Samisk næring og samisk kultur

Reindriften er den avgjørende kulturbærer som sikrer at vår sørsamiske urbefolkning klarer å videreføre sitt språk og sin kultur. Som primærnæring er reindriften svært utsatt ved at de fleste utviklingstiltak kommer i konflikt med næringens beitegrunnlag.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


Venstre vil bidra til at reindriftsnæringen sikres en fremtid i Nord-Trøndelag. Det må legges til rette for mer effektiv uttak av skadedyr og større ressurser til forebyggende tiltak mot rovdyrskader i reindriftnæringen. Tilskuddsordningen for reindrift i det sørsamiske området endres, slik at tilskuddene gir på grunnlag av antall dyr på beite, og ikke slaktede dyr.

Samfunnet har et ansvar for å gi urbefolkningens kultur i Nord-Trøndelag anledning til å utvikle seg på egne premisser. Venstre vil styrke de sørsamiske institusjonene. Samisk formkultur skal vies særlig oppmerkesomhet og sikres bevaring og utvikling gjennom opplæring og forskning.

Venstre vil:
Ta hensyn til reindriften i arealplanleggingen

Redusere rovviltskadene på rein

Videreføre satsningen på samisk kultur gjennom regionalt utviklingsprogram.

Styrke Saemien Sijte

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**