Lokaldemokratiet er bærebjelken

– Lokaldemokratiet er bærebjelken i et levende folkestyre. Et reelt lokalt selvstyre vil kunne skape ulike løsninger basert på ulike behov, skriver Karin Frøyd som svar på Birgitte Gulla Løken sitt innlegg i ØP.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


Innlegget i ØP (06.06.11) fra Birgitte Gulla Løken under overskriften "Demokrati og/eller byråkrati" tar opp mange ting. Dette krever egentlig flere tilsvar/innlegg, men jeg velger å komme med et tilsvar under ett.

Birgitte Gulla Løken fokuserer på at jeg tydeligvis ikke hadde forstått forskjellen i form og innhold på et landsmøteinnlegg og et leserinnlegg som jeg hadde valgt å kalle hennes innlegg i ØP (07.05.11). Uansett er vel dette en offentlig ytring? Mener man forskjellig på landsmøtet og i ØP’s spalter? Hva er det velgerne i Larvik ikke skulle lese i så fall, men som Høyres landsmøte kunne få høre?

Videre oppfordrer Gulla Løken Venstre til å bekymre seg over lokaldemokratiets stadig dårligere kår under rødgrønn regjering. Ja, uansett regjering er Venstre opptatt av et levende lokaldemokrati. Lokaldemokratiet er bærebjelken i et levende folkestyre. Et reelt lokalt selvstyre vil kunne skape ulike løsninger basert på ulike behov. Her er vi faktisk veldig enige!

Venstre mener at saksutredninger og beslutningsgrunnlaget må være godt faglig forankret før vedtak fattes. Dette er det byråkratene (de offentlig ansatte, uavhengig av forvaltningsnivå) som skal gjøre for politikerne. Disse er gitt sine fullmakter. At det fra tid til annen må utøves skjønn, er naturlig nok en nødvendighet. Ikke alt er nedfelt i lovverk og bestemmelser. Skjønn utøves også av politikere. Slik må det være når det er mennesker som skal ta beslutninger.

Jeg har Larvik kommunes arealplanbehandling for vel et år siden i friskt minne der et knapt politisk flertall i flere viktige saker foretok avveininger og fattet beslutninger som etter Venstres mening tok lite hensyn til bærekraftig arealpolitikk, gjeldende Plan- og bygningslov og Rikspolitiske retningslinjer. Dette avstedkom både innsigelser og meklingsmøter hos Fylkesmannen. Venstre mener at dette er et godt eksempel på hvordan overordnede myndigheter (både byråkrater hos fylkeskommunen og fylkesmannen samt fylkespolitikere) fungerer demokratisk på en betryggende måte. Nå våren 2011 har det vært forsøk fra et knapt politisk flertall om omkamp på tilrettelegging for mer handelsareal på Faret og også søknad om godkjenning av kommunen som typisk turiststed med flere søndagsåpne butikker. Fylkesmannen I Vestfold har i begge disse sakene satt foten ned.

Det er lokaldemokrati å sikre innbyggernes helse (folkehelseperspektiv). Likeledes er det lokaldemokrati å sikre tilgang til rekreasjonsområder og lekearealer i nærheten av boligområdene våre samt hindre uønsket nedbygging av LNF-områder og i strandsonen spesielt. Vi har verdifulle kulturminner, kulturmiljøer og et naturmangfold. En skal være på vakt lokalt for at utbyggerinteressene med profitt på kort sikt skal favoriseres og gå utover allmennhetens interesser og hensynet til fellesskapet i et mer langsiktig perspektiv.

Birgitte Gulla Løken siterer, til inntekt for sitt syn, tidligere KrF-politiker og fylkesmann Lars Korvald. Jeg velger her å sitere nåværende fylkesmann i Vestfold, tidligere Høyre-byråd og hennes partifelle, Erling Lae, som uttaler dette i et innlegg i ØP (16.05.11) som et motinnlegg til Gulla Løkens innlegg (07.05.11): "Ordførerkandidater må gjerne arbeide for systemendringer — det er demokratiets kjerne. Men de kan ikke kritisere offentlig ansatte for å gjøre den jobben de er satt til å utføre." Videre skriver han: "Unnlater fylkesmannen å gripe inn, ville det ikke bare være tjenesteforsømmelse, men også et demokratiproblem".

Helt til slutt vil jeg få presisere at Venstre er et parti uavhengig av særinteresser. Vi forsøker å ivareta fellesskapets og den enkelte borgers beste.

Karin S. Frøyd
Larvik Venstre

Innlegget er også publisert på ØP-debatt

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**