Uttalelse: Kontantstøtte bør bare gjelde ettåringer

Venstres landsstyre mener kontantstøtten er viktig for å gi barnefamilier frihet, men at ytelsen kun bør gjelde barn mellom ett og to år.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


Uttalelse fra Venstres landsstyre 19. juni

Alle barn i Søgne bør ha tilbud om barnehageplass.

Foto: .

Kontantstøtten ble innført for å gi familier mer tid til selv å ta omsorgen for egne barn og for å gi familier reell valgfrihet når det gjelder omsorgsform. I dag kan kontantstøtte gis for barn mellom ett og tre år som ikke har fulltidsplass i barnehage. Ytelsen kan maksimalt mottas i 23 måneder. Full støtte er kr 3 303 per måned. Venstre vil vurdere ytelsens størrelse etter at denne er gitt en ny innretning, slik at denne sikrer reell valgfrihet.

Venstres landsstyre har merket seg at flere analyser viser at kontantstøtten har negativ effekt for bruk av barnehage og dermed på kvinners yrkesdeltakelse.

Brochmann-utvalget understreker i NOU 2011:7 Velferd og migrasjon at barn i innvandrerfamilier sjeldnere går i barnehage enn andre barn, og at familiene har et høyere forbruk av kontantstøtte. Dette gjelder særlig familier med bakgrunn fra Asia, Afrika og fra EU-land i Sentral- og Øst-Europa. Utvalget foreslår derfor at kontantstøtten fases ut i løpet av en treårsperiode. Også Kaldheim-utvalget (NOU 2011: 14 Bedre integrering) peker på at innvandrerkvinner med bakgrunn fra Asia og Afrika reagerer sterkere på kontantstøtten enn majoritetsbefolkningen ved at de reduserer sitt arbeidstilbud.

Barnehage

Foto: Gjesdal Venstre

Bruken av kontantstøtte har gått ned de senere årene, men Venstres landsstyre er bekymret over at kvinner med minoritetsbakgrunn er overrepresenterte blant mottakerne. Landsstyret mener dette kan bidra både til den lave yrkesaktiviteten blant kvinner i enkelte innvandrergrupper, og til at barn av foreldre med minoritetsbakgrunn i mindre grad går i barnehage. Andelen barn med innvandrerbakgrunn som går i barnehage er 54 prosent, mot 73 prosent for barn i førskolealder generelt. Landsstyret vil understreke at barnehage er et viktig tilbud for barn med minoritetsbakgrunn, særlig med tanke på språkopplæring.

Venstres landsstyre mener det er viktig å begrense økonomiske ytelser som gir insentiver til ikke å jobbe. Likevel mener landsstyret at kontantstøtten er en viktig frihet for enkelte familier som ikke ønsker å benytte seg av barnehage mens barna er svært små. Det er med dagens regelverk heller ikke alle barn som har krav på barnehageplass før de nærmer seg 2 år. Venstres landsstyre vil derfor beholde kontantstøtten, men mener det er fornuftig å begrense ytelsen til barn under to år. Mange kontantstøttemottakere er lavinntektsfamilier. Fjerning av kontantstøtten for disse kan være dramatisk. Endringen bør derfor også medføre samordning med barnetrygden, omfordeling av barnetrygden og ytterligere tiltak mot barnefattigdom. Sånn skjermes lavinntektsfamiliene, barnefamiliene får stor frihet, men arbeidsincentivene beholdes.

Gratis kjernetid er et godt tiltak for barn med språklig minoritetsbakgrunn, og landsstyret ønsker at tiltaket opprettholdes og utvides. Kombinert med at kontantstøtten begrenses til bare å gjelde barn mellom ett og to år, mener Venstres landsstyre at dette er et viktig tiltak for å øke yrkesdeltakelsen blant kvinner med minoritetsbakgrunn og for å bedre skolestarten for barn med språklig minoritetsbakgrunn.

Derfor vil Venstre:
at kontantstøtten begrenses til å gjelde for barn mellom 1 og 2 år.
beholde og utvide kjernetid for barn med språklig minoritetsbakgrunn.
vurdere samordning a barnetrygd og kontantstøtten.
omfordele og målrette barnetrygden.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**