Et liberalt blikk på bystyremøtet i juni 2011

Periodens nest siste møte var preget av surrealisme og en totalt fraværende miljøopposisjon. SP leverte et ultimale eksemplet på at politikk handler mer om personer enn programfestede lovnader. Sosialdemokratene sviker sine tilitsvalgvenner. Og Frp framstår mer lyseblått og økonomisk ansvarlig enn sosialdemokratene.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**

Terje Cruickshank

Terje Cruickshank
Foto: Pryd Studio AS

Det er mye økonomi i juni møtet da både første tertialmelding og perspektivmeldingen behandles da. Mesteparten av tiden og diskusjonene gikk med til disse sakene. Men mang en valgkamp inspirert debatt ble det jevnt utover dagen. Skjønt saken som skapte mest debatt og hadde flest forslag var en komité navnedebatt — få ting engasjerer vel mer enn "hva skal barnet hete".

Sakskartet var som vanlig fyldig og mange ord . for andre gang på rad var det ingen ettersendte eller ad-hoc saker på programmet, det er da en lovende start for ny rådmannen.

Det mest skuffende under dagens bystyrebehandling var at den tradisjonelle miljøopposisjonen, eller miljøvennene Venstre, Rødt, SV, SP og Krf ikke på noen måte klarte å samle seg eller ha noen felles fokus på miljøsaker. Selv et godt og "uskyldig" forslag fra Rødt under behandlingen av Landbruksplanen som gikk på Rønvikjordene fikk bare Rødts og Venstres stemmer. Likeså under behandlingen av bypakken Bodø var det kun Venstre og Rødt som tydelig fremmer tanker og visjoner om en miljøorientert framtid.

Litt sak for sak kommentarer.
– Perspektivmeldingen

Nettgraf

Til tross for en lang og valgkamporientert debatt var det ikke et eneste alternativ forslag under behandlingen av Perspektivmelding fra Bodø kommune 2012-2021. Bare opposisjonen og posisjonen som hagler løs på hverandre og bruker billig retorikk og hersketeknikker i en monolog fra talerstolen. Perspektivmeldingen bar nok litt preg av at rådmannen er ny i sin posisjon. Tidligere rådmann var flink til å peke ut og prioritere noen veivalg i sine perspektivmeldinger, men undertegnede føler at dette i noen grad manglet denne gangen. Greit nok, for da legger administrasjonen litt mer opp til at politikerne framover i sterkere grad involvere seg i prioriteringsarbeidet, spørsmålet blir mer om de evner dette.

– Tertialrapportene

Penger, sedler

Ganske lik debatt/monolog fra talerstolen var det under behandlingene av tertialrapportene fra kommunen og de kommunale foretakene. Venstre ble alene i et forslag som gikk mot forepørselen fra Team Bodø KF om tilnærmet gratis kassakreditt hos kommunen for å redusere kapitalkostnadene i deres prosjekter. Ellers var det ingen som fremmet forslag under behandlingen av disse tertialrapportene.

– Politisk styringsmodell

Eksempel på OPS modell

Det har lenge vært et ønske om å gjøre noe med strukturen til komiteene og de politiske verkstedene, så dette var en ønsket sak for alle partiene. Forslaget fra arbeidsgruppen som har jobbet denne fram ble vedtatt utenom en viktig endring der SV gikk for å redusere tillitsvalgtes innflytelse. I dagens modell utgår administrasjonsutvalget fra formannskapet med fem politiske representanter og to tillitsvalgte, men forslaget var at formannskapet i framtiden som helhet skulle utgjøre et organisasjonsutvalg + 3 tillitsvalgte. En endring som både ville gitt de ansatte mer innflytelse og ville vært mer kostnadseffektiv med at man sparte et utvalg. Men dette gikk altså sosialdemokratene mot og bevarte dagens modell!

Et nesten enstemmig bystyre vedtok en modell med to komiteer. Komité for levekår var det ingen debatt om, men den store og lange debatten ble om hva den andre komiteen skulle hete. Opprinnelig forslag var komité for Miljø- og byutvikling. Her var det selvfølgelig ordet "by" som skapte harme hos noen. Det var mange alternative forlag på bordet, Venstres ønske var komité for miljø- og næringsutvikling da både ordet utvikling, miljø og næring er viktige områder. Det var også andre gode forslag, men med knappes mulig margin 20-19 inkl Venstres stemme endte man opp med dagens navn, PNM-komité (plan, næring og miljø).

