Retningslinjer for bruk av fortausarealer og annen offentlig grunn

Dag Jørgen Hveem (V) fremmet følgende tilleggsforslag da HU for plan, miljø og tekniske tjenester behandlet retningslinjer for fortausareal: I dokumentet “Torg- og fortausareal” for Risør sentrum; “Regler for handel og bruk av offentlig areal i sentrum” foreslås at pkt 4-2 utgår og erstattes med: “Ved vareutstillinger o.l. på fortau skal det tas tilbørlig hensyn til myke trafikanter, herunder bl.a. gående, rullestolbrukere, svaksynte mv.”

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**

 Dag Jørgen Hveem (V) ønsket noen presiseringer i de kommunale etningslinjene for bruk av fortau

Dag Jørgen Hveem (V) ønsket noen presiseringer i de kommunale etningslinjene for bruk av fortau
Foto: Jan Einar Henriksen

Begrunnelse:
En 80 cm-regel er lite hensiktsmessig, særlig fordi dette ikke har vært og neppe blir noe stort problem. Det er vanskelig å se noen stor interessemotsetning; myke trafikanter ønsker som andre et levende handelssentrum, og handelsstanden ønsker selvsagt ikke å redusere tilgjengeligheten for verken rullestolbrukere, svaksynte eller andre. Tvert imot. En stivbeint 80 cm-regel er tar ikke opp i seg at det varierer hva ulike fortausarealer fornuftig kan “absorbere” av vareutstilling mv, som generelt er positivt for livet i sentrum.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**