Venstre styrker Forsvaret i nord

I en uttalelse fra Landsstyret signaliserer Venstre en styrking av Forsvaret i nord.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


Venstre ber om oppfylling av de operative bataljoner samtidig som det gradvis bygges en ny kampbataljon i Indre Troms, for det vil styrke den nasjonale forsvarsevnen. -Ny kampbataljon bør kanskje hete Narvikbataljonen,

Roar Sollied

Foto: Dagfinn Stefanussen

antyder Roar Sollied, som fikk lagt til et punkt om at man må få på plass en avdelingsbefalsordning som sikrer de tilsattes livskarriere. -Disse spesialistene utgjør en avgjørende del av de operative enhetene, og det vil være både rekrutterende og styrkende for Forsvaret hvis vi får på plass gode løsninger for avdelingsbefalet, enten via utdanning i jobb eller noe lengre funksjonstid eller begge deler sier Sollied. Venstre mener at antallet tilgjengelige og godt trente soldater ikke er tilfredsstillende i forhold til Norges engasjement i Afghanistan. Venstre vil i neste planperiode prioritere en satsing på den spisse enden av Hæren.

Omsorg for ansatte, veteraner og deres familier
Samtidig ser Venstre viktigheten av at det legges til rette for gode vilkår for tjenestegjørende, ikke minst veteranene og ansattes familier. Kompetansen i NAV og det det sivile helsevesenet i forhold til veteraner må bedres.

Kampflydetasjement og helikopterbase i nord
Venstre mener at Ørland flystasjon bør være førstevalget som hovedbase for kampfly. Ørland vurders totalt sett som best egnet og som et godt valg i forhold til eksisterende NATO-tilstedeværelse. I tillegg til Ørland foreslår Venstre at det legges opp til ytterligere detasjement i nord. I denne forbindelse er det nærliggende å vurdere ulike alternativer, herunder Bodø, Evenes og Andøya, heter det i uttalelsen. Venstre påker at antall kampfly ikke må overstige det som er nødvendig for vår forsvarsevne. Dersom Venstre må prioritere vil partiet heller velge færre fly for å opprettholde øvrige deler av vår satsing på Forsvaret.

Reorganiseringen av støttevirksomhet, operativ virksomhet og basestruktur i Luftforsvaret må både sees i forhold til valg av kampflybase og behovet for tilfredsstillende forsvarsevne — i tillegg til viktigheten av å bygge videre på eksisterende kompetansemiljøer. For eksempel må Bardufoss få et hovedansvar for helikoptervirksomheten og tilhørende støttefunksjoner i Forsvaret. -Det er her Målselv og Troms Venstre ser nødvendigheten av at Nasjonalt Kompetansesenter for Helikopter legges til basen, sier Sollied.

Venstre mener også at det vil være behov for den kapasiteten som P-3 Orion representerer i overskuelig fremtid. Dette begrunnes dels i anbefaling om maritim overvåkingskapasitet og dels på nordområdenes strategiske betydning for Norge. Venstre vil derfor fortløpende vurdere ressursene til vedlikehold og nyinvesteringer for å sikre tilstrekkelig flybåren maritim overvåkningskapasitet.

Sjøforsvaret: Økt seiling i nord
Venstre mener videre at det er helt avgjørende at vår nordområdesatsing, som det er bred politisk enighet om, fylles med reelt innhold. Dette vil innebære at Norge vil måtte prioritere økt seilingskapasitet i nordområdene fremfor andre sjøbaserte forsvarstiltak. Per i dag er ubåtvåpenet nær smertegrensen hva gjelder størrelse, og en eventuell videreføring av dette våpensystemet forutsetter et høyere ambisjonsnivå.

Internasjonale operasjoner nødvendig

Venstre vil understreke at det er helt nødvendig at Norge tar sin del av ansvaret i internasjonale operasjoner. Norsk nærvær i Afghanistan vil enda være nødvendig i flere år, og eventuelt engasjement i andre konfliktområder må derfor vurderes i forhold til eksisterende kapasiteter. Vår deltakelse i NATO-operasjonen i Libya må avstemmes i forhold til situasjonen i Libya og gjennom en byrdefordeling med våre alliansepartnere. Venstre er uenig i at det settes en endelig dato for tilbaketrekning av det norske kampflybidraget på nåværende tidspunkt og uten at dette er forankret i NATO.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**