Nordland fylkes økonomiplan 2012-2015

Økonomiplanen for Nordland fylke viser at vi har mange ressurser tilgjengelig og kan tilby våre innbyggere gode tjenester på mange områder. Det betyr ikke at vi ikke kan bli enda bedre og utnytte våre ressurser mer effektivt. Vårt mål er at ressursene vi setter inn er et aktivum for å bedre kvaliteten i alle fylkeskommunale tjenester.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Innlegg fra Venstre under fylkestingsdebatten om Nordlandfylkes økonomiplan 2012-2015

Innlegg av Franziska Wika:
NÆRING
Venstre arbeider for opprettelse av flere Næringspriser, i tillegg til allerede eksisterende næringspris for kvinner. Eks. på nye næringspriser kan være ;

1. årets mest innovative
2. årets sosiale entreprenør
3. årets nykomling

Da har vi næringspriser som speiler det vi ønsker skal skje i nordlandsk næringsliv – etableringer, innovasjon og bedrifter som tar samfunnsansvar:-)
Prisen (penger og ære) vil stimulere næringslivet til økt satsning på de områder vi prioriterer. Forslaget er kommet inn verbalt i øk.planen, med tanke på å utarbeide kriterier for hver kategori og forberedelser for avsetting midler fra 2013.
Det er fortsatt viktig at det blir enkelt for næringslivet å orientere seg i forhold til virkemiddelapparatet og de muligheter som ligger av tilgjengelige midler. Nordland må utøve en aktiv medeier-rolle i Innovasjon Norge for å få dette til!

UTDANNING
Styrking av Fagskolen innen psykisk helse og pleie/omsorg fra 2 klasser i 2012 og 2 klasser I 2014. Hensikten er å sikre kompetanseheving i kommunene ifb. med Samhandlingsreformen

KULTUR
Nordland Fylke er et kulturfylke, og økonomiplanen legger opp til å fortsatt ivareta den rollen. God helse skapes utenfor sykehusene. Fylkeskommunen vurderer I planperioden å innføre ei folkehelseuke i Nordland, med aktiviteter i hver kommune. Målet for uka er å øke fysisk og mental trening blant Nordlands befolkning.

Venstre vil være en aktiv medspiller for at økonomiplanens intensjoner følges opp.

Innlegg av May Valle:
SAMFERDSEL
Fylkesråden for samferdsel påpekte at samferdsel ikke er et minusområde. Økonomiplanen legger opp til vekst. Vi investerer 1,7 milliarder kroner i vei i planperioden. Vi avsetter investering i 110 mill. til utbedring av fergekaier.
Det brukes 14 mill. årlig til trafikksikkerhetstiltak og det er avsatt 3 mill årlig til rassikring. 40 mill. brukes til reparasjon av fylkesveibruer.

Planlegging på Glombergan er i gang. Dersom vi får bompengefinansiering kan vi tar alle tre strekningene. Innen rimelig god tid får vi dette på plass.
Meløy har grunn til å juble.

Samferdselssektoren arbeider kontinuerlig med å rekruttere kompetanse. Vi mangler arbeidskraft og har utfordringer i planleggingskapasitet.

Avslutningsvis gjorde fylkesråden oppmerksom på at klimautfordringa er i dag den største utfordringa i samferdselssektoren.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**