelse i hht utarbeidet plan

Satse på biblioteket og legge til rett ved å utvide hovedbiblioteket, vurdere en annen plassering(f eks Landmannstorvet) styrke innkjøpsbudsjettet, bevare filialene og holde søndagsåpent i sentrum

Ta vare på og legge til rette for bredden i idrettslivet, prioritere tiltak for barn og ungdom

Profilere Skien som Ibsens fødeby.

Sikre at rullestolbrukere har adgang til alle kulturarrangementer

Videreutvikle kulturskolen som service- og kompetansesenter for kulturlivet

Etablere faste egnede lokaler for kulturskolen

Støtte Grenland symfoniorkester og musikklivet i Skien kirke

Stimulere til et nærmere samarbeid mellom Ibsenhuset, Teater Ibsen, Telemark museum, arkiv og andre kulturinstitusjoner, evt også utenfor Skien

Støtte og legge til rette for de frivillige organisasjonene.

Sikre elevene et kulturtilbud i skoletiden via den kulturelle skolesekken

Sørge for at Brekkeparken blir varig gratis tilgjengelig.
Støtte og legge til rette for kunst og kulturnæring.
Styrke samspillet og kunnskapsutvekslingen mellom næring og kultur i kommunen. Om en søknad kommer til kulturavdelingen bør søkerne også kobles opp mot næringsavdelingen og oppmuntres til å se på de kommersielle mulighetene som kan ligge der.

Øke kulturforståelsen i Vekst i Grenland.

Oppfordre kulturarbeidere til også å tenke næringsutvikling.
Kommunen skal være en tilrettelegger, ikke en produsent.
Det er et stort mangfold av kulturbedrifter i Skien. De bør brukes og utvikles! La disse bedriftene i større grad produsere arrangementer.

LANDBRUK

Skien kommune er Telemarks største landbrukskommune og i en verden med en økende befolkningsvekst hvor det stadig blir større kamp om jordens matvareressurser må vi også vise ansvar her hjemme ved å styrke og legge til rette for et sundt og levedyktig landbruk. Kortreist mat er miljøvennlig mat

Venstre vil:

Hindre utbygging på dyrkbar mark
At kommunen skal sørge for en stabil veterinærordning, slik at de som driver med dyrehold i landbruket alltid har en veterinær tilgjengelig
Legge til rette for gjenbruk av metangass i landbruket til energi og se på mulighetene for bruk av metangass som biodrivstoff
At Skien kommune skal jobbe for mer økologisk landbruk
Fortsatt jobbe for MerSmak
Jobbe for sanering/fjerning av høyspentmastene i Dalsbygda, Omdal, Elset, Solum og Lia i tråd med prosjektet "nettforsterking Grenland" (Statnett)
Gjøre det enklere for bonden ved at de forskjellige kontrollorganisasjonen skal samarbeide mer ved for eksempel kontroller
Arbeide for at kommunen skal ta mer hensyn til landbruket når arealplaner utarbeides.
Kommunen skal legge til rette for aktiv skogdrift. Det nye fjernvarmeanlegget bør i størst mulig grad bruke tømmer fra lokale leverandører.
Oppfordre bønder til å bruke miljøforsvarlig biodiesel
Jobbe for bruk av mer Adblue (katalysatorteknologi) også i landbruket for å minske utslipp av nitrogenoksydgasser (NOx) fra landbruksmaskiner som går på diesel.

Valg 2011

Foto: valg.no

Programmet kan lastes ned ved å klikke HER (PDF format)

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**