– Næringsplan for landbruket i Bodø kommune

Korn i solnedgang på Holm gård i Hurum. Landbruk.

For n-te gang ble landbrukskontorets plassering diskutert. Venstre fremmet et forlag som ble nedstemt under komitébehandlingen om at Landbrukssjefen eller ledelsen av landbrukskontoret skulle ha kontorsted Misvær. Et tilsvarende forslag ble på ny fremmet av Høyre, mens SPs Ingrid Lien gikk steget lengre og ville ha hele kontoret lagt til Misvær. Lien´s forslag led samme skjebne som Venstre og ble nedstemt, men Høyres forslag fikk et stort flertall — kun bybonde Jon Albert Alstad fra SP og SVs representanter stemte mot.

To oversendelse forslag fra Venstre under komitébehandlingen om å se på mulig Saltensamarbeid landbrukskontorene i mellom og at framtidige landbruksplaner skal inngå som en del Strategisk Næringsplan ble videreført og fikk sågar verbal skryt fra Krf.

Rødt forsøkte å fremme et relativt uskyldig forslag på at nå måtte man begynne å se på hvordan de grønne flekkende som er igjen på Rønvikjordene etter kompromisset mellom kommunen og fylkeskommunen skal forvaltes og hvilke muligheter som finnes. Men det ser ut som det er bare Rødt og Venstre igjen i bystyret som fortsatt er opptatt av byens grønne ryggrad.

– Bypakke Bodø

buss saltenbilruter

Denne saken skapte overraskende stor debatt. SV følger lojalt fylkestingsgruppen og fylkesrådet og våger ikke mene noe lokalt om dette, men debatterer kraftig for bypakken som den endelige utopi. Rødt og Venstre vil ha satsning på alt annet enn firefeltsvei, og gikk fortsatt mot hele konseptet. SP og Krf holder stort sett kjeft under disse debattene og nikker stilltiende til AP og bypakke Bodø gruppens forslag. Frp vil ha masse vei og intet kollektiv, og forutsetter fullfinansiering fra staten så de er litt i sin egen verden. Høyre derimot hadde gjort et godt stykke alternativ arbeid og hadde et meget konstruktivt og gjennomarbeidet alternativ forslag som bl.a innebar rushtidsavgift/ tidsdifferensiert bompenger med mer. Men dette fikk bare støtte fra Rødt og Venstre.

Selv om det var mange nok andre viktige saker på bystyrekartet var noe av piffen falt ut av noen og enhver etter hvert som forhandlingene drev fram og sommerdagen utenfor ble mer og mer fristende. Rommet for politisk påvirkning er ikke i Bodø bystyre — dette er bare et rom for sandpåstrøing og billige retoriske politiske poenger fra byens talerstol. Derfor ble resten av sakkartet relativt raskt banket gjennom av ordføreren, kun avbrutt av en og annen enkelt kommentar fra opposisjonen som posisjonen tradisjonen tro bare lot stå ubesvart eller neglisjert med sitt posisjonshovmod.

Nå er det sommerferie og valgkamp. Det blir et "valgkamp" bystyre den 8.september — fire dager før valgdagen. Det kan vel ikke bli annet enn et rent gallerispill. Det blir dog interessant å se på om posisjonen holder like sterk under forhandlingene da, eller om småpartiene i større grad løsriver seg fra Arbeiderpartiets pisk. Forhåpentlig vil posisjonen endre seg etter 12.september og man får et bystyre hvor Venstre er i posisjon, hvem vi vil samarbeide med er åpent, men at Sentrumspartiene burde finne sammen er et stort ønske fra undertegnede. Om det blir til AP eller Høyre man samarbeider med er mindre vesentlig, dog er nok det aller beste for fremming av politiske verksteder, borgerinkludering og åpenhet at sentrum-høyre er de som finner sammen og har et flertall etter valget — god sommer og godt valg!

Terje Cruickshank
Gruppeleder Bodø Venstre.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**