RNB: Venstre med tydelig alternativ

Venstre prioriterer en målrettet satsing på noen områder hvor det er påkrevd at vi får en mye mer offensiv og tydeligere kurs i vårt RNB-opplegg. Dette gjelder spesielt en nødvendig satsing på skole, utdanning og forskning, det gjelder en framtidsrettet og nyskapende næringspolitikk, det gjelder en ambisiøs miljø- og klimapolitikk og en målrettet politikk for fattigdomsbekjempelse.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**

Borghild Tenden

Foto: Venstre

Stortingets finanskomite avga i dag innstilling til Revidert nasjonalbudsjett for 2011. Innstillingen viser at det er Venstres alternativ som er det mest tydelige og omfattende i forhold til Regjeringens opplegg. – Regjeringens forslag til årets budsjettrevisjon ikke løser de utfordringene Norge står overfor. Regjeringens forslag er om mulig enda mer politikkfritt enn vanlig og det bekrefter det mønsteret vi har sett de siste årene, nemlig at regjeringen ikke har noen plan eller politisk retning for Norge som det styres etter, påpeker Venstres politiske talskvinne Borghild Tenden.

Svekket miljø- og klimainnsats
Venstre er spesielt bekymret over at den samlede miljøprofilen etter rnb-forslaget er svekket med om lag 1 mrd. kroner. – Jeg konstaterer at dette dessverre ikke er et unntak, men snarere regelen. Hvert år kutter regjeringen rundt 1 mrd. kroner i forhold til den «papirbevilgningen» til klima- og miljøtiltak som med brask og barm ble gjort i den ordinære budsjettrunden noen måneder før. Venstre mener det er bekymringsfullt at kutt i de samlede bevilgningene til CO2-rensing på Mongstad ikke kompenseres med økt satsing på andre miljø- og klimaområder, som for eksempel kollektivtransport, klimaforskning, økt satsing på alternativ energi og miljøvennlig næringsvirksomhet. Forslaget til revidert budsjett avslører dessverre at regjeringen verken har noe engasjement i eller en reell vilje til å satse på miljø- og klimatiltak. Det lover ikke godt for den varslede klimameldingen til høsten, og for regjeringen er det åpenbart viktigere å bore etter olje i nordområdene enn å satse på klimatiltat, sier Tenden.

Vil satse på framtiden

Studenter, høgskole, universitet, studier

Foto: Microsoft

Venstre etterlyser også en vilje til å satse på framtiden — på skole, forskning, nyskaping og de minste bedriftene. – Det er bred politisk enighet om at det er kunnskap vi skal leve av i fremtiden. Da må regjeringen satse, ikke bare prate. Regjeringen innrømmer selv i budsjettet at norske lærere fortsatt ligger under OECD-snittet når det gjelder etter- og videreutdanning, men likevel er det ikke én ny krone til nettopp dette. Det er også uforståelig for meg at ikke regjeringen benytter sjansen til å øke bevilgningene til universiteter og høyskoler, all den tid vi vet antall søkere til høyere utdanning fortsetter å vokse, sier Tenden
Nøkkelen til en god skole er bedre og mer motiverte lærere. Venstre prioriterer spesielt en økt satsing på å få bedre og flere lærere. Det er investering i kunnskap og investering i framtid. Venstre foreslår en samlet økt satsing på skole og lærer med 400 mill. kroner. Jeg vil spesielt trekke fram at Venstre foreslår en ekstrabevilgning på150 mill. kroner for kompetanseheving/lærerløft, 125 mill. kroner til å rekruttere flere lærere, påpeker Tenden.

650 mill til forskning

Forskning, medisin, helse

Foto: Microsoft

Venstre vil ikke akseptere hvileskjær og kutt i forskning og høyere utdanning. Vi må ha målrettet satsing. Fra å være ledende er Norge i ferd med å havne ordentlig i bakleksa når det gjelder vilje til å satse på forskning. – Vi må både øke de årlige bevilgningene til grunnforskning, og satse målrettet på miljø- og klimaforskning, men vi må også gi økonomiske insentiver for næringsliv og andre til å satse mer på forskning. Venstre vil også styrke Skattefunn-ordningen og fremmer derfro en rekke forslag om dette i Venstres alternative opplegg. Samlet forslår Venstre økt satsing på forskning og høyere utdanning på om lag 650 mill. kroner. Det er investering i kunnskap og investering i framtid.

