Kommuner bør få vindkraft-inntekter

Venstre ser med uro på at det igjen brygger opp til konflikt om planer om utbygging av vindkraft på Agder. Venstre mener at staten nå må ta ansvar for å stimulere til økt lokal velvilje, ved i større grad å fordele inntektene fra vindkraftproduksjonen til lokalmiljøet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


I dag er det tverrpolitisk enighet om at det er behov for utbygging av vindkraft i Norge. Agder har vist seg å være en av de aller mest lovende landsdelene når det gjelder tilgang på vindressurser, både på land og i kystnære farvann. Venstre er utålmodig etter å ta i bruk disse verdifulle, evigvarende naturressursene. Det vil være et viktig bidrag til å redusere klimagassutslippene, og

Klima, miljø, vindmøller

det vil gjøre oss mindre avhengige av importert kraft fra utlandet. Dessuten mener vi at det er viktig at vårt næringsliv og våre forskningsinstitusjoner kan få sin rettmessige plass i den nye, grønne lavutslippssamfunnet som den industrialiserte verden nå må endre seg til. Da haster det med å etablere et hjemmemarked for vindkraftproduksjon.

For å få til dette mener Venstre at vertskommuner for vindkraft må få en rettmessig andel av fortjenesten når de stiller sin naturkapital til disposisjon for kraftutbygging. I tillegg til gode støtteordninger, må vindkraftprosjektene sikres støtte og legitimitet i de berørte lokalsamfunn. I dag er vindkraftkommunene ikke sikret en andel av den verdiskapningen som deres vindressurser danner grunnlag for.

Norge har et 100 år langt regime for vannkraft med ulike ordninger som ivaretar berørte lokalsamfunns interesser. Vannkraftkommunene har lovbestemte rettigheter som gir dem en andel av verdiskapningen og kompenserer for de miljømessige ulempene ved en utbygging. Naturressursskatt, konsesjonsavgifter og konsesjonskraft gir i dag vertskommuner for vannkraft stabile inntekter. Vannkraftutbygging har derfor i stor grad skjedd gjennom positivt samarbeid med berørte distrikter.

Venstre mener vindkraftutbygging har mange paralleller til vannkraftutbygging. Man utnytter en evigvarende energiressurs, i form av vannet som renner eller vinden som blåser. Ressursene må utnyttes der de befinner seg. I motsetning til fossile brensel, er vindkraftens og vannkraftens miljøproblemer av lokal karakter: Det er ingen utslipp til atmosfæren, men de fornybare energikildene innebærer nedbygde arealer og landskapsinngrep og kan forstyrre dyre- og fugleliv. Naturressursskatt for vannkraftanlegg ble utformet i 1996, og det stod et bredt politisk flertall bak ordningen. Venstre mener den prinsipielle argumentasjon Stortinget la til grunn for innføring av naturressursskatt på vannkraft for 12 år siden i aller høyeste grad er overførbar til vindkraft. Det er urimelig at lokal naturkapital stilles til kraftprodusentenes disposisjon uten godtgjørelse til berørte lokalsamfunn.

Samtidig mener Venstre at det også er viktig at skatteordningene ikke gjør vindkraft ulønnsomt. En økt skattebelastning i dagens situasjon vil være et nytt hinder for utbygging av vindkraft. Venstre mener derfor at naturressursskattens utforming er ideell. For vannkraft er naturressursskatten utformet slik at den skatten som går til de berørte kommunene trekkes fra skatten som betales til staten. Dersom man ikke går i overskudd eller overskuddet er mindre enn naturressursskatten, kan fradraget trekkes fra i senere skatteår. Derfor utgjør ikke naturressursskatten en økt skattebelastning for utbygger, men er en vridning fra statlig til kommunal beskatning. Det er rimelig at staten på denne måten avser deler av sine skatteinntekter til kommuner som med sin natur bidrar til å nå nasjonale målsetninger om økt fornybar energiproduksjon.

Venstre mener en tilsvarende ordning for vindkraftsektoren må utformes med nødvendige tilpasninger. Så lenge skatten utformes slik at den ikke medfører økte utgifter på utbygger, bør ikke en slik ordning være til hinder for mer vindkraft. Tvert imot vil utbygger bli møtt av mer velvillige lokalmiljø, og dermed redusere et vesentlig hinder mot vindkraftutbygging i dag. Kommunene vil få langsiktige og stabile inntekter, som er lovfestede rettigheter og ikke gjenstand for forhandlinger.

Stein Inge Dahn

Vi mener en naturressursskatt for vindkraft vil være både god klimapolitikk og god distriktspolitikk. Utbyggere får tilgang til kommersiell utnyttelse av lokale vindressurser i et kraftmarked som i økende grad verdsetter fornybar, CO2-fri kraft. Venstre utfordrer med dette Agders politikere om sammen å fremme krav om en slik skattereform overfor regjering og Storting.

Stein Inge Dahn
2. kandidat Venstre fylkestinget Vest-Agder

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**