Bedre vern av hei og myr

Forskning.no melder av Naturmangfoldloven nå vil bidra til at bedre skjøtsel av truet kystlynghei skal sikre livsmiljøet for denne naturtypen. Dette er også en politikk Venstre legger opp til i sitt program der vi ønsker å verne kystlyngheiområder i kommunen vår. Kvithei ved Hålandsmarkå er et av disse sårbare områdene. Her ønsker vi i større utstrekning å verne det sårbare naturlandskapet og kystlyngheien som finnes der.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


Da den nye Rødlista ble presentert i mai, ble både kystlynghei, slåttemark og slåttemyr vurdert som truet. Idag regner man med at de karakteristiske kystlyngheiene er redusert med 90 prosent. Gjengroingen blir stadig tydeligere. Direktoratet for naturforvaltning har utarbeidet et utkast til handlingsplan for kystlynghei der målrettet skjøtsel i form av beiting, lyngbrenning, rydding i skog og kratt er viktigste tiltak.

Noen av disse virkemidlene er allerede tatt i bruk ved kystlyngheiområdene i Sola. Skogen ryddes for å gi bedre vekstvilkår for kystlyngheien. Det er samtidig viktig å bevare de sårbare områdene, ved at vi f.eks IKKE legger opp til boligetablering og veianlegg her.

Bevar Kvithei

Foto: Anja Berggård Endresen

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**