Behold timetallet i skolen

Venstres folkevalgte kan ikke akseptere at uansvarlig budsjettering går ut over kvaliteten i skolen. Derfor vil jeg stemme mot reduksjon av timetall og lærerressurser, sa Geir Helge Sandsmark på møtet i Hovedutvalg for Undervisning og Oppvekst, 8. juni. Les innlegget her:

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


Det vi ser her, er resultatet av at posisjonspartiene vedtok et urealistisk budsjett for 2011. Rådmannens forslag til reduksjoner ble tilbakevist uten at dette ble fulgt opp med penger. Det er dette vi nå ser resultatet av i dette utvalgets økonomirapport og for kommunen totalt sett. Selv om fylkesmannen ikke fant grunnlag for å underkjenne selve budsjettet, utrykker fylkesmannen i sitt svar på lovlighetsklagen flere av de samme bekymringene jeg nå nevner.

Geir Helge

Foto: Esteban Reyes

Venstres folkevalgte kan ikke akseptere at uansvarlig budsjettering går ut over kvaliteten i skolen. Derfor vil jeg stemme mot reduksjon av timetall og lærerressurser.

Geir Helge foreslo endringer i rådmannens forslag til vedtak, slik at Venstres forslag samlet ble:

1 strykes (reduksjon av rammetimetall)
2 Fryse driftsarter: inventar/utstyr og vedlikehold. Effekt ca 400.000,-
3 Halvering av tilbud om leksehjelp fra og med skolestart 2011. Effekt ca 500.000,-
4 Forslag om revurdering av brukerbetaling SFO. Effekt ca 250.000,- (ytterligere økning i
brukerbetaling på 100pr. hel plass), mot rådmannens forslag om økning på 150,- kr pr. plass
5 Forventet forsterket effekt av allerede iverksatte tiltak, effekt 4,7 mkr
6 Gjennomgå samtlige vedtatte investeringsprosjekter med tanke på budsjettrammer og
fremtidige kostnader.
7: Hovedutvalget ber rådmannen om forløpende rapportering på oppnådd og prognostisert effekt av alle tiltak
8: Hovedutvalget ber formannskapet innstille på at Hovedutvalg for Undervisning og Oppvekst får økt sin ramme med 1 700 000, – kr

Dette ble nedstemt av posisjonen som bare ville beholde kuttet i rammetimetallet i tillegg til oppnådd effekt av allerede iverksatte tiltak.

Se også oppslag i Halden Arbeiderblad 9. juni (papiravisa) og her

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**