Landbruk

Bonden er en selvstendig næringsdrivende med et spesielt forvalteransvar. Derfor er det viktig at grundermentalitet og nytenkning får en sentral plass innenfor landbruket. Lokale myndigheter må i større grad få lov til å se landbrukspolitikken i sammenheng med øvrig næringspolitikk.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


Landbruksfagene på Høgskolen i Nord-Trøndelag er sammen med den samlede landbrukskompetansen i fylket essensiell i videreutviklingen av en moderne og robust landbruksnæring i fylket.

Venstre vil derfor ha en full gjennomgang av regelverket med sikte på en kraftig modernisering, færre skjemaer og enklere retningslinjer. Venstres forslag om å fjerne delingsforbudet i jordloven er et ledd i dette.

Venstre vil ha et sterkt landbruk og økt landbruksproduksjon i Nord-Trøndelag. Nord-Trøndelag skal fortsatt ha en allsidig husdyr- og planteproduksjon. Det skal satses både på volum, småskalaproduksjon og tilleggsnæringer.

VENSTRE VIL:
Gi en egen fylkeskommunal investeringsstøtte til de mest kapitalkrevende husdyrproduksjonene (særlig melk og kjøtt)

Øke satsningen på kompetanse og rådgiving for å få en god utvikling av landbruket

Ha økt satsning på økologisk landbruk for å nå målet om 20 % økologisk landbruksproduksjon innen 2020

Øke støtten og rådgivningsinnsatsen for å stimulere til økt produksjon av fornybare energikilder fra landbruket

Bygge nye fylkeskommunale bygg i tre for å sikre en raskere overgang til fornybare materialer

Støtte arbeidet med utbygging av mini-, mikro og småkraftverk, samt satse på bioenergi, der dette ikke kommer i vesentlig konflikt med verneverdier og biologisk mangfold.

Stimulere til økt satsning på nisjemat, opplevelser og tilleggsnæringer i landbruket.

Videreføre arbeidet med å videreutvikle kystskogbruket og bidra til å stimulere til en økning av investeringene i skogkulturen i Nord-Trøndelag.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**