Skole og utdanning

Venstre vil styrke den offentlige skolen gjennom å gjenreise respekten for læreren og fagkunnskapen. Alle skal ha mulighet til å utnytte sine evner og skaperkraft. Kvaliteten i skolen er avhengig kompetente, motiverte og trygge lærere og skoleledere. Venstre er positiv til friskoler, og ser på disse som et supplement til den offentlige skolen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


Det politiske ansvaret for skolen ligger hos folkevalgte nasjonalt, regionalt og lokalt. Et engasjert nærmiljø er nødvendig for å skape gode og selvstendige skoler. Venstre ønsker en skole som ikke kveles av byråkrati.

Venstre vil:
Utvikle lærernes kompetanse og motivasjon gjennom å innføre et kompetanseår for lærere også i den videregående skolen

Drive aktiv rekruttering av de best kvalifiserte lærerstudentene fra utdanningsinstitusjonene og øke antallet lektorer i den videregående skolen

Utvikle et opplegg for bedre innsyn i kvaliteten på undervisning og læringsmiljø i skolen

Sørge for gode opplæringsprogrammer for skoleledere innen pedagogisk arbeid, drift og utvikling av skolen.

Styrke yrkesfagene gjennom satsning på økt kompetanse, praktisk mestring og læring

Øke satsningen på rådgivningstjenesten og karriereveiledning i videregående skole

Videreføre konklusjonene i oppvekstkommisjonen gjennom:
a) Et læringsmiljø som har plass for alle og som er preget av ambisjoner og forventninger
b) Strategiske og forpliktende tiltak for å styrke barn og unges grunnleggende ferdigheter i Nord-Trøndelag
c) Barn og unges helse, med vekt på forebyggende tiltak, fysisk fostring og styrking av helsetjenesten
d) Samordning av hele oppvekstløpet i Nord-Trøndelag slik at tiltakene kan settes inn på det tidspunkt de gjør størst nytte

Bekjempe frafall i videregående opplæring ved og sette inn tiltak tidlig i grunnskolen

Styrke satsningen på hospiteringsordninger for ungdomskoleelever

Øke læreryrkets anerkjennelse

Støtte ungt entreprenørskap og bidra til økt fokus på entreprenørskap i skolen

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**