Vil rydde opp i trafikken på Nordstrandsplatået

Venstres bystyregruppe er glad for planene for nordstrandsplatået, men skulle ønske flertallet ville gått lengre. Veivåg opprettholdt noen forslag i debatten, og byrådet skal jobbe videre med dem også.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**

Kjell Veivåg

Foto: Sveinung Bråthen

Kjell Veivågs innlegg i debatten:

Ordfører

I politikken skal man aldri gi opp. Det er denne saken et eksempel på. Etter
å ha godgjort seg i samferdsels- og miljøkomiteen i to år og en måned,
er vårt private forslag å finne på bystyrets kart. Det vil si at underveis er
det på sett og vis blitt en annen sak, men også den handler om trafikken i
Nordstrandsområdet, og det er vel det vesentlige.

Bakgrunnen for vårt private forslag, var at det helt åpenbart trengs en
opprydning i trafikksituasjonen på Nordstrandsplatået. Dette er naturligvis
et tema som også engasjert bydelen og de har gjort et godt og grundig
arbeid med den trafikkplanen som er lagt frem og som danner grunnlaget for
komiteens innstilling.

I vårt forslag, er et av hovedgrepene at vi vil redusere gjennomgangstrafikken.
For å få dette til er flere tiltak nødvendig. Et av dem kan være å innføre en
ordning med signalregulering i alle relevante kryss. Dette er i dag en teknologi
som er velkjent i mange byer og som betyr at man ved hjelp av lyssignalene,
regulerer trafikkmengden på de ulike veistrekningene gjennom døgnet. Vi er
litt forbauset over at komiteen ikke har drøftet dette grundigere. I stedet har
man gått tilbake til ideen om tidsstyrt bom. Det er prøvd før og det fungerte
dårlig. Vi opprettholder derfor forslaget om å utrede en signalregulering.

Det neste punktet vi tok opp var etablering av flere og bedre innfarts-
parkeringer i sør-korridoren. Det er heller ikke fått særlig oppmerksomhet i
komiteens innstilling og det opprettholdes derfor av Venstre.

I vårt forslag viser vi til at dagens trafikkmønster fører til en utstrakt
fremmedparkering i mange småveier, spesielt rundt Holtet. Det er ingen tvil om
at trafikkforholdene blir farligere og dette gjelder særlig for barn som skal gå
til og fra skolen. Elevene tvinges til å gå i veien og trafikkbildet blir uoversiktlig.
Vi registrerer at bydelen ikke ønsker å innføre beboerparkering. Da bør man
i stedet på nytt se på vårt forslag om parkeringsrestriksjoner i de småveiene
som også brukes som skoleveier. Vi opprettholder derfor også dette forslaget.
Vi mener at innføring av parkeringsrestriksjoner, f eks rundt Bekkelaget skole,
automatisk vil redusere gjennomgangstrafikken over hele Nordstrandsplatået. I
dag er det velkjent av mange bruker Holtet som en innfartsparkering for besøk i
byen.

Som sagt, ordfører: Bydelen har gjort et grundig arbeid med sin trafikkplan

og bystyret kommer i dag til å støtte bydelens initiativ på viktige områder.
Det er imidlertid noe usikkert om dette er tilstrekkelig til å gi vesentlige
reduksjoner i en gjenomgangstrafikk som over tid kan bli ganske kvelende for
Nordstrandsplatået. Skal vi raskt lykkes i å redusere trafikken, tror Venstre at
det mest effektive er innføring av signalregulering og flere parkeringsplasser i
sør-korridoren. Så forstår jeg at et flertall her i salen ikke ønsker å votere over
disse forslagene nå, men i stedet vil oversende dem til bystyret. Det får vi vel
akseptere.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**