Flere nye bedrifter

Industri, tannhjul

Foto: Microsoft

Tenden understreker at vi trenger mange, mange flere nye bedrifter i framtiden om velferden skal sikres for kommende generasjoner. – Skal vi få dette til må vi legge til rette for at flere vil starte for seg selv — ikke minst flere kvinner. Da må vi ta bort alle diskriminerende regler og ordninger for selvstendig næringsdrivende. Det må bli bedre skatteregler, det må bli bedre sosiale ordninger, det må bli et enklere regelverk, bedre tilgang på risikokapital og lavere oppstartskostnader. Venstre foreslår derfor en samlet økt satsing på småbedrifter og næringsliv på 520 mill. kroner, samt en målrettet skattelette for næringslivet på om lag 1,4 mrd. kroner, sier Tenden.
Tenden vil spesielt peke på forslag om å styrke de selvstendig næringsdrivende sosiale rettigheter bl.a. ved å bevilge om lag 160 mill. kroner til økt kompensasjon ved egen sykdom fra 65 til 80 pst., gjeninnføre tilskudd til ulønnet arbeidsinnsats i Skattefunn, styrket satsing på reiselivstiltak med 30 mill. kroner og 30 mill. kroner til flere forsknings- og utviklingskontrakter. Venstre har de siste årene tatt en rekke initiativ i Stortinget for å få redusert næringslivets kostnader knyttet til et stadig øktende skjemavelde. – Dette følger vi opp i revidert budsjett ved bl.a. å foreslå å opprette et eget norsk regelråd, etter modell fra svensk suksess og redusere gebyrene til Brønnøysundregistrene med 25 pst, sier Tenden.

Styrking av kollektiv- og togtilbudet

Lokaltog til Skøyen ved Årnes stasjon

Foto: Sesselja Bigseth

Venstre mener at det er behov for en forpliktende opptrappingsplan for å satse målrettet på jernbane. Derfor foreslo Venstre 10 mrd. kroner mer til jernbane enn noen andre da Nasjonal Transportplan ble behandlet i Stortinget sist vår. Derfor foreslo Venstre mer enn 1 mrd. kroner mer til jernbanen i vårt alternative statsbudsjett i 2011. – Framtiden er de miljøvennlige løsningene. Derfor foreslår Venstre økte bevilgninger til jernbane, sykkelveier og øvrig kollektivtransport på 650 mill. kroner i revidert nasjonalbudsjett. Venstre går også mot regjeringens forslag om økt utbytte fra NSB på 93,5 mill. kroner. Det er ingen tvil om at NSB trenger all den ekstra egenkapital selskapet kan få for å løse de oppgaver som ligger foran selskapet, mener Tenden.

Målrettet fattigdomsbekjempelse

Fattigdom

Foto: Microsoft

Venstre vil først og fremst prioritere de som trenger det offentliges hjelp aller mest. Venstre har et spesielt engasjement i å få løftet flere fattige barn og barnefamilier ut av fattigdom. Venstre foreslår å bevilge samlet om lag 1 mrd. kroner til ulike tiltak for å bekjempe fattigdom, nasjonalt og internasjonalt i forslaget til revidert nasjonalbudsjett. Bl.a. flere målrettede tiltak som å bevilge 300 mill. kroner til å øke sosialhjelpssatsene med ca. 15 pst. eller tilsvarende 712 kroner mer pr. mnd. for en enslig sosialhjelpsmottaker. Venstre foreslår også å bevilge 75 mill. kroner til gradert foreldrebetaling i barnehager slik at de aller fattigste betaler mindre enn i dag og en økt satsing på ulike rusrelaterte tiltak på 175 mill. kroner og 50 mill. kroner til ulike tiltak for å hjelpe barn og unge med skrivevansker og for å motvirke «drop-out» av videregående skole.

Flere sykehjemsplasser
Venstre foreslår videre at Norge skal ta i mot 250 flere kvoteflyktninger enn i regjeringens forslag slik at det totale antallet øker med 500 i 2011, øke adopsjonsstøtten til 1 G, tiltak som sikrer villaksen, innføring av selvstendig rett til pappaperm for alle fedre, og 1 000 flere sykehjemsplasser enn i regjeringens opplegg.

Se alle Venstres forslag i revidert nasjonalbudsjett her:

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**